www.ctpez.czO ČTPEZ › Členové

Členové

KEZ o.p.s.

KEZ o.p.s.

KEZ o.p.s. jako první česká kontrolní a certifikační organizace zajišťuje již od roku 1999 nezávislou kontrolu a certifikaci pro ekologické podnikatele, výrobce biopotravin, výrobce ekologických krmiv, osiv a sadby, obchodníků s bioprodukty, biopotravinami, ekologickými krmivy a e-shopy a pro ekologické chovatele včel, a to dle NR (EZ) č. 834/2007 a NK (ES) č. 889/2008. Dále naše společnost nabízí certifikace dle privátních programů KEZ doporučuje pro použití v EZ, Certifikace veřejných stravovacích zařízení, Certifikace biokrmiv pro zvířata v zájmovém chovu a Certifikace výrobců kosmetických prostředků obsahujících přírodní a bio suroviny CPK a CPK bio.

www.kez.cz


ABCERT AG

ABCERT AG

Společnost ABCERT AG zajišťuje kontroly a certifikace u všech subjektů, které chtějí svoje produkty označovat značkou BIO. V České republice působíme od roku 2006. Certifikaci zajišťujeme dle směrnic nařízení Rady (EZ) č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008. Pro zájemce jsme schopni udělat i certifikace dle směrnic DEMETER, NATURLAND, BIOLAND a BIO SUISSE. Naše společnost se snaží šířit pozitivní povědomí o tom, že značka bio není pouhým označením produktu, ale je v ní skrytá síla a obrovská fylozofie toho správného přístupu v životě našem a dalších generaci.

www.abcert.cz


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) je dynamicky se rozvíjející vysokou školou, která poskytuje širokou nabídku studia humanitních, přírodovědných, technických i uměleckých oborů na šesti fakultách. Je centrem špičkové vědy a výzkumu v republikovém a v mnoha směrech i v mezinárodním měřítku. Akademici UTB zadávají BP a DP s tematikou ekologického zemědělství, v této oblasti publikují i vystupují na konferencích. Špičkové univerzitní laboratoře jsou jedním z prostředků dosahování kvalitních výstupů vztahujících se nejen k EZ.

www.utb.cz


Agrofarma Merboltice s.r.o.

Agrofarma Merboltice s.r.o.

Agrofarma Merboltice, s.r.o. je podnik rodinného typu hospodařící v CHKO České středohoří. Z 320 ha obhospodařované půdy tvoří 40 ha půda orná, zbytek jsou trvalé travní porosty. Farma je zaměřena na chov Českého strakatého skotu a produkci biomléka, které je dodáváno především do Polabských mlékáren (provozovna Varnsdorf), část je zpracována na farmě Držovice a část prodána ze dvora. Mezi vedlejší činnosti patří chov ovcí, koní a poskytování zemědělských služeb.

https://www.facebook.com/agrofarmamerboltice/


Synlacta s.r.o.

Synlacta s.r.o.

Synlacta s.r.o. je soukromou výzkumnou, vývojovou a výrobní společností, která se zaměřuje na vývoj organicko-biologických hnojiv a agrotechniky na aplikaci těchto hnojiv v zemědělské praxi.

http://synlacta.webnode.sk/


Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola zemědělská a přírodovědná v Rožnově pod Radhoštěm byla založena roku 1897 a od roku 1914 byl její součástí školní statek. Ten prochází postupným vývojem a dlouhodobě hospodaří v ekologickém režimu. Obhospodařuje 84 ha půdy, převážně TTP spadajících do CHKO Beskydy. Statek je zaměřen na chov masného skotu Aberdeen Angus, ovcí plemene východofríská a drobnochov. Škola nabízí 3 obory vzdělání - Agropodnikání, Ekologie a životní prostředí, Zemědělec-farmář. Ve valašském regionu si za dobu svého působení vybudovala dlouhodobé a pevné vazby na agrární sektor.

www.szesro.cz


Ing. Ivan Hrbek

Ing. Ivan Hrbek

Ing. Ivan Hrbek poskytuje poradenské služby pro ekologické zemědělce v oblasti optimalizace hospodaření, chovu koz a ovcí, přímého prodeje a faremního zpracování mléka. Dále pak poradí s investicemi do malých faremních jatek, bouráren a výroben masných výrobků. Pomáhá zemědělcům při zpracování žádostí o dotace na modernizaci podniku. Zabývá se také komplexním poradenstvím zaměřeným na Cross Complience a oblast BOZP.

www.biomleko.com

VÚZT

VÚZT

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. je veřejnou výzkumnou institucí, která se významně podílí na rozvoji českého zemědělství výzkumem v oborech zemědělská technika, technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu, energetika a výstavba a také v hraničních vědních oborech živé a neživé přírody k těmto oborům se vázajících, zejména ve vědách zemědělských, technických, ekonomických a ekologických, zaměřených na řešení problémů zemědělství, venkova a komunální sféry. Podílí se na ověřování a zavádění nových progresivních technologií do zemědělské praxe. Zabývá se také poradenskou činností. Aktualizované veřejně přístupné expertní systémy využívá mnoho zemědělců, pedagogů a doktorandů.

www.vuzt.cz


AGRO BIO

AGRO BIO

Firma AGRO BIO vyrábí a prodává ekologické nejedovaté prostředky na ochranu rostlin. Výzkum a vývoj provádí ve spolupráci se Západočeskou univerzitou. Snaží se tak snížit používání chemických postřiků a používání cizorodých látek při pěstování zeleniny a ovoce na našich zahradách.

www.agro-bio.cz


VÚP Troubsko

VÚP Troubsko

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. je svou činností zaměřen na aplikovaný výzkum v oblasti zemědělství, životního prostředí a potravinářství. Zabývá se šlechtěním, množením a prodejem osiv. Nabízí poradenskou činnost a služby. Na stránkách ústavu naleznete odborné informace, publikace ke stažení, pícninářské aktuality a přehled řešených výzkumných projektů. V současné době má Ústav certifikovanou posklizňovou linku pro čištění osiv v bio kvalitě. Tato linka je stavěná na menší partie a je schopna čistit široké spektrum materiálů. V roce 2013 firma rozšířila nabídku osiv o osiva některých svých odrůd v bio kvalitě. 

www.vupt.cz


Biocont Laboratory, s.r.o.

Biocont Laboratory, s.r.o.

Cílem společnosti je poskytnout ekologicky a integrovaně hospodařícím zemědělcům a lesníkům co nejucelenější paletu prostředků a technologií biologické a biotechnické ochrany rostlin včetně špičkového informačního servisu a poradenství.

www.biocont.cz


MENDELU

MENDELU

Mendelovu univerzitu v Brně tvoří pět fakult a jeden vysokoškolský ústav: Agronomická fakulta, Lesnická a dřevařská fakulta, Provozně ekonomická fakulta, Zahradnická fakulta, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií a Institut celoživotního vzdělávání. Nabízí 130 oborů bakalářského a magisterského studia a další obory doktorské. Je nabízeno také studium předmětů Ekologické zemědělství ( výuka také v anglickém jazyce), Ekologické systémy chovu zvířat, Ochrana v systémech ekologického zemědělství (na Agronomické fakultě), Ekologická produkce zeleniny a speciálních rostlin a Ekologické vinohradnictví a vinařství (na Zahradnické fakultě). Ačkoli univerzita nemá specializované pracoviště pro problematiku ekologického zemědělství, několik vědeckých pracovníků se tímto tématem dlouhodobě systematicky zabývá. Věda a výzkum jsou trvalou a tradiční součástí aktivit akademických pracovníků Mendelovy univerzity v Brně.

www.mendelu.cz


1 | 2 | 3 | »

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect