www.ctpez.czO ČTPEZ › Členové

Členové

Agrofarma Merboltice s.r.o.

Agrofarma Merboltice s.r.o.

Agrofarma Merboltice, s.r.o. je podnik rodinného typu hospodařící v CHKO České středohoří. Z 320 ha obhospodařované půdy tvoří 40 ha půda orná, zbytek jsou trvalé travní porosty. Farma je zaměřena na chov Českého strakatého skotu a produkci biomléka, které je dodáváno především do Polabských mlékáren (provozovna Varnsdorf), část je zpracována na farmě Držovice a část prodána ze dvora. Mezi vedlejší činnosti patří chov ovcí, koní a poskytování zemědělských služeb.

https://www.facebook.com/agrofarmamerboltice/


Synlacta s.r.o.

Synlacta s.r.o.

Synlacta s.r.o. je soukromou výzkumnou, vývojovou a výrobní společností, která se zaměřuje na vývoj organicko-biologických hnojiv a agrotechniky na aplikaci těchto hnojiv v zemědělské praxi.

http://synlacta.webnode.sk/


Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola zemědělská a přírodovědná v Rožnově pod Radhoštěm byla založena roku 1897 a od roku 1914 byl její součástí školní statek. Ten prochází postupným vývojem a dlouhodobě hospodaří v ekologickém režimu. Obhospodařuje 84 ha půdy, převážně TTP spadajících do CHKO Beskydy. Statek je zaměřen na chov masného skotu Aberdeen Angus, ovcí plemene východofríská a drobnochov. Škola nabízí 3 obory vzdělání - Agropodnikání, Ekologie a životní prostředí, Zemědělec-farmář. Ve valašském regionu si za dobu svého působení vybudovala dlouhodobé a pevné vazby na agrární sektor.

www.szesro.cz


Ing. Ivan Hrbek

Ing. Ivan Hrbek

Ing. Ivan Hrbek poskytuje poradenské služby pro ekologické zemědělce v oblasti optimalizace hospodaření, chovu koz a ovcí, přímého prodeje a faremního zpracování mléka. Dále pak poradí s investicemi do malých faremních jatek, bouráren a výroben masných výrobků. Pomáhá zemědělcům při zpracování žádostí o dotace na modernizaci podniku. Zabývá se také komplexním poradenstvím zaměřeným na Cross Complience a oblast BOZP.

www.biomleko.com

VÚZT

VÚZT

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. je veřejnou výzkumnou institucí, která se významně podílí na rozvoji českého zemědělství výzkumem v oborech zemědělská technika, technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu, energetika a výstavba a také v hraničních vědních oborech živé a neživé přírody k těmto oborům se vázajících, zejména ve vědách zemědělských, technických, ekonomických a ekologických, zaměřených na řešení problémů zemědělství, venkova a komunální sféry. Podílí se na ověřování a zavádění nových progresivních technologií do zemědělské praxe. Zabývá se také poradenskou činností. Aktualizované veřejně přístupné expertní systémy využívá mnoho zemědělců, pedagogů a doktorandů.

www.vuzt.cz


AGRO BIO

AGRO BIO

Firma AGRO BIO vyrábí a prodává ekologické nejedovaté prostředky na ochranu rostlin. Výzkum a vývoj provádí ve spolupráci se Západočeskou univerzitou. Snaží se tak snížit používání chemických postřiků a používání cizorodých látek při pěstování zeleniny a ovoce na našich zahradách.

www.agro-bio.cz


VÚP Troubsko

VÚP Troubsko

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. je svou činností zaměřen na aplikovaný výzkum v oblasti zemědělství, životního prostředí a potravinářství. Zabývá se šlechtěním, množením a prodejem osiv. Nabízí poradenskou činnost a služby. Na stránkách ústavu naleznete odborné informace, publikace ke stažení, pícninářské aktuality a přehled řešených výzkumných projektů. V současné době má Ústav certifikovanou posklizňovou linku pro čištění osiv v bio kvalitě. Tato linka je stavěná na menší partie a je schopna čistit široké spektrum materiálů. V roce 2013 firma rozšířila nabídku osiv o osiva některých svých odrůd v bio kvalitě. 

www.vupt.cz


Biocont Laboratory, s.r.o.

Biocont Laboratory, s.r.o.

Cílem společnosti je poskytnout ekologicky a integrovaně hospodařícím zemědělcům a lesníkům co nejucelenější paletu prostředků a technologií biologické a biotechnické ochrany rostlin včetně špičkového informačního servisu a poradenství.

www.biocont.cz


MENDELU

MENDELU

Mendelovu univerzitu v Brně tvoří pět fakult a jeden vysokoškolský ústav: Agronomická fakulta, Lesnická a dřevařská fakulta, Provozně ekonomická fakulta, Zahradnická fakulta, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií a Institut celoživotního vzdělávání. Nabízí 130 oborů bakalářského a magisterského studia a další obory doktorské. Je nabízeno také studium předmětů Ekologické zemědělství ( výuka také v anglickém jazyce), Ekologické systémy chovu zvířat, Ochrana v systémech ekologického zemědělství (na Agronomické fakultě), Ekologická produkce zeleniny a speciálních rostlin a Ekologické vinohradnictví a vinařství (na Zahradnické fakultě). Ačkoli univerzita nemá specializované pracoviště pro problematiku ekologického zemědělství, několik vědeckých pracovníků se tímto tématem dlouhodobě systematicky zabývá. Věda a výzkum jsou trvalou a tradiční součástí aktivit akademických pracovníků Mendelovy univerzity v Brně.

www.mendelu.cz


RC Jižní Morava

RC Jižní Morava

Regionální centrum Jižní Morava je jedním z celkem 11 regionálních center PRO-BIO Svazu , které členům poskytují poradenství a konzultace, organizují vzdělávací akce a semináře a podporují rozvoj ekologického zemědělství v daném regionu.

www.pro-bio.cz


PRODEJ-BIO s.r.o.

PRODEJ-BIO s.r.o.

PRODEJ-BIO s.r.o. organizuje a koordinuje odbyt českých biosurovin (obiloviny, luštěniny, kukuřice, krmiva, maso) s cílem umístit českou produkci na český trh. Nadbytečná produkce je vyvážena do zemí EU. Dále produkuje osiva v bio kvalitě pro české odběratele.

www.prodejbio.cz


Mgr. Tomáš Václavík

Mgr. Tomáš Václavík

Agentura Green Marketing poskytuje podporu a poradenství v oblasti marketingu biopotravin, přírodních a etických produktů. Provádí marketingové poradenství, průzkumy trhu, monitoring cen, event marketing a mnoho dalšího.

www.greenmarketing.cz


1 | 2 | 3 | »

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect