www.ctpez.czO ČTPEZ › Členové

Členové

MENDELU

MENDELU

Mendelovu univerzitu v Brně tvoří pět fakult a jeden vysokoškolský ústav: Agronomická fakulta, Lesnická a dřevařská fakulta, Provozně ekonomická fakulta, Zahradnická fakulta, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií a Institut celoživotního vzdělávání. Nabízí 130 oborů bakalářského a magisterského studia a další obory doktorské. Je nabízeno také studium předmětů Ekologické zemědělství ( výuka také v anglickém jazyce), Ekologické systémy chovu zvířat, Ochrana v systémech ekologického zemědělství (na Agronomické fakultě), Ekologická produkce zeleniny a speciálních rostlin a Ekologické vinohradnictví a vinařství (na Zahradnické fakultě). Ačkoli univerzita nemá specializované pracoviště pro problematiku ekologického zemědělství, několik vědeckých pracovníků se tímto tématem dlouhodobě systematicky zabývá. Věda a výzkum jsou trvalou a tradiční součástí aktivit akademických pracovníků Mendelovy univerzity v Brně.

www.mendelu.cz


RC Jižní Morava

RC Jižní Morava

Regionální centrum Jižní Morava je jedním z celkem 11 regionálních center PRO-BIO Svazu , které členům poskytují poradenství a konzultace, organizují vzdělávací akce a semináře a podporují rozvoj ekologického zemědělství v daném regionu.

www.pro-bio.cz


PRODEJ-BIO s.r.o.

PRODEJ-BIO s.r.o.

PRODEJ-BIO s.r.o. organizuje a koordinuje odbyt českých biosurovin (obiloviny, luštěniny, kukuřice, krmiva, maso) s cílem umístit českou produkci na český trh. Nadbytečná produkce je vyvážena do zemí EU. Dále produkuje osiva v bio kvalitě pro české odběratele.

www.prodejbio.cz


Mgr. Tomáš Václavík

Mgr. Tomáš Václavík

Agentura Green Marketing poskytuje podporu a poradenství v oblasti marketingu biopotravin, přírodních a etických produktů. Provádí marketingové poradenství, průzkumy trhu, monitoring cen, event marketing a mnoho dalšího.

www.greenmarketing.cz


VÚŽV

VÚŽV

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. je veřejnou výzkumnou institucí, zřízenou MZe. Působí v oboru zootechnického výzkumu, v oborech biologických a biotechnologických základů živočišné výroby. Hlavní náplní činnosti je základní a aplikovaný výzkum v oblastech genetiky a šlechtění zvířat, reprodukce, výživy, kvality živočišných produktů, etologie, technologií chovů, managementu stád a ekonomiky výroby. Tato činnost je zaměřena nejen do sektoru majoritního konvenčního zemědělství, ale i do oblastí ekologických a alternativních chovů (králíci, křepelky, jelenovití).

www.vuzv.cz


VÚRV

VÚRV

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. je v České republice se svými 300 zaměstnanci největším pracovištěm aplikovaného výzkumu, zaměřeným na rostlinnou výrobu a příbuzné obory. Hlavním cílem výzkumu ve VÚRV, v.v.i. je získat vědecké poznatky pro podporu trvale udržitelného rozvoje zemědělství, na základě inovací systémů a technologií pěstování zemědělských plodin pro produkci kvalitních a bezpečných potravin, krmiv a surovin pro energetické a průmyslové využití. Od roku 2006 má ve vlastnictví experimentální pozemek certifikovaný pro ekologické pěstování. Kromě toho se ve VÚRV nachází genová banka, která uchovává širokou škálu genetických zdrojů rostlin. Současný výzkum je orientován především na možnosti využití genetických zdrojů minoritních plodin, ke kterým patří především pluchaté druhy pšenice (špalda, dvouzrnka, jednozrnka), pohanka a proso.

www.vurv.cz


Biopark, s.r.o.

Biopark, s.r.o.

Biopark, s.r.o. je obchodní a zpracovatelskou firmou zajišťující pro ekologické zemědělce společný odbyt a finalizaci zemědělských produktů. Biopark vlastněný českými zemědělci dnes patří k největším dodavatelům českých biopotravin do prodejen zdravé výživy i obchodních řetězců v České republice a na Slovensku.

www.biohovezi.cz

Spolek PRO BIO poradenství

Spolek PRO BIO poradenství

Spolek PRO BIO poradenství je občanským sdružením poradců, výzkumných pracovníků a pedagogů v oblasti ekologického zemědělství. Jeho cílem je pomoci ekologicky hospodařícím zemědělcům v zajištění ekonomické stability jejich farem a následně také k posílení trvale udržitelného zemědělství v ČR a zvýšení nabídky biopotravin na trhu. Služby v oblasti poradenství jsou například: poradenství na farmách; příprava přechodu z konvenční výroby na ekologickou; příprava na vstupní i řádnou kontrolu; ekonomika, marketing, zefektivnění hospodaření; výroba, zpracování a prodej bioproduktů; žádosti o dotace národní i z fondů EU, orientace v předpisech a nařízeních; cross-compliance; protierozní ochrana a ochrana krajiny, agroturistika.

www.eposcr.eu


Agrisen, s.r.o.

Agrisen, s.r.o.

Firma AGRISEN s. r. o. začala v Nové Senince hospodařit v roce 2002. K dispozici má v současné době cca 100 ha zemědělské půdy – travních porostů, které jsou využívány jako zdroj krmiv pro chov ovcí a koz. V chovu ovcí tvoří základní stádo bahnice plemene zušlechtěná valaška, které jsou připouštěny berany masného plemene oxford down. Hlavním produktem chovu jsou jatečná jehňata. Doplňkem je chov koz plemene koza hnědá krátkosrstá.

www.agrisen.cz

PRO-BIO Obchodní společnost

PRO-BIO Obchodní společnost

Obchodní společnost PRO-BIO s.r.o. je v současné době největším českým výrobcem a zpracovatelem biopotravin. Patří k průkopníkům, kteří stáli u úplného zrodu ekologického zemědělství v ČR. V sortimentu má přes 1 200 položek biopotravin v kvalitě bio. Provozuje vlastní bio mlýn a produkuje bio osiva. Od počátku svého podnikání se zaměřujeme na zpracování původních „zapomenutých„ plodin jako je pohanka, špalda, dvouzrnka či jáhly.

www.probio.cz


PRO-BIO Liga

PRO-BIO Liga

Občanské sdružení PRO-BIO LIGA je spotřebitelská pobočka Svazu PRO BIO se sídlem v hlavním městě Praze s celorepublikovou působností. Má za cíl propagovat a informovat spotřebitelskou veřejnost v oblasti biopotravin a systému ekologického zemědělství , přispívat k celoživotnímu vzdělávání a zvyšovat všeobecnou ekogramotnost. Má cca 300 členů.

www.biospotrebitel.cz


PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců je nevládní nezisková organizace, která v České republice prosazuje a podporuje ekologické formy hospodaření a spotřebu biopotravin. Svaz PRO-BIO zastupuje zájmy svých členů, kterými jsou ekozemědělci, zpracovatelé a prodejci biopotravin, školy i spotřebitelé. Hlavním posláním Svazu PRO-BIO je prosazovat v ČR ekologické zemědělství v méně intenzivních oblastech, ale stejně tak v oblastech produkčních. Důležitou součástí je i propagace biopotravin. Svaz PRO-BIO spolupracuje s ministerstvy zemědělství i životního prostředí. 

www.pro-bio.cz


« | 1 | 2 | 3 | »

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect