www.ctpez.czČlánkyČlánkyaktuality z IFOAM › NOVÝ EVROPSKÝ AKČNÍ PLÁN EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

NOVÝ EVROPSKÝ AKČNÍ PLÁN EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

6.4.21  |    

foto

TISKOVÁ ZPRÁVA

NOVÝ EVROPSKÝ AKČNÍ PLÁN EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ výrazně přispěje k cíli dosáhnout 25% ekologické půdy v EU do roku 2030

Praha, 25. 3. 2021 – Méně než rok po zveřejnění evropských strategií Od zemědělce ke spotřebiteli“ (Farm to Fork) a „Biodiverzity, kterými se EU zavázala, mimo jiné, k dosažení 25% podílu ekologické zemědělské půdy v rámci EU do roku 2030, byl dnes představen nový Evropský akční plán pro ekologickou produkci na období 2021–2027.

IFOAM Organics Europe hodnotí nový akční plán ekologického zemědělství (EZ) pozitivně, především jeho rovnoměrné zacílení jak na podporu zvýšení bioprodukce, tak i poptávky po biopotravinách (celá TZ přílohou).

Prezident IFOAM Organics Europe, Jan Plagge k tomu uvedl: „Evropská komise předložila konkrétní kroky na podporu poptávky po biopotravinách, například rozpočet 49 milionů EUR vyčleněný pro sektor EZ v rámci propagačních programů, nebo začlenění bioproduktů do minimálních povinných kritérií pro udržitelné veřejné zakázky. Vzhledem k tomu, že ekologické zemědělství je vysoce znalostní sektor, oceňujeme přidělení 30 % finančních prostředků z programu Horizont Evropa pro oblast zemědělství, lesnictví a venkov na témata relevantní pro ekologický sektor. Neméně důležitý je i závazek vypracování studie o reálných cenách potravin a role zdanění.“ Jan Plagge také zmínil, že se již těší na každoroční evropský den ekologického zemědělství, který bude ideální příležitostí k hodnocení účinnosti akčního plánu.

Eduardo Cuoco, ředitel IFOAM Organics Europe, doplnil, že „pokud má být tento akční plán co možná nejúspěšnější při dosahování 25% podílu ekologicky obhospodařované půdy a přechodu k více udržitelným potravinovým systémům, nesmíme zapomínat na význam zapojení národních, regionálních, ba i místních aktérů. Akční plán přináší členským zemím nástroje k plnému využití potenciálu EZ pro regeneraci evropského zemědělství a k sladění zemědělství a přírody. Máme-li jmenovat alespoň několik konkrétních příkladů, jde o aktivity související s veřejnými zakázkami, propagací nebo realizací tzv. bioregionů, pro něž je zásadní angažovanost přesahující hranice EU.“

Jiří Lehejček, předseda ČTPEZ dodává: „Členské státy nyní musejí cíle Akčního plánu, resp. strategií Od zemědělce ke spotřebiteli a Biodiverzitu zohlednit ve svých zemědělsko-potravinářských politikách, zejména pak v národním strategickém plánu Společné zemědělské politiky, jinak je Evropská komise nemusí notifikovat. Za klíčové považujeme rozvoj poradenství, opatření motivující zemědělce k přechodu na EZ, podporu výzkumu a progresivně se zvyšující podíl bio ve veřejném stravování.“

 

V souladu s cíli výše uvedených evropských strategií i prioritami nového Evropského akčního plánu pro EZ je Ministerstvem zemědělství v úzké spolpráci s nevládními organizacemi také národní Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2021 – 2027 (APEZ). Národní akční plán EZ přináší podobně jako ten evropský návrhy potřebných aktivit pro další rozvoj ekologického zemědělství a produkce biopotravin v ČR.

Andrea Hrabalová, koordinátorka přípravy českého APEZ upozorňuje, „s aktuálním podílem přes 15 % zemědělské půdy v EZ patří ČR mezi patnáct zemí světa s nejvyšším podílem ploch EZ na celkové zemědělské půdě, proto si tento typ zemědělského hospodaření, prokazatelně přínosný k přírodě i lidem, zaslouží pozornost a politickou podporu.“ Dále dodává, že „akční plán je něco jako zastřešující dokument obsahující seznam aktivit odsouhlasených jako prioritní pro daný časový úsek, nyní do roku 2027. Aktuálně je prioritou zlepšit efektivitu bioprodukce a usnadnit konverzi do EZ, podpořit spotřebu biopotravin uplatněním ve veřejném a školním stravování a propagovat EZ a biopotraviny na národní úrovni. Slabinou akčních plánů, nejen toho českého, je nepřidělení konkrétního rozpočtu na odsouhlasené aktivity a závislost na využití opatření Strategického plánu SZP či národních podpor. Propojení potřeb akčního plánu EZ a existujících politik se v každé členské zemi liší. V ČR se například dlouhodobě nedaří posílit rozpočet pro výzkum v EZ, kdy podíl financování projektů cílených na EZ klesl pod 5 %, ačkoliv akční plán požaduje financování minimálně v rozsahu odpovídajícím podílu EZ na zemědělské půdě (tj. 15 %).“

Evropský akční plán EZ vznikl na podkladě široké veřejné diskuze, proto je očekáván jeho významný přínos pro další rozvoj sektoru, a to nejen na evropské, ale zejména národní úrovni jednotlivých členských zemí, pro které přináší řadu doporučení a inspirace.

 

Přeložená oficiální tisková zpráva IFOAM OE přílohou

Odkaz na Evropský akční plán EZ: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/com2021_141_act_organic-action-plan_en.pdf

***

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství (ČTPEZ) sdružuje aktéry z oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání, zemědělské a potravinářské produkce a obchodu, a oborových nevládních organizací. Jejím cílem je vybudování a rozvoj znalostní platformy v oblasti ekologického zemědělství a produkci biopotravin. Byla založena v roce 2009. Aktuálně sdružuje 27 členů včetně předních českých univerzit. Spolu s PRO-BIO svazem ekologických zemědělců je členem IFOAM a IFOAM EU. Více na ctpez.cz.

 

Kontakty pro média:
Lucie Čeňková, PR konzultant: 724 563 343, lucie.cenkova@makemyday.cz

Jiří Lehejček, IFOAM (ČR): 732 978 118, ifoam@ctpez.cz

 

 

Příloha: Statistiky o ekologickém zemědělství v EU a ČR

Ekologicky obhospodařovaná zemědělská půda v EU (rok 2019):

 • dosáhla téměř 14,6 milionů hektarů
 • tvořila 8,1 % celkové výměry zemědělské půdy v EU
 • její výměra meziročně vzrostla o téměř 820 tis. hektarů, tj. 5,9 % (2019/2018)
 • hospodařilo na ní téměř 344 tisíc ekofarem

 Trh s biopotravinami v EU (rok 2019):

 • je druhým největším jednotným trhem s biopotravinami (po USA)
 • jeho hodnota dosáhla 41,4 miliardy EUR
 • meziročně trh vzrostl o 8,0 % (2019/2018)
 • občan EU v průměru ročně zkonzumuje biopotraviny v hodnotě 84 EUR
 • biopotraviny produkuje celkem 78 tisíc výrobců
 • obchod s biopotravinami zajišťuje téměř 6 tisíc obchodníků

 Ekologicky obhospodařovaná zemědělská půda v ČR (rok 2020):

 • dosáhla 543 tisíc hektarů
 • tvořila 15,3 % celkové výměry zemědělské půdy v ČR (dle LPIS)
 • hospodařilo na ní 4 665 ekofarem

 Trh s biopotravinami v ČR (rok 2019):

 • je druhým největším v rámci nových členských zemí
 • jeho hodnota dosáhla 5,3 miliardy korun (207 mil. EUR)
 • meziročně trh vzrostl o téměř 20 % (2019/2018)
 • občan ČR v průměru ročně zkonzumuje biopotraviny v hodnotě 492 Kč (19 EUR)
 • biopotraviny produkuje okolo 850 výrobců
 • obchod s biopotravinami zajišťuje přes 1000 obchodníků

 

Další informace o ekologickém zemědělství v EU a ve světě,
včetně infografik, v českém jazyce: 
ZDE

Další informace v anglickém jazyce: ZDE

Další informace o EZ v ČR: ZDE

Příloha:  TZ IFOAM OE [22.9 kB, docx]

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect