www.ctpez.czČlánky › Ekologické inovační dny a G-STIC 2018

Ekologické inovační dny a G-STIC 2018

20.2.19  |    

Koncem roku 2018 se v Bruselu uskutečnil 4.ročník konference Ekologické inovační dny (Organic Innovation Days) pořádané evropskou technologickou platformou pro výzkum v oblasti biopotravin a ekologického zemědělství (TP Organics) a agroekologická sekce konference G-STIC 2018. Obou konferencí, plných nejen různorodých přednášek, ale i workshopů a zajímavých setkání se jako členové organizace TP Organics účastnili i zástupci ČTPEZ.

Cílem konferencí bylo shrnout posun v oblasti technologických inovací a výzkumu v ekologickém sektoru, šířit informace o nových projektech, metodách a technologických postupech, které vedou k udržitelné produkci potravin a to mezi veřejností i odborníky a v neposlední řadě vytvořit podmínky pro odbornou diskuzi.

Součástí setkání bylo slavnostní vyhlášení vítěze soutěže o nejlepší inovativní projekty, přispívající k rozvoji potravinářských a zemědělských systémů založených na ekologických a agroekologických principech. Všechny v soutěži kvalifikované projekty jsou podpořeny zveřejněním na webových stránkách Innovation Arena a  vítězný projekt je navržený k financování v rámci programu HORIZON 2020 na období 2021-2027. Vítězným projektem roku 2018 se stal projekt PolyFly, pěstitelsko-technologický start-up zaměřený na alternativní odchov a obchod s hmyzem z čeledi pestřenkovitých (Syrphidae, podčeleď Eristalinae) jako alternativním opylovačem. Na slavnostním vyhlášení byly prezentovány ještě další dva týmy a jejich úspěšné projekty: PlukPlek - model komunitního farmaření (projekt inovativní v oblasti zemědělství se sociálním přesahem) a projekt věnovaný pěstování rýže s ohledem na klima - "Luštěniny jako meziplodina rýže" (Intercropping legumes with rice).

Na setkání v užším kruhu členů TP Organics byly představeny plány na další období. Podstatnými body bylo potvrzení pokračující podpory výzkumu a inovací v oblasti ekologického hospodaření a snaha o posílení vlivu TP Organics a vize transformace zemědělské a potravinářské produkce v Evropě do roku 2030. Ta se bude opírat o produkci s nižšími vstupy, respektu k místním, kulturním a socio-ekonomickým podmínkám a snahy zajistit dostatečnou produkci potravin. Cestou ke splnění těchto zásad by mělo být přepracování zemědělské a potravinové politiky, nové systémy hospodaření založené na ekologických přístupech a udržitelný potravinový systém pro udržitelnou spotřebu. Současně organizace TP Organics navrhla požadavky, které by měla Evropská komise vzít v úvahu při přípravě obsahu strategie Horizont Europe 2021-2027. Pro české účastníky byla zajímavá zmínka o  nově startujících projektech EcoBreed a BRESOV.,  v jejichž řešitelských týmech jsou i zástupci z českých vědeckých institucí.

Z množství zajímavých přednášek, které na setkání zazněly lze vysledovat tyto nejvýznamnější trendy a imperativy:

 • důraz na vzájemné doplňování evropského výzkumu a zemědělské politiky
 • roli ekologického sektoru v potravinové produkci
 • motivace farmářů a předávání vědomostí
 • “post pesticide agriculture”, termín, který charakterizuje současný pohled na další vývoj zemědělství  tj. snižování spotřeby pesticidů až k úplnému zastavení jejich užívání
 • péče o  půdní mikrobiom
 • zaručením férového obchodu v ekologické produkci potravin a to zejména vytvářením nových obchodních modelů pro malé farmáře

Druhé setkání, kterého se zástupci ČTPEZ v Bruselu účastnili, byl 2. ročník konference G-STIC. Konference byla zaměřená na rozvoj celosvětové spolupráce v oblasti technologických inovací, které přispívajících k udržitelnému rozvoji, jejíž  součástí byla i agroekologická sekce. Hlavním organizátorem akce se stala společnost VITO, belgická organizace pro výzkum a zavádění čistých technologii (cleantech). O konferenci projevili zájem zástupci nejrůznější organizací včetně státních institucí, soukromých společností, výzkumníků, farmářů, pěstitelů i představitelů politické scény. Postoj řečníků k ekologickému zemědělství byl veskrze kladný, což by mohlo být dobrým základem pro další spolupráci.

Přednášející se soustředili především na:

 • možnosti výzkumu a inovací v rámci programu 2021-2027 Horizon Europe/FP9
 • strategické debaty zaměřené na priority Horizon Europe, a zejména to, jak FP9 může pomoci výzkumu v oblasti ekologického zemědělství a agroekologie
 • řešení otázky, zda technologický pokrok dokáže podpořit udržitelnost v zemědělském hospodaření

Výběr z příspěvků z praxe, které informovaly i vyvolaly řadu dalších dotazů:

 • komplexní resport z farmy v Kolumbii, která z tradiční formy zemědělství přešla k systému ekologického silvopastoráního (z lat. silva - les, pastoral = pastýřský) hospodaření se zaváděním nových technologií (Reserva Natural El Hatico, Kolumbie)
 • prezentace využití sázecích robotů v ekologickém zemědělství (Steketee, Nizozemí)
 • výhody pokročilého monitoringu volně se pasoucích krav (Sensolus, Belgie)
 • biodegradovatelné plasty v ekologickém zemědělství (Novamont, Itálie) a diskuze o vhodnosti konvenčně pěstované kukuřice jako materiálu pro výrobu bioplastů používáných v ekologickém zemědělství

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect