www.ctpez.czČlánky › Situační a výhledová zpráva o luskovinách

Situační a výhledová zpráva o luskovinách

12.1.16  |    

foto
Ministerstvo zemědělství vydalo situační a výhledovou zprávu o luskovinách. Součástí přehledu aktuálních informací o vývoji a trendech jejich pěstování je kapitola, která mapuje současnou situaci v oblasti ekologického zemědělství.

Pěstování proteinových plodin je v současné době ve státech EU na ústupu, na čemž má podíl snižující se ekonomická atraktivita sektoru i současná obchodní politika. Aktuální vývoj trhu proteinových plodin je v EU nepříznivý především z hlediska potřeby bílkovinných komponentů do krmných směsí. Evropský trh proteinů je tak ohrožen deficitem proteinových komodit. Více než 75 % bílkovinných surovin (>15 % N látek v sušině) pro využití v krmivářském průmyslu je v současnosti zajišťováno dovozem sóji a sójových pokrutin. EU je vysoce závislá na jejich importu především z USA a Jižní Ameriky. Světová produkce sóji je navíc stále více založena na GMO odrůdách, které nejsou povoleny, či podléhají různým limitům, což pro EU představuje jistou konkurenční nevýhodu.
Tato obrovská závislost na dovozu spolu s nestabilitou světových cen ponechává EU ve velmi zranitelné pozici a tento trend tak představuje závažné riziko především pro sektor živočišné produkce, který je závislý na dodávkách surovin pro výrobu krmiv. Pěstování proteinových plodin ve vyšší míře může přispět k obohacení nabídky bílkovin a pro EU představuje příležitost přinášející řadu ekonomických, ekologických a agronomických výhod.

Přestože má pěstování luskovin v ČR dlouhodobou tradici, v posledních dvaceti letech došlo i u nás k výraznému poklesu osevních ploch zrnových luskovin (za posledních deset let více než 50 %). Zastoupení luskovin v osevních postupech v ČR je v současnosti  pouze 1,3 %. Za hlavní faktory ovlivňující nízké jejich zastoupení je považována výnosová nestabilita spolu s agrotechnickými postupy.
V ČR je v současné době pěstováno jen několik druhů luskovin - zejména hrách setý a v menších objemech i sója a lupina. Ostatní druhy tj. bob, vikve, fazol a jiné dříve pěstované luskoviny jsou v současnosti už jen na velmi malých plochách. Podobně i v ostatních zemích EU zaujímají luskoviny plochu menšího rozsahu okolo 1–7 % orné půdy.  V Evropské unii jsou nejvíce pěstovanými luskovinami hrách (50 %) a bob (40 %). V menší míře (do 10 %) se pěstují lupina, fazol, čočka a vikev.

Zejména vzhledem ke schopnosti vázat vzdušný dusík jsou luskoviny nezbytnou součástí osevního postupu ekologicky hospodařícího podniku. Odborné prameny uvádějí, že zastoupení leguminóz by v osevním postupu ekologického podniku mělo činit 20 – 25 %. Z pohledu podílu hlavních kategorií ekologicky pěstovaných plodin na orné půdě na jejich celkové výměře v ČR dosahují luskoviny na zrno (9,4 %) trvale vyšší podíl. Luskoviny na zrno také drží stále prvenství v podílu bioprodukce na jejich celkové produkci v ČR s 5% podílem (což je ovšem výrazně menší podíl než v roce 2013, tj. 10 %).

Více informací najdete v příloze .

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect