www.ctpez.czČlánky › Společná zemědělská politika – shrnutí vývoje a postoj IFOAM EU

Společná zemědělská politika – shrnutí vývoje a postoj IFOAM EU

9.11.18  |    

foto

O pozici IFOAM EU k nové SZP jsme informovali v rozsáhlém článku, který vyšel v časopise Agrobase. Doporučení evropské sektorové organizace zastupující v Bruselu ekologické zemědělství nejsou bohužel v plné shodě s návrhem Evropské Komise. Tento návrh mají nyní v rukách členské státy a Evropský Parlament. Jakým způsobem se tedy návrh vyvíjí?

Navržená finanční alokace na SZP je o 5 % nižší než v minulém období. Celkem se jedná o 365 mld. EUR (286 mld. na I. pilíř, 78 mld. pro II. pilíř). Pokud bychom uvažovali i 2% inflaci, pak by se do roku 2027, kam sahá působnost příští SZP jednalo o 15% krácení prostředků. Škrty se navíc dotýkají výrazněji druhého pilíře.

Z prvního pilíře byl vyňat nezdařilý greening, nicméně platby z prvního pilíře by dle současného návrhu měly být i nadále podmíněny (cross-compliance), přičemž bylo přidáno několik, spíše kosmetických dodatečných podmínek.

SZP má také ambici naplňovat cíle EU, přičemž zemědělské praktiky budou měřeny (dosud nejasnými indikátory), které pomohou zjišťovat, jak se zmíněné cíle EU naplňují. Členské státy budou mít možnost výběru z těchto cílů a stanovit vlastní způsoby měření jejich naplňování. Tento národní postup bude podléhat schválení od EK. Obecně je v návrhu pro členské státy daleko větší volnost, než tomu bylo v předchozích obdobích.

Členský stát by měl mít také možnost přesouvat až 15 % prostředků mezi pilíři, přičemž dalších 15 % je možné přesunou z prvního pilíře do druhého za účelem podpory environmentálních opatření.

Novinkou v I. pilíři jsou Eko-schémata. Ty oceňují zemědělce, kteří hospodaří nad rámec základních environmentálních požadavků. Tyto platby by měly být 100% proplácené z EU. Zavedení eko-schémat je povinné pro členské státy, ale dobrovolné pro zemědělce. Obsah těchto eko-schémat je zatím definován vágně.

Podíl rozpočtu ve II. pilíři na konverzi a ekologické zemědělství zůstává na 30 %.

Novinkou ve II. pilíři jsou prostředky na pojištění příjmu zemědělského podniku.

 

Pozice IFOAM EU k návrhu nové SZP je shrunuta zde.

Hlavní výtky IFOAM EU k návrhu jsou následující:

Není stanoveno ambiciózní a dostatečné minimum prostředků, kterým musí členský stát podporovat environmentální a klimatická opatření. Vzhledem ke značné volnosti, kterou budou členské státy (ČS) disponovat, hrozí „závod ke dnu“, kdy ČS neseberou odvahu, aby investovaly do environmentálních a klimatických opatření a raději pro posílení ekonomické konkurenceschopnosti podpoří jednodušší způsoby rozdělování prostředků. Dle návrhu by členský stát mohl podporovat výše zmíněná opatření i pouhými 14 % svého rozpočtu SZP, zatímco jeho ambiciózní soused se může ve stejných kategoriích dostat až na plných 85 % (obr. zde na str. 4). IFOAM EU považuje za nezbytné, aby toto minimum bylo stanoveno minimálně na 70 %.

Eko-schémata, ač jsou krokem správným směrem, nejsou dostatečně definovány a hrozí jejich vyprázdnění a minutí se účinkem.

Platby za klimatická, environmentální a well-fare opatření jsou nahlíženy stále jako kompenzace za ušlý zisk. Je třeba přeformulovat tento přístup a označovat je jako platby motivující k doručení veřejných statků a ekosystémových služeb.

Rozpočet na platby umožňující pojistit rizika ušlého zisku by měl být nižší. Podpora pojištění může vést k rezignaci na péči o půdu v kontextu měnícího se klimatu a spoléhání se na pojistné plnění. Nejde o cestu, která by motivovala k adaptačním a mitigačním klimatickým opatřením.

Stále není dostatečná podpora poradenství.

A v neposlední řadě IFOAM EU požaduje, aby rozpočet SZP zůstal v současné výši a to i se zohledněním inflace.

 

Definitivní podobu SZP lze pravděpodobně očekávat nejdříve po volbách do Evropského Parlamentu, které se uskuteční v květnu 2019. V mezidobí budou na dokumentu pracovat členské státy (Council of Europe) a zemědělský výbor Evropského Parlamentu. Konečné znění vzejde z dohody mezi těmito dvěma evropskými tělesy.

Štítky:  IFOAM

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect