www.ctpez.czČlánky › Vyšlo v Zemědělci: Ekologické demonstrační farmy

Vyšlo v Zemědělci: Ekologické demonstrační farmy

22.8.18  |    

foto
Protierozní způsoby hospodaření se v současné době stávají klíčovým tématem pro zemědělce a v souvislosti s ochranou vody v krajině i pro celou veřejnost. Ministerstvo zemědělství proto, v souladu se Strategií rezortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030, podporuje cesty vedoucí k udržitelnému nakládání s přírodními zdroji i skrze podporu činnosti Demonstračních farem.

V letošním roce je program zaměřen na oblast péče o půdu, kdy jsou podporovány prezentace postupů a technologií snižujících vodní a větrnou erozi, nadměrné utužování půdy, postupů přispívajících k zadržování vody v krajině nebo prezentujících mitigační a adaptační opatření ve vztahu ke změně klimatu. Tyto postupy příznivé pro půdu jsou demonstrovány také v systému ekologického zemědělství (EZ). V roce 2018 vstoupil do programu ekofarmy JAVORNÍK - CZ s.r.o. a VH Agroton s.r.o.

Demonstrační farma JAVORNÍK - CZ s.r.o. Štítná nad Vláří

Ekofarma Javorník hospodaří v CHKO Bílé Karpaty ekologicky již od roku 1991 a to v katastru několika obcí (Štítná nad Vláří, Popov, Brumov, Návojná, Nedašov, Bylnice, Bohuslavice, Sidonie Sv. Štěpán, Rokytnice, Kochavec, Jestřabí). Celková obhospodařovaná výměra půdy 1 711 ha je využívána především pro ekologický chov skotu, produkci sena a výrobu krmných směsí pro vlastní chov. Na orné půdě jsou pěstovány krmné plodiny (vojtěška, jetelotrávy, jetel pěstovaný na semeno nebo na krmení), obiloviny, luskoviny a speciální plodiny pro vlastní potřebu i jako tržní plodiny. Erozně nebezpečné plodiny nejsou pěstovány. Javorník-CZ s.r.o. patří mezi významné producenty pšenice špalda. Travní porosty využívají k výrobě sena a senáže, jako základu krmné dávky pro skot a k pastvě zvířat. V sadech pěstují především slivoně, jabloně a okrajově hrušně.

 • Charakteristika regionu
 • průměrná roční teplota: 7,6°C
 • průměrný úhrn srážek: 760 mm
 • délka vegetačního období: 150-160 dní
 • půdy: hnědé tmavé, slabě oglejené, půdotvorný substrát- karpatský flyš
 • nadmořská výška od 318 do 800 m n. m.
 • Využití půdy
 • 1 246 ha travní porost
 • 417 ha orná půda
 • 34 ha sady
 • 14 ha krajinotvorné sady
 • Erozní ohroženost
 • SEO 371,84 ha
 • MEO 916,83 ha
 • NEO 421,85 ha

Péče o úrodnost půdy

Pro zajištění přísunu organické hmoty do půdy zařazuje ekofarma do osevního postupu meziplodiny hořčici a svazenku, které jsou využívány na zelené hnojení. Při hnojení hnojem hospodářských zvířat je dávka 25 t/ha. Ekofarma zpracovává část vlastní organické hmoty (zbytků z rostlinné produkce) kompostováním a tak se k přihnojování po horších předplodinách a na pozemcích s horší bonitou půdy používá i kompost a močůvka skotu. Bilance živin a organické hmoty v půdě je 0,406 tCh/ha (D).
Na vybrané pozemky byly v letošním roce aplikovány podpůrné biologické půdní prostředky pro výživu rostlin. Konkrétně se jednalo o podpůrný prostředek pro výživu rostlin dusíkem Free N a podpůrný prostředek pro výživu rostlin Free PK, které byly použity v různém dávkování na pšenici špaldu, tritikále ozimé, množitelský porost jílku a jetele.
Dále pak byl použit PlantAktiv, který podporuje rozvoj mikroorganizmů, zlepšuje strukturu půdy, čímž zlepšuje schopnost půdy zadržovat vodu a podporuje výrazný nárůst kořenů a kořenového vlášení. Tento prostředek byl použit na pšenici špaldu a tritikále ozimé na pozemcích s plochami SEO a MEO. V současné době probíhá sklizeň a pokusy se vyhodnocují. S výsledky budou seznámeni účastníci dalšího polního dne v září.

Osevní postupy 

A

1. VOJTĚŠKA
2. VOJŤEŠKA
3. ŠPALDA
(po sklizni hnojení chl. mrva, močůvka, zelené hnojení)
4. JAŘINY, LUSKOVINY, KORIANDR (po sklizni hnojení chl. mrva, močůvka)
5. ŠPALDA (po sklizni hnojení chl. mrva, močůvka, zelené hnojení)
6. JARNÍ SMĚSKA sΔvojtěšky

B

1. JETEL
2. ŠPALDA (po sklizni hnojení chl. mrva, močůvka, zelené hnojení)
3. JAŘINY, LUSKOVINY, KORIANDR (po sklizni hnojení chl. mrva, močůvka)
4. ŠPALDA (po sklizni hnojení chl. mrva, močůvka, zelené hnojení)
5. JAŘINY sΔ jetele

Chov hospodářských zvířat

Ekofarma se zaměřuje na chov mléčného i masného skotu a výkrm býků. Stádo 216 ks dojnic plemene ČESTR produkuje vysoce kvalitní biomléko, které se přímo na farmě dále zpracovává.
Základní stádo krav bez tržní produkce mléka čítá 240 ks plemene HRF, CH, MS s požadavkem na geneticky bezrohé a zajišťuje dostatečné množství zástavového materiálu jak pro svoji potřebu, tak na prodej.

Produkce, zpracování, prodej

Výsledkem zpracování biomléka ve vlastní faremní mlékárně je pestrá nabídka bio mléčných výrobků, které jsou mj. v rámci projektu „Mléko do škol“ dodávány i do několika škol. Produkce z ovocných sadů je částečně odbytována v rámci projektu „Ovoce do škol“.
Ekofarma má i vlastní pekárnu a pálenici. Zde však zatím není produkce certifikovaná. Provozuje i vlastní farmářskou prodejnu, ve které lze nakoupit řadu certifikovaných bioproduktů, např. jablečný mošt, čerstvé mléko, plnotučný zákys, čerstvý sýr s bylinkami, mini eidam, čerstvý sýr s kořením, balkánský sýr, čerstvý sýr, tvaroh, hermelín, jogurty ochucené (4 druhy), jogurtové mléko ochucené (4 druhy), jogurt bílý. Výrobky ekofarmy získaly řadu ocenění – např. Česká biopotravina nebo Perla Zlínska.

Agroturistika

Společnost Javorník – CZ s.r.o. provozuje penzion o kapacitě 37 lůžek i s relaxcentrem. K dispozici je i chata s možností ubytování pro 8 osob s venkovním bazénem. Na farmě je i vlastní jídelna s kuchyní. Veřejnosti i školám možnost exkurzí či prohlídky farmy a prohlídky potravinářského provozu s průvodcem nebo ukázky modelového systému krajinotvorby.

Udržitelné hospodaření a krajinotvorba

Na projektech udržitelného hospodaření a krajinotvorby spolupracuje demonstrační farma se společností Arvita P spol. s r.o. z Otrokovic, která působí jako specializovaná firma v oblasti ochrany a tvorby krajiny. Kromě projekční činnosti, zpracovává také významné projekty pro Agenturu ochrany přírody a krajiny, Správu CHKO Beskydy, Správu CHKO Bílé Karpaty, které byly mj. prezentovány na květnovém polním dnu.
Arvita P spolupracuje už řadu let i s ekofarmou Javorník. Na pozemcích, které podnik obhospodařuje, společně realizovali řadu zajímavých opatření zaměřených mj. i na ochranu půd před erozí a zlepšení retenční kapacity krajiny. Konkrétně se jednalo o tato opatření: rozdělení pozemku na dílčí půdní bloky s výsadbou zeleně, diverzifikace využití půdy, vhodné změny kultur, obnova historických krajinných struktur s vhodnou lokalizací orné půdy v rámci komplexu TTP, zatravněné zasakovací průlehy, výsadby při hranici půdního bloku a segmenty meze v bloku orné půdy, dočasné zatravněné pásy, zatravnění konturových polních cest s oboustrannou výsadbou ovocných dřevin aj.

V rámci programu demonstračních farem pořádá JAVORNÍK-CZ s.r.o. polní dny, skupinové a individuální demonstrační akce pro mikro, malé a střední zemědělce. Jejich cílem je podpora předávání odborných znalostí a pomoc zemědělcům formou názorných praktických ukázek ucelených postupů ekologického hospodaření, postupů a technologií zvyšující kvalitu půdy, snižujících vodní a větrnou erozi, nadměrné utužování půdy, postupů přispívajících k zadržování vody v krajině, ekologické způsoby ochrany rostlin, aj. Na programu spolupracuje ekofarma i s dalšími subjekty, např. Výzkumným ústavem rostlinné výroby Praha; Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem Brno; PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců, regionálním centrem Bílé Karpaty a Informačním střediskem pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. ze Starého Hrozenkova.

Aktuální program akcí sledujte na webových stránkách ekofarmy (www.ekofarmajavornik.cz) nebo na webu České technologické platformy pro ekologické zemědělství (www.ctpez.cz).

V případě zájmu o skupinové nebo individuální konzultace a demonstrační akce kontaktujte Ing. Milana Drgáče – PRO - BIO Svaz ekologických zemědělců, RC Bílé Karpaty nebo Ing. Josefa Tománka, jednatele společnosti JAVORNÍK - CZ s.r.o..

Uskutečněné a plánované akce

Polní den 24. května 2018
Udržitelné hospodaření v krajině Bílých Karpat, Pěstování plodin v EZ - zaměřeno na obiloviny, Výživa a hnojení rostlin v EZ, Praktické ukázky v terénu – osevní postup ekofarmy, vyhodnocení protierozních opatření a půdoochranných technologií.

Polní den 11. července 2018
Úprava a tvorba osevního postupu v reakci na sucho, pěstování meziplodin – charakteristika, význam a zařazení do osevního postupu, změny v nastavení standardu DZES 5 a možnosti využití protierozní kalkulačky pro posouzení protierozní ochrany v zemědělském podniku, praktické ukázky v terénu - vyhodnocení efektivity osevního postupu, protierozních opatření a půdoochranných technologií. Navrhované změny.

Polní den září 2018
Nový osevní postup v návaznosti na nová protierozní opatření, půdoochranné technologie, výsledky 2. etapy projektu Udržitelné hospodaření v krajině Bílých Karpat. Agrotechnická opatření proti ztrátám dusíku. Specifika ekologického hospodaření.

Pro Českou technologickou platformu pro ekologické zemědělství připravili:
Mgr. Renata Vaculíková – IS pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.
Ing. Milan Drgáč - PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, RC Bílé Karpaty
Ing. Josef Tománek – jednatel společnosti JAVORNÍK - CZ s.r.o

Více informací o programu Demonstračních farem: ZDE

Profil druhé demonstrační farmy VH Agroton s.r.o. a informace o akcích, které zde probíhají, Vám nabídneme příště.
Příloha:  Zemědělec č. 30 / 2018 [989.2 kB, pdf]
Souvisí s členy:  PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, VH Agroton s.r.o.

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect