www.ctpez.czČlánky › Vyšlo v Zemědělci: Ekologické demonstrační farmy - VH Agroton s.r.o.

Vyšlo v Zemědělci: Ekologické demonstrační farmy - VH Agroton s.r.o.

4.9.18  |    

foto
Protierozní způsoby hospodaření se v současné době stávají klíčovým tématem pro zemědělce a v souvislosti s ochranou vody v krajině i pro celou veřejnost. Ministerstvo zemědělství proto, v souladu se Strategií rezortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030, podporuje cesty vedoucí k udržitelnému nakládání s přírodními zdroji i skrze podporu činnosti Demonstračních farem.

V letošním roce je program zaměřen na oblast péče o půdu, kdy jsou podporovány prezentace postupů a technologií snižujících vodní a větrnou erozi, nadměrné utužování půdy, postupů přispívajících k zadržování vody v krajině nebo prezentujících mitigační a adaptační opatření ve vztahu ke změně klimatu. Tyto postupy příznivé pro půdu jsou demonstrovány také v systému ekologického zemědělství (EZ). V roce 2018 vstoupil do programu ekofarmy JAVORNÍK - CZ s.r.o. a VH Agroton s.r.o.

Demonstrační farma VH Agroton s.r.o. Velké Hostěrádky

Ekofarma VH Agroton se nachází na jihozápadním okraji Ždánického lesa v okrese Břeclav. Jedná se o členitý kopcovitý terén, s několika dochovanými remízky. Od roku 2007 hospodaří na 367 ha orné půdy v režimu ekologického zemědělství. Většina pozemků se nachází v katastrálním území (KÚ) obce Velké Hostěrádky, menší část pak v sousedním KÚ Borkovany. Přibližně třetina obhospodařovaných pozemků je ve vlastnictví VH Agroton.

Ekofarma se zaměřuje především na rostlinnou výrobu a množení osiv. Na orné půdě jsou pěstovány tyto plodiny: pšenice jarní purpurová, pšenice ozimá (i množení), pšenice špalda, ječmen jarní, žito jarní, oves nahý, oves setý, čirok, pohanka, hrách polní (množení), peluška (množení), hořčice bílá, jetel nachový (množení), vikev jarní a ozimá (množení). Hlavním artiklem je populární pšenice špalda. Provozuje i ekologicky certifikovanou živočišnou výrobu, konkrétně prasata na výkrm, s kapacitou 400-500 ks/rok. Jde o produkční hybridy, ale v budoucnu to bude pouze české bílé ušlechtilé prase. Na výpas areálu je chováno okolo 20 ovcí. V nabídce jsou tedy vykrmená prasata a ovce na domácí porážku.

VH Agroton s.r.o. je úzce propojen se společností PRO-BIO s.r.o., Staré Město pod Sněžníkem, která se zabývá výkupem a zpracováním širokého spektra bioproduktů. Veškerou rostlinnou produkci je prodána do PRO-BIO. A naopak z biomlýnů se dováží suroviny II. jakosti (pšenice, peluška, pohanka, čirok, aj.), které jsou míchány s minerálně vitamínovou směsí pro prasata. Pro ovce se dělá seno z našich polí.

V areálu sídlí nezisková organizace Veselá biofarma z.s., což je spolek přátel ekologického zemědělství (EZ), kteří se snaží popularizovat EZ prostřednictvím exkurzí, přednášek a workshopů pro odbornou i laickou veřejnost. Na tyto vzdělávací akce má Veselá biofarma akreditaci od MŠMT.

  • Charakteristika regionu
  • průměrná roční teplota: 9,7°C
  • průměrný úhrn srážek: 500 mm
  • řepařská výrobní oblast
  • půdy středně těžké až těžké – hnědozemě
  • nadmořská výška od 210 do 280 m n. m.
  • Erozní ohroženost
  • SEO 22,95 ha
  • MEO 188,49 ha
  • NEO 156,30 ha

Vyjádřeno v procenty, je 57,5 % pozemků erozně ohroženo. Sklonitost pozemků se pohybuje od 2° až po 9°. Nebezpečí eroze je tedy velké, proto se maximálně dbá na dodržování protierozních způsobů hospodaření. Především vrstevnicové setí a agrotechnická kázeň, výrazně eliminuje erozi.

Péče o úrodnost půdy

Organická hmota je do půdy dodávána v podobě hnoje prasat, kompostu a zeleného hnojení. Produkce hnoje vystačí zhruba na 15 ha, proto se ještě nakupuje kompost na dalších 10 až 15 ha (v závislosti na aplikační dávce). V maximální míře je využito různých způsobů zeleného hnojení. Například letos bude zaseta směska hořčice bílé, svazenky vratičolisté a pohanky.

Na traktorech je používána dvojmontáž zadních kol, která zaručuje nejen stabilitu stroje, ale také snižuje tlak na půdu – utužení. V následujících letech bude ve spolupráci s výzkumníky odzkoušena a pořízena nová technika, která sníží negativní vlivy na půdu. Například pásový traktor nebo hloubkový kypřič (podrývák), které výrazně eliminují utuženou půdu. Cílem je i redukované obhospodařování půdy, například bezorebné setí některých plodin. Výsledky ukáží až následující léta.

Osevní postup

Je 8-honný, s průměrnou velikostí honu 46 ha. Hony jsou ve většině případů rozděleny na pozemky o velikosti mezi 10 až 16 ha. Osevní postup je variabilní podle stavu pozemku, zaplevelení apod.

1.Oves s podsevem vojtěšky
2. Vojtěška
3. Vojtěška
4. Pšenice oz., poté letní směska, meziplodina nebo oz. směska
5. A) pohanka B) čirok
6. Peluška, hrách (zelené hnojení z výdrolu)
7. Špalda, poté meziplodina inkarnát na osivo nebo na píci, pohanka na dozrání nebo (zelené hnojení)
8. Jarní obilovina (poté letní směska zelené hnojení)

Péče o krajinu

V katastru Velkých Hostěrádek se dodnes dochovalo mnoho remízků a polních cest lemovaných stromy a keři, což je pro pestrou a udržitelnou polní krajinu důležité. VH Agroton z pozice hospodáře v krajině nejprve zmenšil výměry velkých lánů polí na 10 až 16 ha. A následovat bude realizace nových krajinotvorných a protierozních prvků na 2 honech (Nad farmou a Choboty). Komplikací v realizaci jsou však vlastnické vztahy, které neumožňují realizovat všechna opatření.

Spolupráce s výzkumnými institucemi

V rámci konání demonstračních akcí, ale i jiných projektů, VH Agroton spolupracuje s odborníky z různých výzkumných institucí jako např. s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZUZ), s Výzkumným ústavem rostlinné výroby (VÚRV), se Zemědělským výzkumným ústavem Kroměříž (VÚKROM), Mendelovou univerzitou v Brně a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích. V katastru Velkých Hostěrádek probíhá již pátým rokem ornitologické sledování, na základě kterých, budou navrženy nové krajinné prvky.

Od letošního roku probíhá na pozemcích farmy doporučování odrůd pro ekologické zemědělství (EZ), jehož výsledky jsou publikovány v Seznamu doporučených odrůd. Na vybraných pozemcích a plodinách průběžně testovány přípravky na ochranu rostlin a podporu mikrobiální aktivity povolené pro použití v EZ. Tyto komerční přípravky jsou testovány v poloprovozních pokusech ve spolupráci se soukromými subjekty.

V rámci projektu Demonstrační farmy 2018 se na ekofarmě konají tři typy akcí. Polní dny, demonstrační skupinové akce a individuální konzultace, které jsou poskytovány jak telefonicky tak při osobní návštěvě zájemců na ekofarmě. Témata polních dnů a demonstrační skupinových akcí většinou kopírují „zemědělcův rok“, tedy to, co zrovna je nebo brzy bude aktuální. Ať už je to dění na poli či v legislativě. Například na jaře bylo tématem význam vrstevnicového setí, poté vláčení prutovými bránami, následovaly choroby a škůdci obilnin, a před sklizní to byli skladištní škůdci a biologická ochrana.

Uskutečněné a plánované akce

10.5. Polní den (představení Ekofarmy VH Agroton Ing. Martin Hutař – agronom ekofarmy, představení projektu Demonstračních farem – Ing. Michael Vrána; Význam organické hmoty v půdě – Ing. Bohumil Vítek; Výživa a hnojení v systému ekologického zemědělství – Ing. Roman Rozsypal, CSc. Praktická ukázka vláčení prutovými bránami v porostu špaldy. Prezentace parcel ozimých pšenic, zařazených do odrůdového zkoušení pro EZ.

14. 6. Polní den (Meziplodiny a jejich specifika – Ing. Antonín Kint z VÚPT; Skladištní škůdci, jejich cykly a biologická ochrana – Ing. Václav Stejskal, Ph.D z VÚRV; exkurze na posklizňové lince, prohlídka porostů na polích a prohlídka SDO EKO pokusů pšenice ozimé a jarní, ječmene jarního a luskoobilných směsek)

13.9. Polní den
Podzimní demonstrační skupinové akce – termíny budou upřesněny.
Aktuální informace a plánované akce na Facebooku Ekofarmy VH Agroton.

Pro Českou technologickou platformu pro ekologické zemědělství připravili:
Ing. Martin Hutař – jednatel VH Agroton s.r.o., tel.: 777 744 351
Ing. Michael Vrána – koordinátor projektů ve VH Agroton s.r.o., tel.: 723 864 596

Více informací o programu Demonstračních farem: ZDE

Souvisí s členy:  PRO-BIO Obchodní společnost , VH Agroton s.r.o.

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect