www.ctpez.czČlánky › Vyšlo v Zemědělci: Inovativní projekty v ekozemědělství

Vyšlo v Zemědělci: Inovativní projekty v ekozemědělství

16.5.17  |    

TP Organics, Evropská technologická platforma pro výzkum v oblasti biopotravin a ekologického zemědělství (EZ), každoročně pořádá tzv. Dny inovací v EZ - „Organic Innovation Days“, během nichž jsou mj. vyhlašovány nejlepší inovativní projekty uplynulého roku.
Ze čtyřiceti přihlášených projektů byly v loňském roce jako nejlepší vyhodnoceny ve třech soutěžních kategoriích tyto:
  • V kategorii Inovace pro zdraví a pohodu zvířat v ekologických produkčních systémech - projekt AssureWel (Soil Association, Velká Británie)
  • V kategorii Zlepšování kvality a produktivity ekologické polní produkce - projekt Innovative cereals sowing system for weeds control (CREA, Itálie)
  • V kategorii Zvyšování transparentnosti ekologické produkce - projekt Check Organic and FederBio Integrity Platform ( Organic Services, Německo)

Inovativní nástroj na kontrolu bioprodukce – Check Organic a FederBio Integrity Platform (FIP)

V kategorii „Zvyšování transparentnosti ekologické produkce“ zvítězil projekt, jehož realizátoři vyvinuli internetový nástroj na kontrolu a sledování bioprodukce. Podle průzkumu veřejného mínění důvěřuje produktům ekologického zemědělství více než 70 % Evropanů. Téměř 60 % z nich by však uvítalo lepší systém kontroly. Vyjít vstříc tomuto požadavku by měla databáze Check Organic, která umožňuje ověřovat certifikáty a všechny související údaje o ekologické produkci a jejím zpracování až po distribuci konečného biovýrobku ke spotřebiteli. Za jejím vznikem stojí společnost Organic Services, mezinárodní organizace zabývající se poradenstvím v oblasti biopotravin a trvalé udržitelnosti.

V začátcích celého projektu stál italský kontrolní systém FederBio Integrity Platform (FIP). Ten se zabývá kontrolou produkce a distribuce certifikovaného bioobilí v Itálii, a to v reálném čase (prostřednictvím internetu) a v celém dodavatelském řetězci. Tento způsob kontroly oslovil organizaci Support Organic natolik, že se rozhodla na podobném principu vytvořit systém mezinárodní, zahrnující široké spektrum produktů ekologického zemědělství. Společně s FIP proto vytvořila databázi, která umožňuje kontrolu bioprodukce v reálném čase a v celém dodavatelském řetězci od ekologických zemědělců, přes výrobce, distributory až po konečné prodejce biopotravin v ní zapojené.

Jak systém funguje v praxi? V databázi se shromažďují údaje týkající se certifikace (certifikované subjekty, doba platnosti jednotlivých certifikátů apod.) a současně se sleduje množství produkce. Údaje o certifikaci vkládají do systému certifikační organizace, které zodpovídají za jejich správnost, systém pak dál sleduje i objem obchodované produkce. Kontrolní organizace zadá na základě obhospodařované výměry a předchozích výnosů do systému předpokládaný objem produkce. Zásadní rozpor mezi předpokládanou a reálnou produkcí je pak důvodem ke kontrole. Pokud je tedy zaznamenán například dovoz obilí ze třetí země v množství nápadně převyšujícím reálné možnosti uvedených dodavatelů (velikost jejich pozemků takové výnosy reálně neumožňuje), systém upozorní na možný podvod.

Databáze je mezinárodní a je možné ji využít jak na úrovni ministerstva (státu), tak na úrovni svazových či odbytových organizací i jednotlivých firem. Přístup do ní je zpoplatněn a producenti platí podle typu modulu, který využívají. Poplatky činí od 1 500 do 3 500 EUR/rok + poplatky za objemy, např. poplatek za obiloviny je 0,16 EUR / t.

Veškerá dokumentace o evidované bioprodukci je on-line dostupná prostřednictvím internetu a tak jsou informace přehlednější a transparentnější. Technologickou stránku zajišťuje společnost Intact prostřednictvím osvědčeného softwaru Ecert, který dlouhodobě využívá řada certifikačních firem působících v ekologickém zemědělství a tematicky blízkých oblastech (Fairtrade, Marine Stewardship Council aj.). Veškeré důvěrné údaje podléhají nejpřísnějším bezpečnostním standardům.

Jak tvrdí Gerald Herrmann ze společnosti Organic Services, systém je výhodný nejen pro certifikační firmy, ale především pro samotné ekologické zemědělce, výrobce a obchodníky. „Zemědělci a výrobci mohou svým obchodním partnerům i zákazníkům snadno a rychle doložit původ své produkce. Stejně tak obchodníci získají záruku toho, že zboží, které nakupují, je skutečně certifikované. Certifikační firmy mohou snadno odhalit jakýkoliv pokus o zneužití jimi vydaného certifikátu. A dalším vítězem je tu zákazník, který si může být jistý tím, že biopotravina, kterou si zakoupil, je skutečně produktem ekologického zemědělství.“

Systém kontroly v ekologickém zemědělství se neustále vyvíjí a zdokonaluje. V zájmu zachování důvěry spotřebitelů platí v celé oblasti produkce a distribuce biopotravin ve srovnání s produkcí konvenční mnohem přísnější pravidla. Orientovat se v tomto složitém byrokratickém prostředí a dostát všem požadavkům je velice náročné pro všechny aktéry. Důvěra konzumentů v biopotraviny a jejich transparentní původ je pro další rozvoj této oblasti totiž zcela nezbytná.

Více informací na www.check-organic.com

Hodnocení welfare – inovativní projekt AssureWel

V kategorii inovací v oblasti zdraví a welfare zvířat v produkčních systémech EZ zvítězil projekt AssureWel, na kterém spolupracovala společnost RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) společně s bristolskou univerzitou (University of Bristol) a britskou organizací Soil association. Cílem projektu bylo vytvořit funkční způsob hodnocení úrovně welfare hospodářských zvířat v ekologických chovech. Hlavní předností hodnotícího systému AssureWel je jeho následné využití při certifikaci potravin produkovaných pod certifikátem RSPCA Freedom Food a v certifikačních schématech Soil Association. Obě certifikace označují živočišné produkty pocházející z podniků registrovaných v rámci EZ a zároveň splňující kritéria dobré úrovně welfare. Části protokolů z dílny projektu AssureWel využívají k certifikaci i další renomované britské a skotské certifikační agentury a značky jako Red Tractor Assurance, Quality meat Scotland, BPEX, UK Organic Certifying Bodies. Metodika hodnocení welfare je unikátní a vychází z funkčních evropských projektů současnosti, jako je například evropský projekt Welfare Quality® (dále WQ®), nebo britský Bristol Welfare Assurance Programme. Protokoly k hodnocení úrovně welfare z projektu WQ® jsou vyzkoušeny v praxi a v současné době se testují k využití například veterináři ke skenování a diagnostice hlavních problémů v konvenčních chovech hospodářských zvířat. Slouží také jako základ k certifikaci potravin a živočišných produktů, které jsou označeny jako "welfare friendly" (produktů pocházejících z chovů a jatek, které poskytují zvířatům lepší úroveň welfare, než běžná konvenční zařízení). Certifikaci potravin pomocí WQ® protokolů využívá například španělská značka ATO.

Originalita projektu AssureWel, i projektů, z jejichž konceptu britský systém hodnocení welfare vychází, tkví zejména v hodnocení stavu zvířat. Dřívější způsoby hodnocení welfare se spíše orientovaly na stanovení určitých požadavků na ustájení zvířat, jejichž splnění mělo garantovat určitou úroveň welfare. Hodnocení welfare dle specifik stanovených v oblasti technologie ustájení, však není vždy spolehlivé. Kromě výše zmíněných ukazatelů se totiž na zdraví, prožívání a následně welfare zvířete podílejí i další faktory, jako je například management chovu, způsob zacházení se zvířaty, plemeno, či klimatické podmínky. Bylo tedy potřeba vyvinout přesnější způsob hodnocení, pomocí kterého bude hodnotitel schopen objektivně určit úroveň welfare konkrétního jedince. Projekty, ze kterých AssureWel vychází, a následně i samotný vítězný projekt, se zaměřily na hodnocení úrovně welfare podle výsledného stavu zvířat, kde hodnocení sleduje zdraví, projevy chování a psychický stav hodnocených zvířat. Ze všech těchto ukazatelů lze velmi dobře stanovit celkové zdraví, prožívání a následně welfare hodnoceného zvířete. Hodnocení probíhá s pomocí systematicky tvořeného protokolu, který je specifický podle hodnoceného druhu a směru užitkovosti zvířete. AssureWel obsahuje protokoly pro 6 druhů hospodářských zvířat: pro dojený a masný skot, prasata, brojlery a nosnice a ovce. Každý protokol se skládá ze sledování několika kritérií, která odráží, jakým způsobem konkrétní zvíře prospívá v prostředí, ve kterém žije a jaký vliv má na jeho životní pohodu způsob ustájení či management chovu. Každý druh hospodářského zvířete má protokol "ušitý přímo na míru" dle směru užitkovosti, obvyklému množství jedinců chovaných v jednom zařízení a nejčastěji používané technologii. Počty hodnocených kritérií se tak u jednotlivých druhů zvířat liší. Např. protokoly pro dojený skot obsahují 12 kritérií, protokoly pro prasata 16 a protokoly pro hodnocení welfare brojlerů obsahují dokonce hodnocení v rámci několika oblastí, z čehož v rámci každé oblasti se hodnotí dvě až šest kritérií. Díky propracovanému systému lze protokoly úspěšně aplikovat na všech výše uvedených druzích zvířat a u všech způsobů chovů, povolených v EZ. Jako příklad lze uvést protokol pro hodnocení úrovně welfare nosnic, který lze použít pouze u volných systémů ustájení a ne u nosnic chovaných v klecích, které není v EZ povoleno. Pomocí protokolů AssureWel lze objektivně hodnotit úroveň welfare jednotlivých zvířat, celých podniků, nebo také určitého systému a managementu ustájení.

Tvorbě protokolů předcházela série vědeckých výzkumů, pomocí kterých bylo potřeba vybrat, která kritéria u jednotlivých druhů hospodářských zvířat lze použít k následnému hodnocení úrovně jejich životní pohody, i to, zda vybraná kritéria a způsob jejich hodnocení skutečně odráží úroveň jejich fyzického a psychického stavu. Hodnocení úrovně welfare metodikou AssureWel může provádět proškolená osoba s dostatečnou praxí v oboru a se znalostí problematiky chovu daného druhu hospodářského zvířete. Ke správné aplikaci metodiky a získání relevantních výsledků je nutné absolvovat internetový kurz, který budoucího hodnotitele naučí jak protokoly použít, jak správně posoudit jednotlivá kritéria a jak následně vyhodnotit a interpretovat výsledky. Veškeré podrobné informace o projektu, protokoly a odkaz na tréninkové centrum lze najít na internetových stránkách projektu www.assurewel.org.

Kromě současného využití při certifikaci živočišných produktů ve Velké Británii se do budoucna předpokládá i rozšíření protokolů do ostatních evropských zemí. Projekt si mj. kladl za cíl pomoci farmářům objektivně zhodnotit jejich současnou situaci, odhalit nedostatky a navrhnout opatření, která by vedla ke zlepšení úrovně welfare v chovech v rámci celé Evropy.

Ukázka hodnotících kritérií v protokolu pro hodnocení úrovně welfare nosnic.
Protokol pro nosnice obsahuje 7 hodnocených kritérií a to:
1. Množství ztráty peří
2. Čistota těla
3. Krácení zobáku
4. Množství agonistických interakcí (bojů)
5. Množství létajících ptáků
6. Množství ptáků vyžadujících ošetření
7. Mortalita
Ukázka protokolu AssureWel pro nosnice

Česká republika na svou příležitost stále ještě čeká

Navzdory tomu, že se čeští odborníci podíleli na vzniku hodnotících metodik welfare v rámci několika evropských projektů (např. již zmiňovaný Welfare Quality®, nebo projekt Animal Welfare INdicators), nemají u nás prozatím tyto protokoly ani certifikace uplatnění. Hlavním důvodem je nezájem spotřebitelů. Zatímco v jiných evropských zemích se rozbíhají, případně již plně fungují certifikační programy produktů ze zvířat chovaných v lepších životních podmínkách, Česká republika na své welfarové značení zatím čeká.

V řadě zemí Evropské unie jsou protokoly hojně využívány i k základní diagnostice při hledání problematických oblastí v chovech, které trpí nespecifickými ztrátami produkce a těžce diagnostikovaným problémům. Jako dobrý příklad lze uvést využití protokolů WQ® ve Španělsku. Španělští veterináři při zjištění rozsáhlejšího problému v chovu nejprve provedou hodnocení welfare dle metodiky WQ®, aby zjistili, zda problém, který způsobuje farmáři újmu, pochází z oblasti nedostatečné kvality ustájení, z oblasti výživy, z oblasti zdraví, či nedostatečné možnosti projevu přirozeného chování. Podle zjištěných nedostatků v úrovni welfare v uvedených oblastech se pak veterinář může dále věnovat podrobnější diagnostice a úspěšně navrhnout řešení problémů a preventivní opatření. Důvod, proč Česká republika protokoly ještě nevyužívá, může pramenit i v nízké informovanosti odborné veřejnosti. A to i přes to, že protokoly k hodnocení úrovně welfare mají v zemědělství a produkci potravin své nezastupitelné místo a potenciál v mnoha směrech. Lze je např. využít i ke screeningu úrovně welfare v chovu. Ten si může nechat zpracovat chovatel, který zvažuje, do jaké oblasti investovat v rámci inovace a modernizace chovu. V České republice v současné době částečně funguje pouze testování protokolů WQ® formou dobrovolného screeningu úrovně welfare pro chovatele skotu, který provádějí pracovníci Oddělení etologie Výzkumného ústavu živočišné výroby v.v.i. Díky rychlému rozvoji a využití protokolů pro hodnocení úrovně welfare v sousedních státech se dá předpokládat, že jejich širší využití brzy dorazí i k nám.

Evropská technologická platforma TP Organics pro výzkum v oblasti biopotravin a ekologického zemědělství (EZ) je jednou ze 40 evropských technologických platforem oficiálně uznaných evropskou Komisí. Jejím cílem je posilovat/prosazovat přínosy ekologického sektoru k udržitelnému zemědělství a výrobě potravin a proto aktivně propojuje celý dodavatelský řetězec od zemědělců až po spotřebitele. Sdružuje malé a střední podniky, vědce, zemědělce, spotřebitele a nevládní organizace. Identifikuje požadavky na výzkum v sektoru ekologického zemědělství, agroekologie a low-input systémů hospodaření požadavky na výzkum, předává je tvůrcům politik EU a prosazuje jejich řešení ve výzkumu, vývoji a inovacích. Svým členů zprostředkovává informace o možnostech financování výzkumu a inovaci v EZ a podporuje výměnu znalostí a zkušeností mezi nimi. Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství (ČTPEZ) je členem TP Organics od roku 2009.

Letos se Organic Innovation Days budou konat ve dnech 15.–17. 11. 2017. Projekty do soutěže je možné přihlašovat v následujících kategoriích:

  • Zvyšování kvality půdy v ekologické polní produkci
  • Přiměřené a robustní chovy hospodářských zvířat
  • Inovace pro udržitelnou výživu
Více informací k přihláškám na www.tporganics.eu nebo u českého koordinátora TP Organics, Martiny Eiseltové (eiseltova@vurv.cz).

Aréna projektů - inspirace i zdroj informací

Prostřednictvím Organic Innovation Arena informuje TP Organics i o projektech realizovaných v rámci Evropského inovačního partnerství (EIP) v sektoru EZ. Členy ČTPEZ byly do národní výzvy 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP podány dva projekty na inovace v EZ, pokud budou vybrány k podpoře, budeme vás o nich v budoucnu také informovat.

Pro ČTPEZ texty zpracovaly:
Check Organic a FIP: Kateřina Kotěrová
AssureWel: Barbora Valníčková, Radka Šárová, Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., Oddělení etologie

Souvisí s členy:  VÚŽV

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect