www.ctpez.czČlánky › Vyšlo v Zemědělci: Zkoušení odrůd pro ekologické zemědělství

Vyšlo v Zemědělci: Zkoušení odrůd pro ekologické zemědělství

20.2.18  |    

foto
V roce 2017 proběhl již třetí rok zkoušek pro Seznam doporučených odrůd (SDO) v režimu ekologického zemědělství. Jejich cílem je poskytnout zemědělcům informace o vlastnostech odrůd při pěstování v ekologickém systému hospodaření. Zkoušky organizuje ÚKZÚZ, Národní odrůdový úřad, odborným garantem je PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců.

Ve sklizňovém roce 2017 byly založeny pokusy s pšenicí setou jarní a ozimou a ječmenem jarním. Pokusy byly založeny na lokalitách České Budějovice, Praha - Ruzyně, Postřelmov (okr. Šumperk) Uhříněves, Zvíkov a u jarních plodin nově také na zkušební stanici Kujavy. Zkoušení probíhalo na pozemcích zařazených do ekologického zemědělství (EZ). Odrůdy byly vysety na parcelách se sklizňovou plochou 10 m2 ve čtyřech opakováních se znáhodněným pořadím odrůd (úplné znáhodněné bloky). Ošetřování během vegetace odpovídalo zásadám ekologického pěstování tj. bez použití průmyslových hnojiv a pesticidů. Plevele se likvidovaly pouze vláčením prutovými bránami podle konkrétních podmínek zkušební lokality.

Hodnocení pokusů se provádělo podle plodinových metodik ÚKZÚZ, do kterých byly doplněny znaky významné z pohledu ekologického pěstování:

  • Intenzita zaplevelení v metání
  • Pokryvnost porostu (DC31-32)
  • Pokryvnost porostu (DC51-59)
  • Vzdálenost praporcového listu a klasu (pouze u pšenice)
  • Délka praporcového listu
  • Šířka praporcového listu
  • Délka klasu
  • Počet zrn v klasu
Odolnost odrůd proti chorobám byla hodnocena devítibodovou stupnicí 9-1,
kdy 9 = bez výskytu, 1 = totální napadení.

 

Ječmen jarní

V roce 2017 bylo do pokusu zařazeno pět odrůd. Odrůdy Azit, Grace a Solit byly ve zkouškách již třetím rokem. Nově k nim přibyla odrůda Kampa, která byla registrovaná jako sladovnická, doporučená Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro výrobu piva s CHZO „České pivo“.  Mikrosladovací zkouška se u ní ale neprováděla. Druhou novinkou ve zkouškách SDO v režimu ekologického zemědělství byla nesladovnická odrůda Ovation, která byla registrována na jaře 2017.

Setí proběhlo ve druhé polovině března. Výjimkou byl pokus v Postřelmově, kde počasí umožnilo zaset až 25. dubna. V raných fázích růstu byly pokusy kompletní. Později se ale na některých lokalitách začaly projevovat negativní půdně-klimatické jevy, (menší zásoba živin v půdě, nedostatek srážek, případně kombinace těchto faktorů) a vliv zaplevelení.

Výskyt chorob v roce 2017 byl celkově nižší. Padlí ječmene bylo zaznamenáno pouze v Kujavách a Uhříněvsi a to zejména u odrůdy Grace, která nemá gen odolnosti mlo. V menší míře se vyskytoval komplex listových skvrnitostí.

K poléhání došlo pouze v Uhříněvsi, kde byly porosty ječmene tradičně nejhustší. Nejvíce postižená byla odrůda Ovation.

Sklizeň jarního ječmene proběhla v první srpnové dekádě. Do průměru nebyly zahrnuty výnosy z pokusů v Kujavách (vysoká vnitřní variabilita pokusu), Šumperku (silné zaplevelení pokusu a velká nevyrovnanost) a Zvíkova (v důsledku půdně klimatických podmínek pokus nevyrovnaný, místy prořídlý). V Českých Budějovicích byla do průměru zahrnuta pouze tři opakování, protože čtvrté bylo před sklizní silně poškozeno havrany.

Nejnižší výnos byl dosažen v Českých Budějovicích - 2,66 t/ha, nejvyšší v Uhříněvsi 7,64 t/ha. Hmotnost tisíce zrn se v průměru pohybovala mezi 43 až 46 gramy. Podíl předního zrna byl v rozmezí 92 (Grace) – 97 % (Azit). Podíl zrna na sítě 2,8 mm byl vysoký, pohyboval se v rozmezí 59 – 78 %.

Pšenice setá jarní

U jarní pšenice byly v roce 2017 do pokusů zařazeny odrůdy Astrid (E), Izzy (A), Lotte (A) a Quintus (B), zkoušené i v předchozích dvou ročnících. Nově byl sortiment rozšířen o odrůdy Registana (B) a Kabot (B). Selo se v druhé polovině března (16. - 30. března), na lokalitě Postřelmov až 25. dubna, velikost výsevku byla 5 MKS/hektar.

Infekční tlak chorob byl nízký. Nejvyšší úroveň napadení byla zaznamenaná u listových skvrnitostí a to na lokalitách Kujavy a Postřelmov, přičemž odrůdové rozdíly se projevily jen v Postřelmově, kde byla nejvíce napadenou odrůda Astrid. Ostatní choroby - padlí pšenice (padlí travní) na listu i v klasu, žlutá rzivost pšenice (rez plevová), hnědá rzivost pšenice (rez pšeničná), růžovění klasů pšenice (fuzariózy) se vyskytly jen ojediněle, bez odrůdových rozdílů. Obdobně jako v předchozím ročníku byl zaznamenán výskyt kohoutků černého a modrého. K mírnému polehnutí došlo v Uhříněvsi a Ruzyni. Nejvíce polehlou byla odrůda Izzy.

Sklizeň proběhla v první srpnové dekádě. Průměrné výnosy se pohybovaly v rozmezí 3,7 t/ha (České Budějovice) až 8,7 t/ha (Uhříněves). Nejvyššího výnosu v roce 2017 dosáhly odrůdy Astrid a Kabot. Z hodnocení byly vyřazeny výnosy zrna z lokalit Postřelmov a Kujavy. Na kvalitě pokusu v Postřelmově se negativně projevil pozdní termín setí. Porosty byly velmi řídké a nekompletní, ve vyšší míře zaplevelené. U výnosů z lokality Kujavy byl zjištěn neúměrně vysoký vliv náhodných, nesledovaných faktorů (heterogenity půdních podmínek).

Nízká úroveň obsahu dusíkatých látek v sušině a mokrého lepku odpovídala úrovni výživy v pokusech. Objemová hmotnost na lokalitách Ruzyně a Uhříněves byla na hranici ČSN pro potravinářskou pšenici. Nejnižší hodnoty čísla poklesu byly naměřeny ve vzorcích z Českých Budějovic. I v roce 2017 měla nejnižší číslo poklesu odrůda Quintus.

Pšenice setá ozimá

Odrůdové pokusy s pšenicí setou ozimou se vloni zakládaly druhým rokem. Sortiment zkoušených odrůd byl stejný jako v roce 2016. Do pokusů s pšenicí setou ozimou bylo zahrnuto osm odrůd - Annie (E), Balitus (A), Bernstein (A), Cimrmanova raná (E), Gordian (B), Penelope (A), Sultan (A) a Zeppelin (A). Výsevek byl  5 MKS v řepařské oblasti a 5,5 MKS v obilnářské oblasti. Pokusy byly vysety v polovině října (16. - 18. října), na lokalitě Postřelmov kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám až 27. října. Pokus na lokalitě Ruzyně nekompletně vzešel a byl zrušen při jarní přehlídce.

K poškození porostů vyzimováním nedošlo. Infekční tlak chorob byl velmi nízký, bez odrůdových rozdílů. K polehnutí došlo pouze na lokalitě Uhříněves. Nejvíce polehla odrůda Cimrmanova raná. Obdobně jako u jarní pšenice byly porosty napadeny kohoutky černým a modrým.

Sklizeň proběhla v první srpnové dekádě. Ze zpracování byly vyloučeny výnosy z lokality Šumperk; pozdě vyseté odrůdy neodnožily, byly řídké a nekompletní. Na návrh Komise pro seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství byly ze zpracování dodatečně vyloučeny i výnosy z lokality České Budějovice vzhledem k velmi nízké výnosové úrovni pokusu (průměrný výnos: České Budějovice 1,83 t/ha, Zvíkov 3,75 t/ha, Uhříněves 9,60 t/ha).

Kvalitativní rozbory byly provedeny ze vzorků ze všech sklizených pokusů. Obsah dusíkatých látek, mokrého lepku a Zelenyho sedimentační test byl nízký, na úrovni srovnatelné se sklizňovým ročníkem 2016. Objemová hmotnost a číslo poklesu byly na vyšší úrovni než v minulém roce.

Detailní výsledky pokusů jsou k dispozici na webových stránkách ÚKZÚZ.

Pro Českou technologickou platformu pro ekologické zemědělství připravily:
Ing. Olga Dvořáčková, ÚKZÚZ, Národní odrůdový úřad
Ing. Vladimíra Horáková, ÚKZÚZ, Národní odrůdový úřad

Příloha:  Zemědělec č. 6 / 2018 [925.1 kB, pdf]

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect