www.ctpez.czČlánky › Zajímavý report pro Evropský parlament: Více investic do výzkumu ekologického zemědělství

Zajímavý report pro Evropský parlament: Více investic do výzkumu ekologického zemědělství

27.10.15  |    

foto
Dne 22. října byla Evropskému parlamentu prezentována zpráva „Research and organic farming in Europe“. Zpráva, která byla vypracovaná na podnět Strany zelených a Evropské svobodné aliance, poukazuje na nepoměr mezi investicemi do výzkumu ekologického zemědělství a potenciálem, který agroekologické techniky mohou nabídnout při řešení řady environmentálních a sociálních otázek, s nimiž se potýká současné evropské zemědělství. Jejími autory jsou vědci z Université Catholique de Louvain (BE) a Organic Research Centre (UK).

Výsledky zprávy dokazují, že ekologické zemědělství nabízí v mnoha ohledech efektivnější řešení v udržitelnosti zemědělských systémů než konvenční, a to jak v oblasti udržitelných výrobních systémů, tak v oblasti stabilnějších obchodních modelů. Tato skutečnost je však v ostrém kontrastu k množství investic vynakládaných do výzkumu v tomto sektoru, a to jak na evropské, tak na národních úrovních.

Stručné shrnutí výsledků zprávy je takovéto:

1. Podpora výzkumu ekologického zemědělství je nízká jak na evropské, tak na národních úrovních
2. Některé země mají speciální národní programy pro ekologické zemědělství
3. Ekologické zemědělství nabízí lepší řešení pro udržitelnost než konvenční zemědělství
4. Příklady pro inspiraci v Evropě existují

70 % prostředků pro zemědělský výzkum směřuje do vývoje biotechnologií 

Vědci poukazují na výraznou nerovnováhu mezi finančními prostředky na výzkum ekologického zemědělství a prostředky vynaloženými na výzkum a rozvoj tzv. zelených biotechnologií. Prostřednictvím 5. až 7. Rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj investovala Evropská unie v letech 1998 - 2013 do vědy a výzkumu zhruba 82 mld €. Podíl zemědělského výzkumu se v jednotlivých obdobích pohyboval mezi 3 - 4 % z celkového rozpočtu. Z celkové částky věnované na zemědělský výzkum v těchto letech se podíl veřejných financí věnovaných na výzkum biotechnologií zvýšil z 20 % v letech 1998-2002 až na téměř 70 % v letech 2007-2013. A to i přesto, že jejich rozvoj upevňuje dominantní postavení stávajícího průmyslového agro-chemicko-potravinářského komplexu, v němž se zisky generují zejména v soukromé sféře, dopady na životní prostředí a zdraví se však hradí z veřejných prostředků. Investice do výzkumu ekologického zemědělství ve stejném období přitom nikdy nepřesáhly 12 %. Nejvyššího podílu dosáhly v období 6. Rámcového programu, zatímco v poslední době opět poklesly.

Ekologické zemědělství je konkurenceschopnější 

Alternativa v podobě ekologického zemědělství a rozvoje agroekologických technik přitom už nyní nabízí v řadě ohledů lepší udržitelnost nejen na úrovni zemědělských podniků, ale společnosti jako celku. V místech ekologické produkce je lepší kvalita podzemních a povrchových vod, vyšší druhová biodiverzita, půda má podstatně vyšší obsah organické hmoty, vykazuje nižší erozi i vyšší odolnost proti záplavám a suchu. Obsah reziduí pesticidů v biopotravinách je řádově nižší než u konvenčně vyráběných potravin. Navíc, jak vyplývá z nedávné srovnávací studie Crowder and Reganold (2015), která porovnávala finanční konkurenceschopnost ekologických farem po celém světě, je ziskovost ekologického zemědělství v průměru o 13 % vyšší než zemědělství konvenčního.

Ekologické zemědělství je často kritizováno pro své nižší výnosy, vzhledem k obrovským rozdílům v investicích do výzkumu ekologického a konvenčního zemědělství si přesto vede nečekaně dobře. Zatímco produktivita konvenčních zemědělských systémů se i přes intenzivní využívání fosilních paliv a neobnovitelných zdrojů či masívních investic do výzkumu v oblasti biotechnologií již výrazně nezvyšuje, potenciál produktivity ekologického zemědělství čeká stále na prozkoumání.

„Ekologické zemědělství a výroba biopotravin jsou průkopníkem při přechodu na udržitelné systémy potravinové produkce a mají v tomto ohledu obrovský potenciál," komentuje stávající situaci Eduardo Cuoco z TP Organic, evropské technologické platformy pro vědu a výzkum v oblasti ekologického zemědělství a produkce biopotravin. „Evropská unie ani jednotlivé členské státy do výzkumu ekologického zemědělství dosud dostatečně neinvestují. S ohledem na potenciál, který ekologické zemědělství představuje, by do jeho výzkumu měly být směřovány veřejné prostředky ve výši adekvátní jeho významu.“

CORE Organic: Úspěšný model pro rozvoj výzkumu

Úspěšným evropským programem zaměřeným na výzkum v oblasti ekologického zemědělství je ERA – Net CORE Organic (SFS-19- ERA-Net COFUND. A-2016), který se dlouhodobě zaměřuje na koordinaci mezinárodních výzkumných projektů a zlepšení spolupráce mezi dílčími národními výzkumnými aktivitami v oblasti ekologického zemědělství. V rámci stávajícího programu CORE Organic Plus probíhá v Evropě 11 mezinárodních výzkumných projektů s tématikou ekologického zemědělství. Pro nové období je alokováno dalších 5 mil €, předpokládaný termín další výzvy je přelom roku 2016/ 2017. Podání žádosti ve výzkumných projektech v CORE Organic je však podmíněné členstvím země a finanční spoluúčastí členského státu na dílčím výzkumu, který by v dané zemi následně probíhal. Díky svému členství v CORE ORGANIC II v letech 2010 až 2013 se Česká republika podílela na úspěšných mezinárodních projektech ProPIG (účast v projektu Výzkumný ústav živočišné výroby, Bioinstitut) či AuthenticFOOD (Vysoká škola chemicko-technologická). V současné době však členem CORE Organic bohužel není a projektů se neúčastní.

Plné znění zprávy včetně všech použitých citací naleznete zde: http://www.bartstaes.be/assets/img/upload/files/pdf/ResearchForTransition_FullReport.pdf

Příloha:  Research and organic farming in Europe [2.4 MB, pdf]
r4org_exsum_web.pdf [2 MB, pdf]
Štítky:  TP Organics, výzkum
Souvisí s členy:  Bioinstitut, VŠCHT, VÚŽV

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect