www.ctpez.czČlánky › Zkoušení odrůd pšenice ozimé pro ekologické zemědělství

Zkoušení odrůd pšenice ozimé pro ekologické zemědělství

20.2.19  |    

foto
V roce 2018 proběhl již třetí rok zkoušek pšenice ozimé pro Seznam doporučených odrůd (SDO) v režimu ekologického zemědělství (EZ). Jejich cílem je poskytnout zemědělcům informace o vlastnostech odrůd při pěstování v ekologickém systému hospodaření. Zkoušky organizuje ÚKZÚZ, Národní odrůdový úřad, odborným garantem je PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců.

Metodika založení a vedení pokusů
Hodnocení odrůd pšenice ozimé vychází z výsledků pokusů prováděných ve sklizňových letech 2016-2018 podle plodinových metodik ÚKZÚZ, do kterých byly doplněny znaky pro hodnocení odrůd v ekologickém režimu pěstování. Odrůdy byly vysety na parcelách se sklizňovou plochou 10 m2 ve 4 opakováních se znáhodněným pořadím odrůd (úplné znáhodněné bloky) na pozemcích certifikovaných pro ekologické zemědělství. Ošetřování během vegetace odpovídalo zásadám ekologického pěstování tj. bez použití průmyslových hnojiv a pesticidů. Ochrana proti plevelům byla prováděna pouze mechanicky - vláčením prutovými branami - dle konkrétních podmínek zkušební lokality. Dosažené výnosy byly statisticky vyhodnoceny. Pokusy, u kterých byl zjištěn neúměrně vysoký vliv náhodných, nesledovaných faktorů (neúplnost porostu, poškození zvěří apod.), nebyly zahrnuty do celkového hodnocení. Ze sklizně byly odebrány vzorky a byly provedeny kvalitativní rozbory zrna.

Charakteristika zkušebních lokalit
Odrůdové pokusy s ozimou pšenicí se od podzimu 2015 zakládaly na lokalitách České Budějovice, Praha - Ruzyně, Postřelmov, Uhříněves, Zvíkov a od podzimu 2017 na lokalitách Kujavy a Velké Hostěrádky. Výnosovou úroveň pokusů nejvíce ovlivnily půdně-klimatické podmínky lokality, předplodina a termín setí. Nejvyšších výnosů dosahovaly pokusy v Uhříněvsi, kde je kvalitní, úrodná půda a dlouhodobě zavedený osevní postup s vyšším podílem zlepšujících plodin. Na druhé straně je lokalita České Budějovice, kde je limitujícím faktorem extenzivní písčitohlinitá půda. Infekční tlak houbových chorob je v porostech v režimu ekologického pěstování obecně nižší než v konvenčně vedených porostech, což se potvrdilo i v odrůdových pokusech. Menší hustota porostu vytváří mikroklima nepříznivé pro šíření patogenů.

Pšenice setá ozimá

Do odrůdových pokusů vstoupilo v průběhu let 2016-2018 celkem devět odrůd. Tříleté výsledky zkoušení, které jsou podmínkou pro doporučení, jsou k dispozici u odrůd Annie (E), Balitus (A), Bernstein (E), Cimrmanova raná (E), Gordian (B), Penelope (A), Sultan (A) a Zeppelin (A). U odrůdy Cimrmanova raná bylo po sklizni 2017 ukončeno zkoušení. Ve sklizňovém roce 2018 byl sortiment rozšířen o odrůdu RGT Sacramento (C) a od roku 2019 jsou zkoušeny odrůdy Butterfly (E), LG Orlice (B) a Cecilius (A).
Infekční tlak chorob byl ve sledovaném období středně vysoký až nízký. Odrůdové rozdíly byly hodnotitelné u rzi pšeničné (hnědé rzivosti pšenice), kde se potvrdila odolnost odrůdy Gordian. V souvislosti se změnami rasového spektra rzí však může dojít k překonání odolnosti a může se případně měnit. Listové skvrnitosti hrály významnější roli v roce 2016, nejvíce byla napadená odrůda Cimrmanova raná. Mezi ostatními odrůdami nebyly zjištěny zřetelné rozdíly. Napadení padlím travním (padlím pšenice) bylo ve sledovaných pokusech nízké bez odrůdových rozdílů.
Poléhání se vyskytlo pouze v roce 2017 v Uhříněvsi, kde se potvrdila menší odolnost proti poléhání odrůdy Cimrmanova raná.
Hodnocení odolnosti proti vymrzání vychází z testů prováděných v umělých podmínkách (bedýnky místěné 1 m nad zemí, mrazové boxy a mrazové komory). Nejvyšší odolnost má odrůda Zeppelin. Problémy s přežitím rostlin při výskytu silných holomrazů můžeme očekávat u odrůd Sultan a Bernstein.
Uváděné zařazení zkoušených odrůd do kategorií pekařské jakosti vychází z testování v konvenčních podmínkách v rámci řízení o registraci odrůdy. Ze sklizňových vzorků z pokusů v režimu ekologického zemědělství byly provedeny základní technologické rozbory. Obsah dusíkatých látek v sušině a obsah mokrého lepku korespondoval s úrovní výživy pokusů (předplodina, bonita půdy, ...) a potvrdila se nepřímá úměra mezi výnosy a obsahem dusíkatých látek. Mírně vyšší úroveň měly odrůdy elitní (E) jakosti Bernstein a Annie, naopak nižší obsah dusíkatých látek byl hodnocen u odrůdy chlebové (B) jakosti Gordian. Hodnota Zelenyho sedimentačního testu, která je silně geneticky vázaná, byla opět vyšší u odrůd elitní jakosti a u odrůdy Zeppelin. Tato odrůda však měla nižší obsah mokrého lepku. Objemovou hmotnost a číslo poklesu výrazně ovlivňují povětrnostní podmínky v době sklizně. Nejnižší hodnoty byly zaznamenané ve sklizňovém roce 2016, kdy bylo v průběhu sklizně deštivé počasí.

Výsledky
Na základě tříletých výsledků odrůdového zkoušení byly do kategorie „Předběžně doporučená“ zařazeny odrůdy Annie (E), Bernstein (E), Gordian (B), Penelope (A), Sultan (A) a Zeppelin (A), do kategorie „Ostatní“ byla zařazena odrůda Balitus (A).

Výsledky zkoušení

Detailní výsledky pokusů jsou k dispozici na webových stránkách ÚKZÚZ a PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.

Pro ČTPEZ zpracovala Ing. Vladimíra Horáková, ÚKZÚZ, Národní odrůdový úřad Brno

Příloha:  Zemědělec č. 7 / 2019 [919.8 kB, pdf]
Výsledky zkoušení odrůd pšenice ozimé [35.4 kB, pdf]

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect