www.ctpez.czO ČTPEZAktuality › Evropský parlament: Patentování produktů tradičního šlechtění omezí práva zemědělců

Evropský parlament: Patentování produktů tradičního šlechtění omezí práva zemědělců

23.12.15  |    

foto
Evropský parlament nesouhlasí s tím, aby byly patenty udělovány rostlinným materiálům pocházejícím z tradičního šlechtění. Ve svém usnesení vyzval Evropskou komisi k okamžitému vyjasnění pravidel pro patentování živých organismů a vybídl k ochraně přístupu šlechtitelů rostlin k biologickému rostlinnému materiálu.

Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 17. 12. 2015 tak reaguje na rozhodnutí Evropského patentového úřadu, který letos umožnil v tzv. případu "tomato and broccoli case" patentovat produkty pocházející z procesu konvenčního křížení. Poslanci mají za to, že produkty získané v podstatě biologickou metodou jako rostliny, semena, vrozené znaky a geny by nemělo být možné patentovat. Současně upozorňují, že šlechtění rostlin křížením nebo selektivním výběrem je způsob, který užívají zemědělci od počátku zemědělství, a zachování volného přístupu k rostlinnému materiálu je nutné k zabezpečení inovací, potravinové bezpečnosti, řešení dopadů klimatických změn. Současně varují před rozvojem monopolů na úkor malých podniků.

Dne 25. března 2015 Velký stížnostní senát Evropského patentového úřadu (EPO) schválil platnosti udělených patentů na „Metodu šlechtění rajčat se snížením obsahem vody a produkty pocházející z této metody“ a na „Metodu pro selektivní zvýšení množství antikarcinogenních glukosinátů u brukvovitých (Brassica)“ na základě kontroverzního výkladu platného patentového práva. Výrok tak potvrdil, že zatímco procesy pro konvenční šlechtění nelze patentovat, rostliny a zvířata vyplývající z těchto procesů jsou patentovatelné. Toto rozhodnutí považuje řada nevládních a oborových organizací za precedentní krok, který v budoucnu umožní upřednostňovat obří agrochemické společnosti na úkor malých šlechtitelů a spotřebitelů a může znamenat faktickou blokaci cirkulace genetických zdrojů, včetně šlechtitelských materiálů.

Parlament proto vyzývá Komisi, aby okamžitě objasnila stávající pravidla pro výklad patentového práva EU - obzvláště biotechnologickou směrnici EU 98/44/ES, tato pravidla předala jako závazná Evropskému patentovému úřadu (EPO) a zajistila tak, aby produkty získané tradičním šlechtěním nebylo možné patentovat. Poslanci také naléhají, aby EU a její členské státy zajišťovaly použití a přístup k materiálu, který je získán biologickými šlechtitelskými metodami. Toto usnesení je nelegislativní a není pro Evropskou komisi právně závazné, široká podpora však poslanců dokazuje význam, který mu Parlament přikládá. Usnesení bylo schváleno poměrem hlasů 413 (pro): 86 (proti): 28(zdrželo se hlasování).

Za silný signál považuje tento dokument také Evropská semenářská asociace (European Seed Association, ESA). Její generální tajemník Garlich von Essen říká: „Patenty musí být i nadále omezeny pouze na skutečné biotechnologické inovace tak, jak to bylo původně míněno zákonodárci v roce 1998 v Evropské patentové úmluvě. Jestliže v Evropě nejsou ze zákona patentovatelné procesy klasického šlechtění, není možné patentovat ani jejich produkty.“

S tímto vyjádřením se ztotožňuje také iniciativa No patents on seeds, kterou podporuje více než 300 nevládních a oborových zemědělských organizací po celé Evropě. Ta upozorňuje na to, že rozhodnutí Velkého stížnostního senátu je nejen protichůdné, ale podkopává přímo znění Evropské patentové úmluvy, kde se jasně v článku 53 b) říká, že není možné patentovat odrůdy rostlin a plemena zvířat nebo v podstatě biologické způsoby pěstování rostlin či chovu zvířat. Vzhledem k tomu, že kontroverzní výrok Stížnostního senátu bude pro všechna další rozhodnutí EPO v této oblasti závazný, stejně jako Evropský parlament požaduje, aby byla okamžitě posílena pravidla pro výklad Evropské patentové úmluvy. K takovýmto rozhodnutím popírajícím logiku by pak nemohlo docházet.

Iniciativa No patents on seeds ve své zprávě „Patents on plants and animals – time to act for European politicians“ současně upozorňuje na to, že počet patentů udělených Evropským patentovým úřadem na rostlinný a živočišný materiál pocházející z konvenčního šlechtění neustále stoupá. Tyto patenty mají velmi často široký rozsah a mnohdy pokrývají celý potravinový řetězec od produkce po spotřebu. Iniciativa upozorňuje, že tak dochází k permanentnímu zneužívání patentového práva a přebírání kontroly nad životně důležitými zdroji několika málo nadnárodními korporacemi. Současně upozorňuje na rapidně se zvyšující cenu osiv.

Doplňkové informace:

a) Z dokumentu Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 2015 o patentech a právech šlechtitelů rostlin 2015/2981(RSP)

Evropský parlament ve svém usnesení:

1. vyjadřuje znepokojení nad tím, že by nedávné rozhodnutí Velkého stížnostního senátu Evropského patentového úřadu ve věci G2/12 (o rajčatech) a G2/13 (o brokolici) mohlo vést k vyššímu počtu patentů udělených EPÚ, pokud jde o charakteristické znaky, které se do nových odrůd zavádějí v podstatě biologickými postupy, jako je křížení a selekce;

2. naléhavě vyzývá Komisi, aby objasnila oblast působnosti a výklad směrnice 98/44/ES, a zejména jejího článku 4 a také čl. 12 odst. 3 písm. b) a čl. 13 odst. 3 písm. b), s cílem zajistit právní jednoznačnost, pokud jde o zákaz patentovatelnosti produktů získaných v podstatě biologickými způsoby, a také aby objasnila, že je dovoleno provádět šlechtění za použití biologického materiálu spadajícího do oblasti působnosti patentu;

3. vyzývá Komisi, aby své vysvětlující prohlášení týkající se patentovatelnosti produktů získaných v podstatě biologickými způsoby sdělila EPÚ, aby bylo možno jej používat jako doplňující prostředek výkladu;

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, že Unie bude garantovat přístup a možnost použití materiálu získaného v podstatě biologickými způsoby pro účely šlechtění rostlin, tak aby nedošlo k případné interferenci s postupy členských států, pokud jde o zajištění šlechtitelské výjimky;

5. vyzývá Komisi, aby v rámci mnohostranných diskusí o harmonizaci patentového práva usilovala o zamezení patentovatelnosti v podstatě biologického způsobu šlechtění;

6. vyzývá Komisi, aby podala zprávu o vývoji a dopadech patentového práva v oblasti biotechnologie a genetického inženýrství, jak je požadováno v čl. 16 písm. c) směrnice 98/44/ES a jak Parlament požadoval ve svém usnesení ze dne 10. května 2012 o patentování v podstatě biologických způsobů šlechtění;

b) Z tiskové zprávy Evropského parlamentu EP chce chránit práva zemědělců na tradiční šlechtění rostlin
Usnesení je reakcí na rozhodnutí Velkého stížnostního senátu EPO z 25. března 2015, na jehož základě je možné patentovat rajčata (G0002/12) a brokolici (G0002/13) získané tradičními šlechtitelskými technikami. EPO tvrdí, že ačkoli biologické metody rostlinné výroby, jako křížení, nemůžou být patentovány, výsledným rostlinám či rostlinnému materiálu, jako ovoci, se může dostat ochrany v rámci celé EU. Poslanci se obávají, že takový úzký výklad stávajících pravidel EU by mohl mít negativní dopad na konkurenceschopnost EU a vést k vytvoření monopolů na trhu s potravinami. Parlament již vyzval EPO k vyjmutí produktů získaných tradičním šlechtěním k patentování v nelegislativním usnesení ze dne 12. května 2012.

c) Ze zprávy No patnents on seeds: Patents on plants and animals: time to act for european politicians:
V Evropě bylo od 80. letu děleno cca 2 400 patentů na rostliny a 1 400 patentů na zvířata, z toho více než 120 patentů je na rostlinný materiál pocházející právě z konvenčního šlechtění. Zhruba 1000 dalších žádostí o patent je podáno. Řada patentů byla udělena na plodiny vyšlechtěné křížením nebo selektivním výběrem z volně žijících druhů.

Použité zdroje:

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 2015 o patentech a právech šlechtitelů rostlin
Zpráva iniciativy No patnents on seeds: Patents on plants and animals: time to act for european politicians
Stanovisko IFOAM EU k udělování patentů
Iniciativa No patents on seeds 
Evropská semenářská asociace (European Seed Asociation)
Evropský patentový registr: EP1211926 - METHOD FOR BREEDING TOMATOES HAVING REDUCED WATER CONTENT AND PRODUCT OF THE METHOD
Evropský patentový registr: EP1069819 - METHOD FOR SELECTIVE INCREASE OF THE ANTICARCINOGENIC GLUCOSINOLATES IN BRASSICA SPECIES
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/44 ES o právní ochraně biotechnologických vynálezů
Evropská patentová úmluva


© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect