www.ctpez.czO ČTPEZAktuality › ÚKZÚZ: Důležité upozornění pro ekologické sadaře

ÚKZÚZ: Důležité upozornění pro ekologické sadaře

18.3.15  |    

foto
Podmínkou pro podání žádosti o podporu v rámci některých připravovaných dotačních titulů pro ovocné sady (přímé platby, opatření AEKO, opatření ekologické zemědělství) je mimo jiné i vedení sadu v "evidenci ovocných sadů" ÚKZÚZ. Požádejte o tuto evidenci včas, případně si ověřte, zda jsou Vaše sady v evidenci ÚKZÚZ vedeny. V případě pochybností kontaktujte ÚKZÚZ - Oddělení trvalé kultury.

Dotace na sady bude letos podmíněna registrací sadu v evidenci ÚKZÚZ
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) provozuje několik speciálních registrů v rámci informačního systému resortu Ministerstva zemědělství. Patří k nim také speciální registr chmelnic, vinic a sadů. ÚKZÚZ sice neodpovídá za tvorbu či znění dotačních pravidel, je však pověřený vedením evidence ovocných sadů (podle § 2 odst. 1 písm. h) zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském).

Pro letošní rok Ministerstvo zemědělství připravuje několik možností podpor pro uživatele ovocných sadů. Jedná se o dotace na sady v rámci přímých plateb, integrované produkce a ekologického zemědělství. Podmínkou podání žádosti o podporu je, kromě jiného, vedení sadu v evidenci ovocných sadů u ÚKZÚZ. Tato podmínka se nevztahuje jen k žádosti o dotaci na „jinou trvalou kulturu.“ Pokud uživatel požádá o evidenci nebo změnu těsně před podáním žádosti, nemusí pro větší množství žadatelů stihnout ÚKZÚZ provést evidenci a žadatel nebude moci o dotaci požádat.

V LPIS je zaevidováno mnoho sadů, které nejsou dosud v evidenci ÚKZÚZ. Žádáme ovocnáře, aby si ve vlastním zájmu tuto skutečnost ověřili. Aby mohl ÚKZÚZ zaevidovat všechny požadované sady před podáním dotace, je nutné, aby uživatelé již nyní požádali o jejich evidenci. 

Definice ovocného sadu byla pro LPIS od letošního roku změněna a upravuje ji nově Nařízení vlády č. 307/2014 Sb., takto: „Ovocným sadem se rozumí zemědělsky obhospodařovaná půda s trvalou kulturou, která je rovnoměrně a souvisle osázena ovocnými stromy o minimální hustotě 100 životaschopných jedinců na 1 hektar dílu půdního bloku nebo ovocnými keři o minimální hustotě 800 životaschopných jedinců na 1 hektar dílu půdního bloku. Jako ovocné stromy nelze uznat podnože nebo množitelské porosty. Do plochy této zemědělsky obhospodařované půdy se započítává související manipulační prostor, který nesmí přesahovat 12 metrů na začátku a na konci řad a šířku jednoho meziřadí, v nejvyšší započitatelné šířce 8 metrů, podél řad po obou stranách ovocného sadu a netvoří součást cesty. Maximální přípustná šíře meziřadí je u ovocných stromů 12 metrů, u ovocných keřů 5 metrů“.

Podmínky pro zápis do evidence sadů ÚKZÚZ:
ÚKZÚZ zapíše sady do své evidence na základě vyhlášky č. 88/206 Sb., pokud sad splňuje definici sadu podle NV č. 307/2014 Sb. a pokud pěstitel poskytne ÚKZÚZ údaje o:

a) jeho identitě, a to v rozsahu vymezeném § 2f odst. 3 a 4 zákona č. 252/19997 Sb. (zákon o zemědělství)
b) čísle půdního bloku, případně dílu půdního bloku,
c) registračním čísle ovocného sadu (neuvádí se v případě nového sadu)
d) výměře ovocného sadu,
e) druhu ovocné rostliny pěstované v ovocném sadu,
f) odrůdě, včetně podnože, ovocné rostliny pěstované v ovocném sadu,
g) stáří ovocných stromů pěstovaných v ovocném sadu,
h) počtu ovocných stromů a hustotě výsadby ovocných stromů pěstovaných v ovocném sadu,
i) charakteru ovocného sadu,
j) využití závlah v ovocném sadu,
k) zahrnutí ovocného sadu do režimu integrované produkce, případně i systému ekologického zemědělství (pozn. doplněno).
l) ploše ovocného sadu, který byl vyklučen,
m) ploše ovocného sadu, který byl nově vysazen.

Bližší informace
Telefon: – ÚKZÚZ Brno: 543 548 111 - Oddělení trvalých kultur. Informace a kontakty na odpovědné pracovníky ÚKZÚZ jsou na internetové adrese: www.ukzuz.cz (Sekce rostlinné výroby, Odbor trvalých kultur, Oddělení trvalých kultur). Další informace na webu ÚKZÚZ: - trvalé kultury – registrace - registr sadů. Naleznete zde i pracovní obvody a kontaktní adresy a telefony inspektorů, kteří působí po celé ČR. Ve složce formuláře ke stažení je i „Registrace nového sadu“ a „Evidenční list pro evidenci sadu“.


© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect