www.ctpez.czV a IVěda a výzkumRostlinná výrobaNAZV › Inovace systémů pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy pesticidů a hnojiv vedoucí ke snížení znečištění vody a zachování konkurenceschopnosti pěstitelů brambor

Inovace systémů pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy pesticidů a hnojiv vedoucí ke snížení znečištění vody a zachování konkurenceschopnosti pěstitelů brambor

31.12.18  |    

Zahájení a plánované ukončení projektu:  1. ledna 2019 – 31. prosince 2021

Stručný obsah projektu

Řešení projektu bude spočívat v omezení vstupů pesticidních látek využitím botanických pesticidů a dalších biologických přípravků na ochranu rostlin proti hmyzím škůdcům a houbovým chorobám bramboru. Hlavním cílem projektu je inovovat systémy pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů, které povedou ke snížení znečištění vody a zároveň zachovají konkurenceschopnost pěstitelů brambor. Inovace bude spočívat v náhradě přípravků na ochranu rostlin a hnojiv udržitelnými pěstitelskými postupy, které budou v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Efektivnost navrhovaných opatření bude dokumentována sledováním migrace reziduí pesticidů (syntetických i botanických) a jejich metabolitů v příslušném půdním i vodním ekosystému. Průběžně získané výsledky budou významným kriteriem při optimalizaci pěstebního systému. V první fázi bude ve standardních nádobových testech sledována účinnost biopesticidních látek na vybrané škodlivé činitele (např. mortalita, repelence, inhibice růstu, fungicidní aktivita). Na základě biologické účinnosti vybraných látek budou nejúčinnější z nich dále ověřovány v maloparcelkových polních experimentech. Zde budou již testované základní látky či botanické pesticidy aplikovány samotné nebo v tank-mixu, a to v termínech cílené aplikace proti škodlivým činitelům, tak aby bylo dosaženo nejvyšší účinnosti. V průběhu řešení projektu budou také vyvinuty a ověřeny pracovní nástroje na likvidaci plevelů na povrchu hrůbků a v brázdách do vzejití porostu, které budou integrovány do pracovní jednotky kompatibilní s kypřičem hrůbků brambor VARIOR 500. Nadějné postupy budou dále ověřovány v poloprovozních pokusech na výzkumné stanice VÚB ve Valečově a na dalších provozních pozemcích pěstitelů brambor hospodařících v přímo v oblasti vodní nádrže Švihov.

Členové, organizace:

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Česká zemědělská univerzita v Praze
Mendelova univerzita v Brně
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i

Koordinátorem projektu je Ing. Pavel Kasal, Ph.D. (VÚB HB)

 

Kontakty:

kasal@vubhb.cz (VÚB HB)
jana.hajslova@vscht.cz (VŠCHT Praha)
pavela@vurv.cz (VÚRV Praha)
dvorakp@af.czu.cz (ČZU Praha)
oppeltova@mendelu.cz (MENDELU Brno)

Souvisí s členy:  JU, ČZU, MENDELU, VŠCHT, VÚRV

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect