www.ctpez.cz

Inovace systémů pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy pesticidů a hnojiv vedoucí ke snížení znečištění vody a zachování konkurenceschopnosti pěstitelů brambor

31.12.18  |    

Realizace projektu: 2019 - 2021

Stručný obsah projektu

Řešení projektu bude spočívat v omezení vstupů pesticidních látek využitím botanických pesticidů a dalších biologických přípravků na ochranu rostlin proti hmyzím škůdcům a houbovým chorobám bramboru. Hlavním cílem projektu je inovovat systémy pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů, které povedou ke snížení znečištění vody a zároveň zachovají konkurenceschopnost pěstitelů brambor. Inovace bude spočívat v náhradě přípravků na ochranu rostlin a hnojiv udržitelnými pěstitelskými postupy, které budou v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Efektivnost navrhovaných opatření bude dokumentována sledováním migrace reziduí pesticidů (syntetických i botanických) a jejich metabolitů v příslušném půdním i vodním ekosystému. Průběžně získané výsledky budou významným kriteriem při optimalizaci pěstebního systému. V první fázi bude ve standardních nádobových testech sledována účinnost biopesticidních látek na vybrané škodlivé činitele (např. mortalita, repelence, inhibice růstu, fungicidní aktivita). Na základě biologické účinnosti vybraných látek budou nejúčinnější z nich dále ověřovány v maloparcelkových polních experimentech. Zde budou již testované základní látky či botanické pesticidy aplikovány samotné nebo v tank-mixu, a to v termínech cílené aplikace proti škodlivým činitelům, tak aby bylo dosaženo nejvyšší účinnosti. V průběhu řešení projektu budou také vyvinuty a ověřeny pracovní nástroje na likvidaci plevelů na povrchu hrůbků a v brázdách do vzejití porostu, které budou integrovány do pracovní jednotky kompatibilní s kypřičem hrůbků brambor VARIOR 500. Nadějné postupy budou dále ověřovány v poloprovozních pokusech na výzkumné stanice VÚB ve Valečově a na dalších provozních pozemcích pěstitelů brambor hospodařících v přímo v oblasti vodní nádrže Švihov.

 

Členové, organizace, financování

Národní projekt, financován Národní agenturou pro zemědělský výzkum

Koordinátor Ing. Pavel Kasal, Ph.D. (VÚB HB)

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Česká zemědělská univerzita v Praze
Mendelova univerzita v Brně
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i

Kontakty: kasal@vubhb.cz (VÚB HB), jana.hajslova@vscht.cz (VŠCHT Praha), pavela@vurv.cz (VÚRV Praha), dvorakp@af.czu.cz (ČZU Praha), oppeltova@mendelu.cz (MENDELU Brno)

Štítky:  brambory
Souvisí s členy:  JU, ČZU, MENDELU, VŠCHT, VÚRV

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect