Demonstrační den – pícniny v aridních oblastech

VH Agroton se podělí v úterý 4.8.2020 o své úspěchy a neúspěchy s pěstováním vojtěšky, jako vhodné pícniny pro aridní a erozně ohrožené oblasti. Odpoledne se zaměří na porosty s různým způsobem založení a rozdílným stářím.

Přednáška doc. Hejduka načrtne méně tradiční pohledy a možnosti využití pícnin nejen v ekologické produkci:

Význam víceletých pícnin z hlediska zvyšování úrodnosti půd a omezení používání pesticidů a minerálních hnojiv,

 

  • představení francouzského konceptu TYFA (Ten Years for Agroecology: An agroecological Europe in 2050: multifunctional agriculture for healthy eating, Poux a Albert, 2018) – plán, jak změnit strukturu evropského zemědělství při významné redukci použití, syntetických pesticidů a dusíkatých hnojiv cestou omezení spotřeby masa a chovu nepřežvýkavých zvířat, snížení produkce obilovin a silážní kukuřice a navýšení ploch trvalých travních porostů (zvýšení biodiverzity), ovocných sadů a zeleniny,
  • význam travních porostů nejen z hlediska produkce píce, ale i ekosystémových funkcí (biodiverzita, protierozní funkce, omezení povrchového odtoku, rekreační funkce a akumulace organického uhlíku v půdě),
  • produkce pícnin v suchých oblastech s využitím meziplodin,
  • přínosy chovu přežvýkavců pro krajinu a ekologické vazby jsou mnohem větší, než rizika spojená s enterofermentativní produkcí metanu.