Spočítejte si ekonomiku pěstování biobrambor s expertním systémem AGROTEKIS

AGROTEKIS je nástroj pro návrh intenzifikačních opatření, usnadňující modelování pěstitelských postupů a zhodnocení jejich ekonomické efektivity, ale i nástroj pro každodenní rozhodování při jejich volbě.

Jedná se o interaktivní dialogový program pro modelování a ekonomické hodnocení technologického postupu a výsledné ekonomiky pěstované plodiny. Umožňuje pěstitelům nebo poradcům při ekonomické analýze zhodnotit jak obecnou úroveň nákladovosti pěstovaných plodin, tak pracovat i s konkrétními pěstitelskými postupy přímo z farem (tj. lépe a přesněji vystihnout a uchopit odlišné pěstitelské podmínky a vnitropodnikové náklady). Podrobit jejich využívané či plánované pěstitelské postupy ekonomickému zhodnocení včetně možnosti zohlednit i konkrétně využívané dotační podpory.

VÚZT zpracoval výpočty pro ekologické pěstitele pšenice ozimé, ječmene jarního, ovsa, pohanky, prosa a nyní nově ve spolupráci s ČTPEZ také ekonomiku pěstování velmi raných biobrambor. ČTPEZ spolupracovala na sběru dat, jejich zhodnocení a naplnění interní databáze „Brambory velmi rané ekologické“ pro systém ekologického zemědělství.

Expertní systém je pro uživatele k dispozici na webové stránce VÚTZ v sekci „Databáze a programy“ a v záložce „Expertní systémy ON LINE“ vybrat „Technologie a ekonomika plodin“ nebo využít následující odkaz: http://vuzt.cesnet.cz/vuzt0/svt/vuzt/code.htm.

Cílem rozšíření nástroje bylo oslovit stávající či nové zájemce o ekologické pěstování brambor a přiblížit jim ekonomiku pěstování (včetně ekonomických parametrů a efektivity celého systému agrotechniky), nabídnout dostupný a uživatelsky přijatelný nástroj, který dokáže zohlednit odlišné produkční a ekonomické ukazatele při pěstování biobrambor.
Pro tyto účely byla shromážděna primární data ze zahraničních a domácích zemědělských provozů a vytvořeny interní databáze a registry (technologických linek, zařízení a POR). Tím se využití tohoto nástroje rozšiřuje i do oblasti poradenského systému pro tvorbu a modelování technologických postupů v EZ a pro zhodnocení rozdílné nákladovosti při jejich různé úrovni využití v konkrétním pěstitelském postupu (technologii) na ekofarmě.
Základní pěstitelský model je možné modifikovat a po dokončení a přihlášení také uložit jako „vlastní uživatelský model plodiny“, ke kterému se po opětovném přihlášení můžete vždy vrátit a průběžně ho aktualizovat či založit nový pro jiné pěstitelské podmínky a postupy. Uložené modely zůstávají v databázi a uživatel se k nim může kdykoliv (po zadání jména a hesla) vrátit a pokračovat v jejich úpravách.

Podrobný návod pro práci s AGROTEKIS.

Kontakt:
Řešitel a technická podpora systému AGROTEKIS
Ing. Zdeněk Abrham, CSc.
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.
tel. 233 022 399. 731 615 041
e-mail: zdenek.abrham(et)vuzt.cz

Pěstitelské technologie a postupy u biobrambor
Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze
tel. 605 967 290
e-mail: dvorakp(et)af.czu.cz