Kniha Pěstování vybraných plodin v ekologickém zemědělství

Přestože poptávka po ekologické rostlinné produkci stoupá, chybí v České republice ekozemědělskému sektoru stále podpůrné nástroje a služby, běžné v konvenčním zemědělství. Nedostatek praktických informací o výběru odrůd, získávání osiva, ochraně rostlin nebo jejich agrotechnice se tak nepřímo odráží i v pomalém rozvoji ekologické rostlinné produkce. Přínosem je proto kniha „Pěstování vybraných plodin v ekologickém zemědělství“, která právě vychází.

Kniha autorského kolektivu vědců, kteří se u nás problematikou ekologického zemědělství dlouhodobě zabývají, nabízí zemědělcům, poradcům, pedagogům a studentům praktické informace jak o pěstování běžných kulturních plodin, tak zkušenosti s minoritními plodinami, o něž je v systému ekologického zemědělství stále větší zájem. V deseti kapitolách jsou prezentovány výsledky srovnání produkčních a kvalitativních ukazatelů vybraných odrůd pšenice seté žita setého, trsnatého a triticale, pluchatých pšenic – jednozrnky, dvouzrnky a špaldy, ovsa setého a nahého, pohanky obecné, brambor, cukrové a krmné řepy, hrachu setého, máku setého a vybraných meziplodin s odkazem na vhodnost pěstování v ekologickém zemědělství. Součástí každé kapitoly jsou obecná doporučení pro pěstování dané plodiny, doplněná o poznatky získané experimentální práci autorů, jako jsou praktická opatření pro snižování výskytu chorob a škůdců, likvidace plevelů či nutriční složení vybraných plodin.

Souhrn publikovaných informací je praktickým rozšířením perspektiv a produktivity pěstování rostlin na orné půdě v systému ekologického zemědělství a nepřímo přispívá i ke zvýšení nabídky biopotravin českého původu na našem trhu. Autorský kolektiv složený napříč výzkumnými i univerzitními institucemi i rozsah zkoumaných dat je současně důkazem, že se pozice ekologického zemědělství v české zemědělské vědě postupně upevňuje.

Na knize spolupracovali Doc. Ing. P. Konvalina, Ph.D, prof. Ing. J. Moudrý, CSc., Ing. Z. Štěrba, Ph.D. (Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích), prof. Ing. I. Capouchová, CSc., Doc. Ing P. Kuchtová Ph. D, prof. Ing. K. Hamouz,CSc., Ing. P. Dvořák, Ph.D., Ing. D. Bečka, Ph.D. Ing. L. Bečková, Ph.D., Ing. H. Honsová, Ph.D., Ing. J. Tomášek, Ph.D., Ing. J. Urban, Ph.D.(Česká zemědělská univerzita v Praze), Ing. J. Haberle, CSc., Ing. D. Janovská, Ph.D., Ing. M. Hýbl, Ph.D, Ing. M. Káš, (VÚRV v.v.i.), Ing. M. Hájková (DURST VJV s.r.o.), a Ing. Z. Stehno, CSc. – koordinátor sítě BIONET.

Publikaci Pěstování vybraných plodin v ekologickém zemědělství, Petr Konvalina (Ed.) vydala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích z finančních prostředků RVO Jihočeské univerzity. Více informací o dostupnosti tištěné publikace na E-mailu: konvalina@zf.jcu.cz. Pro zájemce v elektronické podobě ke stažení zde: http://konvalina.zf.jcu.cz/download/93_94_cs_2014-ez-kniha.pdf