Seznam doporučených odrůd pro ekologické zemědělství 2022

Doporučování odrůd pšenice ozimé, ječmene jarního a pšenice jarní v režimu ekologického zemědělství (EZ) organizuje Národní odrůdový úřad ÚKZÚZ,  již od roku 2015. Garantem zkoušení je PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců. Cílem zkoušení je poskytnout zemědělcům informace o vlastnostech odrůd při pěstování v ekologickém systému hospodaření.

Hodnocení odrůd vychází z výsledků pokusů prováděných v letech 2018-2021 podle plodinových metodik ÚKZÚZ. Odrůdy byly vysety na parcelách se sklizňovou plochou 10 m2 ve 4 opakováních se znáhodněným pořadím odrůd (úplné znáhodněné bloky) na pozemcích certifikovaných pro ekologické zemědělství. Ošetřování během vegetace odpovídalo zásadám ekologického pěstování, tj. bez použití průmyslových hnojiv a pesticidů. Ochrana proti plevelům byla prováděna pouze mechanicky – vláčením prutovými branami – dle konkrétních podmínek zkušební lokality. Dosažené výnosy byly statisticky vyhodnoceny. Pokusy, u kterých byl zjištěn neúměrně vysoký vliv náhodných, nesledovaných faktorů (neúplnost porostu, poškození zvěří apod.), nebyly zahrnuty do celkového hodnocení. Ze sklizně byly odebrány vzorky a byly provedeny kvalitativní rozbory zrna.

Charakteristika zkušebních lokalit

Výnosovou úroveň pokusů nejvíce ovlivňují půdně-klimatické podmínky lokality, předplodina a termín setí. Kvalitní úrodná půda a dlouhodobě zavedený osevní postup s vyšším podílem zlepšujících plodin, jsou základním předpokladem pro dosažení vysokého výnosu.

Infekční tlak houbových chorob je v porostech v režimu ekologického pěstování obecně nižší než v konvenčně vedených porostech, což se potvrdilo i v odrůdových pokusech. Menší hustota porostu vytváří mikroklima nepříznivé pro šíření patogenů.

Pšenice ozimá

Na základě výsledků ze zkušebního období 2018-2021 byly pro pěstování doporučeny odrůdy Annie, Sultan a Wiwa. Předběžné doporučení obdržely nově zařazené odrůdy Butterfly a LG Orlice.

Žlutá rzivost pšenice (rez plevová) se i přes obecně nižší infekční tlak ve sledovaném období pravidelně vyskytovala na lokalitě Uhříněves a v roce 2021 byla dokonce pozorována na všech lokalitách kromě stanice Věrovany. Nejvíce napadena byla odrůda LG Orlice. Tato odrůda je naopak odolná proti hnědé rzivosti pšenice (rzi pšeničné), která se v posledních třech ročnících vyskytovala plošně v celé síti zkušebních lokalit. Komplex listových skvrnitostí pšenice byl sledován ve všech ročnících. Výrazné odrůdové rozdíly se však neprojevily. Padlí pšenice (padlí travní) se vyskytovalo v pokusech v menší míře. Nižší, střední odolnost, byla zaznamenána u odrůdy Annie. U zkoušených odrůd se testy sleduje odolnost proti kumulaci mykotoxinu DON, který produkují houby rodu Fusarium. Nejvyšší odolnost vykazuje odrůda Wiwa, na druhé straně největší riziko z pohledu kumulace DON v zrnu nesou odrůdy Annie a LG Orlice.

K výraznějšímu poléhání došlo pouze v pokusech založených po velmi dobré předplodině (jetel, vojtěška) s vyšší zásobou půdního dusíku na lokalitách Uhříněves a Žabčice v roce 2021. Na intenzivní podmínky reagovala prolehnutím především odrůda Wiwa.

Hodnocení odolnosti proti vymrzání se provádí testy (bedýnky umístěné 1 m nad zemí, mrazové boxy a mrazové komory). Problémy s přežitím rostlin při výskytu silných holomrazů můžeme očekávat u odrůd Sultan a Wiwa.

Zařazení odrůd Sultan, Annie, Butterfly a LG Orlice do kategorií pekařské jakosti bylo stanoveno na základě analýz vzorků pocházejících z konvenčních podmínek řízení o registraci odrůdy. Registrační řízení včetně hodnocení jakosti odrůdy Wiwa probíhalo kompletně v podmínkách ekologického zemědělství.

Ze sklizňových vzorků z pokusů v režimu ekologického zemědělství byly provedeny základní technologické rozbory. Obsah dusíkatých látek v sušině a obsah mokrého lepku koresponduje s úrovní výživy pokusů (předplodina, bonita půdy, …). Velmi vysoký obsah dusíkatých látek měla odrůda Wiwa (E), vysoký odrůdy Annie (E) a Butterfly (E). Hodnota Zelenyho sedimentačního testu, která je silně geneticky vázaná, byla dle očekávání vyšší u odrůd elitní jakosti. Objemovou hmotnost a číslo poklesu výrazně ovlivňují povětrnostní podmínky v době sklizně. Nižší úroveň objemové hmotnosti dosahuje odrůda LG Orlice (B).

ANNIE CPG                 DOPORUČENÁ

Středně raná osinatá odrůda elitní (E) jakosti, rostliny středně vysoké, méně odnožující, zrno velké.

Přednosti:                 Vysoký obsah dusíkatých látek, vysoká objemová hmotnost, střední odolnost proti vymrzání.

Pěstitelská rizika:     Náchylnost k napadení růžověním klasu pšenice (fuzariózami klasů).

Udržovatel:               SELGEN, a.s.

 

BUTTERFLY CPG       PŘEDBĚŽNĚ DOPORUČENÁ

Polopozdní až pozdní odrůda elitní (E) jakosti, rostliny vysoké, méně odnožující, zrno velké.

Přednosti:                 Vysoký obsah dusíkatých látek, vysoká objemová hmotnost, odolnost proti poléhání a střední odolnost proti vymrzání.

Pěstitelská rizika:     Výrazná nemá.

Udržovatel:               SELGEN, a.s.

 

LG ORLICE CPG         PŘEDBĚŽNĚ DOPORUČENÁ

Polopozdní až pozdní odrůda chlebové (B) jakosti, rostliny nízké, středně odnožující, zrno středně velké.

Přednosti:                 Odolnost proti poléhání, střední odolnost až odolnost proti vymrzání.

Pěstitelská rizika:     Náchylnost k napadení růžověním klasu pšenice (fuzariózami klasů).

Udržovatel:                Limagrain Europe, Francie

Zástupce v ČR:         Limagrain Česká republika, s.r.o.

 

SULTAN PO               DOPORUČENÁ

Polopozdní odrůda kvalitní (A) jakosti, rostliny středně vysoké až vysoké, středně odnožující, zrno středně velké.

Pěstitelská rizika:     Výrazná nemá.

Udržovatel:               SELGEN, a.s.

 

WIWA                       DOPORUČENÁ

Pozdní odrůda elitní (E) jakosti, rostliny vysoké až velmi vysoké, středně odnožující, zrno středně velké.

Přednosti:                 Stabilní číslo poklesu, velmi vysoký obsah dusíkatých látek, velmi vysoká objemová hmotnost, střední odolnost proti napadení růžověním klasu pšenice (fuzariózami klasů).

Pěstitelská rizika:     Menší odolnost proti poléhání, nízký výnos zrna.

Udržovatel:                Getreidezüchtung Peter Kunz, Švýcarsko

Zástupce v ČR:         PRO-BIO, obchodní společnost s r.o.

PO – udělena ochranná  práva  k odrůdě podle zákona č. 408/2000 Sb.

CPG – udělena odrůdová práva Společenství (nařízení Rady (ES) 2100/94)

 

Ječmen jarní

Od začátku zkoušení jarního ječmene v EZ byly v pokusech odrůdy Azit a Solist, které byly v roce 2019 zařazené do kategorie „doporučené odrůdy“. V roce 2017 do zkoušek vstoupila odrůda Ovation a o rok později Spitfire a Bente.

Výskyt chorob je ovlivněn genetickou odolností jednotlivých odrůd k danému patogenu, ale velký vliv mají půdně klimatické podmínky konkrétní lokality, hustota porostu a průběh počasí v jednotlivých letech zkoušení.

Padlí ječmene na listu – méně odolnou odrůdou se jeví Bente. U této odrůdy byl zaznamenán v roce 2018 na všech lokalitách poměrně silný výskyt. V roce 2019 byla v Uhříněvsi, kde byl velmi silný infekční tlak, totálně napadená. Další odrůdy v sortimentu jsou středně odolné (Azit, Spitfire) nebo odolné (Ovation, Solist).

Hnědá rzivost ječmene (rez ječná) – menší odolnost vykazují odrůdy Solist a Ovation.

U ostatních chorob nebyl k dispozici pro vyhodnocení odrůdové odolnosti dostatečný počet dat.

Odolnost proti poléhání je stejně jako v konvenčních podmínkách ovlivněná hustotou porostu a délkou rostlin a jejich přirozenou odolností.

Výnos zrna – v EKO podmínkách není možné přihnojení průmyslovými hnojivy, proto jsou nejvyšší výnosy dosahovány na stanicích s úrodnými půdami a vhodným osevním postupem. Výnosová úroveň v pokusech v režimu ekologického zemědělství bývá nižší než v konvenčním pěstování, přesto bývá zrno velké a podíl předního zrna (přepad nad sítem 2,5 mm) vysoký. V těchto parametrech vyniká odrůda Spitfire.

Z pohledu využití pro sladovnické účely je důležitý obsah dusíkatých látek v zrnu, který je ovlivněn především povětrnostními podmínkami daného ročníku a úrovni dusíkaté výživy. Optimální jsou hodnoty mezi 10,2 – 11,0 %. Příliš vysokých hodnot dosahovaly odrůdy v suchých ročnících 2018 a 2019, ale i v Žabčicích ve vlhčím roce 2021 na pozemku s vysokou zásobeností dusíkem po předplodině vojtěšce. Na druhou stranu velmi nízké obsahy dusíku v rozmezí 7,7-10,5 % byly dosaženy v roce 2020.

Popisy odrůd

 AZIT CPG                                                                                                                                                          DOPORUČENÁ

Nesladovnická polopozdní odrůda, rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno středně velké, podíl předního zrna středně vysoký až vysoký. Odrůda středně odolná proti napadení padlím ječmene na listu.

Pěstitelská rizika:        Výrazná nemá.

Udržovatel:                  Limagrain Česká republika, s.r.o.

 

Bente CPG                                                                                                                                                                      doporučená

Nesladovnická středně raná až raná odrůda. Rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno středně velké, podíl předního zrna nízký.

Přednosti:                    Ranost.

Pěstitelská rizika:        Menší odolnost proti napadení padlím ječmene na listu.

Udržovatel:                  NORDSAAT Saatzucht GmbH, Německo

Zástupce v ČR:            SAATEN – UNION CZ s.r.o.

 

Ovation CPG                                                                                                                    Ostatní

Nesladovnická polopozdní odrůda. Rostliny středně vysoké. Zrno středně velké až malé, podíl předního zrna nízký.

Přednosti:                    Odolnost proti napadení padlím ječmene na listu.

Pěstitelská rizika:        Menší odolnost proti napadení hnědou rzivostí ječmene.

Menší odolnost proti poléhání.

Udržovatel:                  Limagrain Europe, Francie

Zástupce v ČR:            Limagrain Česká republika, s.r.o.

 

SOLIST                                                                                                                                                           DOPORUČENÁ

Nesladovnická polopozdní odrůda. Rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno malé, podíl předního zrna středně vysoký.

Přednosti:                    Odolnost proti napadení padlím ječmene na listu.

Pěstitelská rizika:        Menší odolnost proti napadení hnědou rzivostí ječmene.

Udržovatel:                  Saatzucht Streng – Engelen GmbH & Co.KG, Německo

Zástupce v ČR:            SELGEN, a.s.

 

Spitfire CPG                                                                                                                          doporučená

Středně raná až raná sladovnická odrůda s výběrovou sladovnickou jakostí. Rostliny středně vysoké. Zrno velké, podíl předního zrna vysoký. Odrůda je středně odolná proti napadení padlím ječmene na listu.

Přednosti:                    Ranost.

Pěstitelská rizika:        Menší odolnost proti poléhání.

Udržovatel:                  SELGEN, a.s.

 

CPG – udělena odrůdová práva Společenství (nařízení Rady (ES) 2100/94)

 

Pšenice setá jarní

Za zkušební období 2018-2021 se sortiment doporučených odrůd Izzy, Kabot a Registana rozšířil o předběžně doporučenou odrůdu Pexeso.

Odrůdové rozdíly se projevily v napadení hnědou rzivostí pšenice (rzí pšeničnou), jejíž infekční tlak byl zaznamenán ve všech ročnících a nejvyšší úrovně dosáhl ve sklizňovém roce 2021 na lokalitách Šumperk a Žabčice. Jako odolná je hodnocena odrůda Kabot. Napadení padlím pšenice (padlím travním) bylo v letech 2019 a 2020 středně vysoké, v ostatních ročnících nízké. Nižší, střední odolnost proti napadení má odrůda Pexeso. Výskyt komplexu listových skvrnitostí byl středně vysoký až vysoký. Epidemie žluté rzivosti pšenice (rzi plevové) na území ČR vyvrcholila v roce 2015. Výskyty na nižší úrovni byly zaznamenány i v posledních třech ročnících, střední odolnost byla zaznamenána u odrůdy Pexeso.

Pravidelně ve všech sledovaných ročnících byly porosty poškozeny kohoutky. Nejvyšší výskyty a poškození byly ve sklizňovém roce 2018.

K významnému polehnutí ve sledovaném období nedošlo.

Uváděné zařazení zkoušených odrůd do kategorií pekařské jakosti vychází z testování v konvenčních podmínkách v rámci řízení o registraci odrůdy. Ze sklizňových vzorků z pokusů v režimu ekologického zemědělství byly provedeny základní technologické rozbory. Obsah dusíkatých látek v sušině a obsah mokrého lepku odpovídal úrovni výživy pokusů a potvrdila se nepřímá úměra mezi výnosy a obsahem dusíkatých látek. Mírně vyšší úroveň má odrůda Registana. Úroveň Zelenyho sedimentačního testu, která je silně geneticky vázaná, ale také silně ovlivněná zásobeností dusíkem, byla vyšší opět u odrůdy Registana. Objemovou hmotnost a číslo poklesu výrazně ovlivňují povětrnostní podmínky v době sklizně. Nejnižší hodnoty byly zaznamenány ve sklizňovém roce 2019. Nejvyšší úrovně dosahovala odrůda Pexeso. Odrůda Kabot vykazuje vyšší úroveň čísla poklesu.

 

IZZY CPG                          DOPORUČENÁ

Poloraná odrůda kvalitní (A) jakosti, rostliny středně vysoké až vysoké, zrno středně velké.

Pěstitelská rizika:     Výrazná nemá.

Udržovatel:               SELGEN, a.s.

 

KABOT CPG                    DOPORUČENÁ

Polopozdní odrůda chlebové (B) jakosti, rostliny středně vysoké, zrno velmi velké.

Přednosti:                 Odolnost proti napadení rzí pšeničnou (hnědou rzivostí pšenice).

Pěstitelská rizika:     Výrazná nemá.

Udržovatel:               Strube Research GmbH & Co. KG, Německo

Zástupce v ČR:         SAATEN – UNION CZ s.r.o.

 

PEXESO CPG                  PŘEDBĚŽNĚ DOPORUČENÁ

Středně raná odrůda kvalitní (A) jakosti, rostliny středně vysoké až vysoké, zrno středně velké.

Přednosti:                 Vysoká objemová hmotnost.

Pěstitelská rizika:     Výrazná nemá.

Udržovatel:               SELGEN, a.s.

 

REGISTANA CPG          DOPORUČENÁ

Středně raná odrůda chlebové (B) jakosti, rostliny středně vysoké až vysoké, zrno velké až velmi velké.

Pěstitelská rizika:     Výrazná nemá.

Udržovatel:               SELGEN, a.s.

CPG – udělena odrůdová práva Společenství (nařízení Rady (ES) 2100/94)

 

Pro ČTPEZ zpracovaly: Ing. Olga Dvořáčková a Ing. Vladimíra Horáková ÚKZÚZ, Národní odrůdový úřad Brno

Seznam doporučených odrůd pšenice ozimé, ječmene jarního a pšenice jarní pro EZ 2022 je on-line k dispozici na webu ČTPEZ, PRO-BIO svazu ekologických zemědělců, ÚKZÚZ a Bioinstitut.

Zemědělec č. 6/2022