Infoservis z IFOAM Organics Europe březen 2022

Evropa a svět se ocitají ve znepokojivé době. Kromě klimatické krize a krize biologické rozmanitosti máme nyní v Evropě válku. Ruská invaze na Ukrajinu ještě více destabilizovala již tak nestabilní zemědělské trhy. Odhalila zranitelnost našeho potravinového systému: naši závislost na dovozu např. energie, hnojiv a krmiv. Obavy o potravinovou bezpečnost vyvolaly novou vlnu pochybností ohledně splnitelnosti cílů strategií EU Od zemědělce ke spotřebiteli a Biodiverzita, klíčových součástí evropské Zelené dohody. Argumentem je nutnost vzdání se environmentálních omezení kvůli potřebě zvýšit produkci v EU. IFOAM OE společně s dalšími organizacemi zdůrazňují, že tyto výzvy k rušení environmentálních politik jsou mylné.

 

IFOAM OE zaslal 17. března dopis poslancům v souvislosti s hlasováním Evropského parlamentu o usnesení o potravinové bezpečnosti. Cílem bylo na praktických příkladech zemědělských postupů připomenout poslancům EP, že s podporou SZP a strategie Od zemědělce ke spotřebiteli je možné produkovat zdravé potraviny v dostatečném množství bez syntetických pesticidů a hnojiv a zároveň zachovat biologickou rozmanitost, ukládat uhlík v půdě a zvýšit odolnost naší produkce potravin vůči rostoucím dopadům změny klimatu.

 

IFOAM OE ve společném dopise 85 organizací z 10. března dále vyzval zástupce Komise, aby nepodkopávali environmentální a sociální pokrok, kterého může evropská Zelená dohoda pomoci dosáhnout. Hlavní výzvou bylo, aby Komise neodkládala potřebnou reformu směrnice o udržitelném používání pesticidů a zajistila, aby reforma byla dostatečně ambiciózní a obsahovala právně závazné cíle pro snížení rizik a používání chemických pesticidů v souladu se strategií Od zemědělce ke spotřebiteli. Citována byla zpráva Mezinárodního panelu pro změnu klimatu z února 2022, která zdůraznila, že rozvoj zemědělství sice přispívá k potravinové bezpečnosti, ale neudržitelná zemědělská expanze, částečně způsobená nevyváženým stravováním, zvyšuje zranitelnost ekosystémů a lidí a vede k soutěži o půdu a vodní zdroje.

 

Výzvu k transformaci potravinového systému pro zajištění potravinové bezpečnosti a odmítnutí krátkozrakých návrhů jako je opuštění udržitelných zemědělských postupů zmíněných ve strategii Od zemědělce ke spotřebiteli podpořilo formou dopisu 19. března na 300 vědců z předních univerzit EU i mimo ni. „Soustředění se na krátkodobá řešení, aniž by se zvážily dlouhodobé důsledky nebo širší souvislosti, zhoršuje budoucí rizika, včetně hrozby překročení kritických bodů zvratu přírodních systémů naší planety. Investice do přechodu na zdravé a udržitelné potravinové systémy jsou nyní nezbytné pro zvýšení naší odolnosti vůči budoucím krizím a zajištění bezpečné a obyvatelné planety pro příští generace.“

 

Sdělení stanovuje opatření ve třech oblastech: (1) zajistit potravinovou bezpečnost na Ukrajině a v dalších oblastech světa, (2) zajistit stabilitu potravinového systému EU podporou zemědělců a zachováním cenové dostupnosti pro občany, (3) zajistit udržitelnost našeho potravinového systému v nadcházejících letech. Více v projevu eurokomisaře Janusze Wojciechowského.

 

 

Výsledkem jednání jsou však také ústupky v klíčových prvcích pro biologickou rozmanitost: např. umožnění zemědělcům v roce 2022 pěstovat plodiny na tzv. EFA plochách využívaných v ekologickém zájmu; v případě nutnosti povolit použití přípravků na ochranu rostlin a hnojiv na těchto plochách; přehodnocení cíle 10% omezení produkčních ploch ve prospěch biodiverzity. Komise dále odložila zveřejnění návrhu nařízení o udržitelném používání pesticidů (SUD), které má zahrnovat cíle na snížení pesticidů. Podle IFOAM OE je odložení SUD zneužitím současné situace a politickou chybou. Rozhodnutí posiluje mylnou představu, že potravinová bezpečnost závisí na používání syntetických pesticidů. IFOAM OE bude nadále prosazovat, aby Komise zachovala ambiciózní reformu, včetně právně závazných cílů pro snížení používání syntetických pesticidů, s vhodnými novými ukazateli pro měření pokroku ve snižování pesticidů a jasným uznáním role ekologického zemědělství při snižování závislosti na syntetických pesticidech.

 

Nařízení EU o ekologickém zemědělství

 

Běžící konzultace k novým právním předpisům EU s vlivem na EZ – sledujte vývoj:

 

IFOAM OE se v této souvislosti zúčastnil tematické skupiny pro udržitelné dohody, kterou organizovala Evropská síť pro rozvoj venkova, a prezentoval zde konkrétní příklady udržitelných dohod, které lze realizovat a jak by mohly zemědělcům nabídnout kompenzační odměnu a prospět životnímu prostředí. Konkrétně se jedná o článek 210 o vertikálních a horizontálních iniciativách pro udržitelnost v rámci SOT.

 

IFOAM OE podporuje řadu osvětových a informačních kampaní, aktuálně avizuje:

 

Akce v kalendáři:

 

Zajímavá publikace:

Zveřejněna byla nejnovější zpráva Změna klimatu 2022: dopady, adaptace a zranitelnost Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC). Zpráva se zabývá dopady změny klimatu na ekosystémy, biologickou rozmanitost a člověka. Změna klimatu způsobená člověkem se velmi zřetelně projevuje i v našem potravinovém systému, kde dopady změny klimatu, například klimatické extrémy, negativně ovlivnily produkci potravin a celosvětově snížily potravinovou bezpečnost. Neudržitelná expanze zemědělství zvyšuje zranitelnost ekosystémů a lidí. Zpráva IPCC s vysokou mírou jistoty uvádí, že agroekologické postupy a další zemědělské přístupy, které pracují s přírodními procesy, podporují potravinovou bezpečnost, zdraví a pohodu, biologickou rozmanitost a ekosystémové služby. Přechod na ekologické zemědělství a agroekologické postupy je klíčový pro snížení nepříznivých dopadů změny klimatu a přizpůsobení se jim. Zpráva zdůrazňuje, že k přechodu na udržitelné potravinové systémy musí dojít nyní a nelze jej dále odkládat.