Infoservis z IFOAM Organics Europe červen 2022

Evropská komise přijala v červnu dva průlomové legislativní návrhy – na obnovu poškozených přírodních oblastí v Evropě do roku 2050 a snížení používání pesticidů o polovinu do roku 2030.

Návrh právního rámce pro obnovu přírody je klíčovým opatřením, jak zabránit kolapsu ekosystémů a nejhorším dopadům změny klimatu a ztráty biologické rozmanitosti. Mezi navrhované cíle patří např. zastavení úbytku populací opylovačů do roku 2030, nárůst biologické rozmanitosti v zemědělských ekosystémech a pozitivní vývoj týkající se lučních motýlů, ptáků zemědělské krajiny, organického uhlíku v půdě a krajinných prvků na zemědělské půdě, obnova rašelinišť, nárůst biologické rozmanitosti v lesních ekosystémech, odstranění říčních bariér a propojení nejméně 25 000 km řek.

Nová pravidla používání chemických pesticidů sníží environmentální stopu potravinového systému EU, ochrání zdraví a životní podmínky obyvatel a pracovníků v zemědělství a zmírní hospodářské ztráty, jež se již projevují v důsledku zhoršujícího se stavu půdy a úbytku opylovačů způsobeného pesticidy. Návrh změní stávající méně účinnou směrnici o udržitelném používání pesticidů na nařízení přímo použitelné ve všech členských státech.

Více v tiskové zprávě Evropské komise.

 

IFOAM OE vítá dodržení termínu a zveřejnění návrhů nařízení, v případě udržitelného používání pesticidů, upozorňuje však na nevhodný hodnotící indikátor (Harmonizovaný ukazatel rizik HRI-1), který sleduje pouze objem nikoli rizikovost/toxicitu pesticidů a není vhodný k měření pokroku naplňování cíle 50% snížení používání pesticidů do roku 2030! Podobně se vyjádřily i další organizace například PAN Europe, GLOBAL 2000, Evropský účetní dvůr, Spolková agentura pro životní prostředí. IFOAM OE publikoval studii, ve které představuje francouzský indikátor NODU, jež mnohem lépe zohledňuje spotřebu pesticidů.

 

Označování udržitelných potravinmetodiky PEF, Nutri-Score, Eco-Score, Planet-Score a další jsou diskutovány na evropské úrovni. IFOAM OE se obává, že metodika PEF bude podkladem pro připravované celoevropské označování udržitelnosti, což by pravděpodobně vedlo k lepšímu hodnocení výrobků, které byly vyrobeny intenzivně, nikoli extenzivně! Například vejce od slepic z klecových chovů jsou hodnocena lépe než vejce z volného chovu nebo z ekologického zemědělství. Naopak metodika Planet-Score, představená francouzským Institutem pro ekologické zemědělství (ITAB) podporuje přechod k udržitelnějším potravinových systémům namísto další intenzifikace. IFOAM OE publikoval poziční dokument k metodice PEF, podobné shrnutí chystá k Nutri a Planet-Score. IFOAM OE věří, že označování je pouze jedním z nástrojů, jak vést firmy k výrobě udržitelných výrobků a spotřebitele k tomu, aby si mohli snadno vybrat udržitelnější výrobek. Klíčové je zvyšování povědomí občanů, a to již od útlého věku, o dopadech různých způsobů výroby.

Význam ekologického značení textilu – IFOAM OE se zabývá nejen zemědělskými komoditami, řadu měsíců pracujeme také na tom, aby byla na evropské úrovni uznána BIO značka pro textil. Zapojil se do veřejné konzultace při tvorbě Strategie pro udržitelné textilní výrobky, v červnu reagoval na dotazník k ekologické a digitální transformaci textilního odvětví, reagoval také na návrh nařízení o vyšší udržitelnosti výrobků, kterým se mění i požadavky na ekodesign, zejména v oblasti textilu. Pracuje na aktualizaci pozičního dokumentu z roku 2011, více na nové webové stránce.

 

Dohody o udržitelnosti v rámci Společné organizace trhu (SOT) – IFOAM OE vítá iniciativu, kterou článek 210 vytvořil – nabízí příležitost vypracovat dohody napříč celým hodnotovým řetězcem, které zajistí dosažení cílů v oblasti životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat a zároveň poskytnou zemědělcům minimální kompenzační odměnu. Bude možné motivovat zemědělce, kteří již uplatňují zemědělské postupy s vysokými standardy z hlediska životního prostředí, dobrých životních podmínek zvířat a biologické rozmanitosti, aby v nich pokračovali. IFOAM OE se zúčastnil tematické skupiny pro udržitelné dohody, kterou organizovala Evropská síť pro rozvoj venkova, kde 1. června Bioland představil případovou studii dohody o udržitelnosti, na které pracuje s cílem definovat spravedlivé ceny pro producenty v odvětví mléka a mléčných výrobků.

 

Ohlédnutí za Evropským kongresem ekologického zemědělství pořádaným každoročně IFOAM OE, letos 16. a 17. června v Bordeaux ve Francii, v jednom z předních bioregionů v zemi.

Témata prvního dne patřila SZP, Planet-Score, vývoji bio trhu a provádění nového nařízení pro EZ. V diskuzi k SZP panovala shoda na tom, že politici musí přijmout rázná opatření, pokud má EU splnit cíl, kterým je trojnásobné zvýšení ekologicky obhospodařované půdy oproti současnosti. Zemědělci musí být lépe kompenzováni za veřejné statky, k nimž jejich produkce přispívá, jako je zvýšená biologická rozmanitost, zdravá půda, čistá voda a snížená klimatická stopa. Příležitostí, ale i hrozbou je plán Komise zavést značku udržitelnosti, která má spotřebitelům pomoci při výběru udržitelnějších potravin – panuje obava z uplatnění metody analýzy životního cyklu produktu (LCA) ke stanovení environmentální stopy výrobku (PEF), která zvýhodňuje intenzivní zemědělství oproti ekologickému. Možnou alternativou je Planet-Score. Diskutovány byly nové přístupy k podpoření trhu biopotravin. V některých zemích trh neroste a účastníci se shodli, že jedním z důvodů je rostoucí konkurence ze strany lokálně vyráběných potravin a jiných značek, a je třeba intenzivněji informovat o výhodách EZ, více mluvit o problematice klimatu a zapojit mladou generaci. Druhý den proběhly tři paralelní zasedání týkající se hodnotového řetězce, digitalizace odvětví a pilotní sítě ekofarem s pozitivním dopadem na klima. Více v programu a na sociálních sítích.

 

Běžící konzultace k novým právním předpisům EU s vlivem na EZ – během července budou ukončeny tři zásadní veřejné konzultace:

Udržitelné potravinové systémy – cílem nové legislativy je zajistit udržitelnost potravinového systému EU a začlenit udržitelnost do všech politik souvisejících s potravinami – stanovit obecné zásady pro označování udržitelnosti potravinářských výrobků, minimální kritéria pro udržitelné veřejné zakázky na potraviny, pravidla monitoringu apod. IFOAM OE předložil stanovisko již v říjnu 2021 v rámci prvního připomínkování (návrhy se týkaly označování udržitelnosti, udržitelných veřejných zakázek, omezení pesticidů, potravin rostlinného původu, skutečných nákladů a GMO). Lhůta pro odpovědi na tuto veřejnou konzultaci končí 21. července 2022.

 

Školní programy Ovoce a zelenina a Mléko do škol – cílem je návrh nového nařízení a revize pravidel podpory EU školních programů směrem k propagaci udržitelné spotřeby potravin, při aktualizaci se bude vycházet ze zkušeností provozu programů od roku 2017. IFOAM OE předložil stanovisko již v červenci 2021 v rámci prvního připomínkování (návrhy se týkaly především zvýšení ambicí v rámci školních programů – zvýšení podílu biopotraviny a tím podpoření poptávky po biopotravinách a impulzu k přechodu farem do EZ, což přispěje k naplnění cíle F2F). Lhůta pro odpovědi na tuto veřejnou konzultaci končí 28. července 2022.

 

NGT/GMO – návrh právního rámce pro rostliny, potravinářské a krmné produkty získané cílenou mutagenezí a cisgenezí. Vychází ze zjištění studie Komise o nových genomických technikách. Cílem je zachovat vysokou úroveň ochrany zdraví lidí a zvířat a životního prostředí a umožnit inovace a přispět k cílům evropské Zelené dohody. IFOAM OE se závěry studie zabýval již dříve a vyjádřil obavy, že oslabení pravidel pro používání NGT v zemědělství a potravinářství je rizikem pro EZ a může znamenat, že ekologické potravinové systémy nebudou chráněny. Lhůta pro odpovědi na tuto veřejnou konzultaci končí 22. července 2022.

 

Akce v kalendáři:

7. – 8. 7. Summit o udržitelných potravinách (Amsterdam, Nizozemsko)

8. 7. Online seminář projektu ClieNFarms (klimaticky neutrální zemědělství při zajištění potravinové bezpečnosti)

26. – 29. 7. BIOFACH (veletrh a kongres, Norimberk, Německo)

31. 8. – 2. 9. Konference EZ pro mladé (IFOAM OE Youth Event, Frick, Švýcarsko)

23. 9. Udílení Evropských cen za ekologické zemědělství (Brusel, Belgie)

11. – 12. 10. Inovační dny EZ (TP Organics’ Organic Innovation Days, Brusel, Belgie)