Valná hromada IFOAM Organics International

Ve dnech 13. a 14. září 2021 proběhne valná hromada světového IFOAM Organics International, poprvé online. Valná hromada zahrnuje přípravná zasedání v srpnu (23-26. 8., včetně online Fóra k diskuzím a připomínkám) a dvě plenární zasedání v září, kde bude hlasováno o 7 návrzích rady IFOAM a 17 návrzích jednotlivých členů, proběhne volba 10 nových členů do rady IFOAM OI z 23 kandidátů (profily zde) a rozhodne se o hostitelské zemi pro další světový kongres EZ v roce 2024 (zájem mají Chile, Dánsko, Izrael, Oceánie a Tunisko – profily zde).

Valná hromada je veřejná, ale pouze členové IFOAM OI mají hlasovací právo.

Návrhy budoucích aktivit a administrativních změn (7+17), ukazují další směřování IFOAM OI

Návrhy rady:

W51: Začlenění mladých lidí a posílení jejich postavení v rámci bio sektoru a v IFOAM síti

W52: Výročí 50 let existence IFOAM OI – spuštění komunikační kampaně spojující sektor globálně

W53: Administrativa – úprava pravidel provádění interního auditu činnosti IFOAM OI

W54: Administrativa – forma zapojení IFOAM OI při přípravě OWC (přímo nebo přes firmu)

W55: Administrativa – úprava pravidel členství – zavedení „jednoho členství“ (od 1.1.2024) – člen IFOAM OI se automaticky stává členem regionálních uskupení např. IFOAM OE a naopak.

W56: Administrativa – úprava nastavení členských poplatků (od 1.1.2023) – volba typu členství, decentralizované nastavení poplatků pro světový IFOAM OI a regionální uskupení.

W57:  Administrativa – úprava práv a povinností volené 10členné rady IFOAM OI.

 

Návrhy členů:

M61: Hydroponická produkce není v souladu s ekologickými zásadami

IFOAM OI by měl držet stanovisko, že hydroponie není v souladu s EZ, s cílem posílit sladění ekologických norem na celém světě a ochrání integritu ekologických zásad. Hydroponická produkce probíhá mimo půdu, zatímco EZ je v zásadě systémem pěstování založeným na půdě – na principu, že zdravá půda je nezbytná pro zdravé plodiny, zvířata, lidi a naše životní prostředí. Hydroponie je v současné době zakázána nařízením EU o ekologickém zemědělství, ale je povolena v rámci Národního programu ekologického zemědělství ve Spojených státech.

Návrh rada podpořila.

 

M62: Vedoucí postavení ekologického zemědělství v oblasti odlesňování

Stovky společností, vlád a nevládních organizací po celém světě se snaží zamezit odlesňování a deklarují to různými dobrovolnými standardy udržitelnosti vůči trhu. IFOAM OI musí v této otázce zaujmout vedoucí postavení v rámci iniciativy Organic 3.0 a využít tuto významnou tržní příležitost pro celosvětové ekologické hnutí a zdůraznit klíčovou roli EZ při naplňování cílů udržitelného rozvoje SDG15.

Návrh rada podpořila.

 

M63: Podpora technik bezorebného hospodaření pro udržitelné ekologické zemědělství

IFOAM OI by měl promovat úspěšné ekologické bezorebné obdělávání půdy ve svých komunikačních aktivitách po celém světě a zvýšit povědomí o výhodách inovativních a udržitelných zemědělských postupů.

Návrh rada podpořila.

 

M64: Podpora rozvoje Participativních záručních systémů (PGS systémů záruky kvality potravin)

IFOAM OI by měl nadále podporovat program PGS. PGS je motorem sociálního rozvoje a udržitelného růstu EZ. IFOAM OI podporuje PGS od 2005 jako cenově dostupnou a posilující alternativu k certifikaci třetí stranou pro drobné zemědělce. Na světě funguje více než 200 PGS iniciativ v 76 zemích. Program IFOAM PGS je cenným nástrojem pro iniciativy PGS, který umožňuje identifikovat oblasti, v nichž je třeba se zlepšit.

Návrh rada podpořila.

 

M65: Povědomí o biologické rozmanitosti ve vztahu k zemědělství

IFOAM OI by měl zintenzivnit komunikační aktivity s cílem zvýšit povědomí o přínosech a osvědčených postupech v oblasti biodiverzity u všech zemědělců, konvenčních i ekologických. Účinky poškození biologické rozmanitosti se projevují velmi rychle (poklesem výnosů) a nelze je snadno napravit. Pro zachování udržitelného zemědělství je ochrana biodiverzity nutností.

Návrh rada podpořila.

 

M66: Zlepšení globální dostupnosti údajů o ekologickém zemědělství

IFOAM OI by měl více spolupracovat s FiBL s cílem zlepšit dostupnost, kvalitu a přesnost celosvětových údajů o EZ, včetně doplnění dalších specifických poptávaných informací.

Návrh rada podpořila.

 

M67: Posílení a podpora organizací ekologických zemědělců skrze regionální orgány IFOAM Valné shromáždění vybízí všechny regionální orgány IFOAM OI, aby vyčlenily zdroje – dovednosti, finance nebo odborné znalosti – na podporu organizací zemědělců ve svých regionech. Přispěje to k

propojení mezi různými zúčastněnými stranami a budování silnější základny pro EZ.

Návrh míří na členy, rada se nemůže vyjádřit, ale návrh vítá.

 

M68: Přidání tématu rovnosti žen a mužů a sociálního začlenění do IFOAM zásad

Zásady IFOAM pro ekologické zemědělství jsou zpracovány detailně, ale od jejich přijetí v 2005 se nově větší pozornost klade i na genderové a sociální otázky a je třeba je v Zásadách IFOAM jasněji zohlednit. Navíc stále více výzkumů ukazuje, že EZ nabízí větší příležitosti pro rovnost žen a mužů a sociální začlenění, než průmyslové zemědělství.

Návrh rada podpořila.

 

M69: Doplnění kritérií agroekologie v pokynech IFOAM pro osvědčené postupy

S růstem významu agroekologie je třeba zahrnout její prvky do pokynů IFOAM pro osvědčené postupy v zemědělství a hodnotovém řetězci, včetně sladění s 10 prvky agroekologie podle FAO.

Návrh rada podpořila.

 

M70: Rozšíření současné působnosti systému COROS

IFOAM OI by měl začít diskuzi o dalších produktech, které lze považovat za „ekologické“, avšak zatím stojí mimo COROS (Common Objectives and Requirements of Organic Standards = Společné cíle a požadavky ekologických norem). Diskuse se bude týkat např. zpracování textilu a kosmetiky, čisticích prostředků, minerálních a pramenitých vod, soli, ekologických stavebních výrobků. (Pozn.: sůl již byla zahrnuta do standardů, nyní je velký tlak na minerální vody v Německu.)

Návrh rada podpořila.

 

M71: Budování partnerství se zdravotnickým sektorem

IFOAM OI by se měl více zapojit do sítí společností zabývajících se výživou a zdravím… v souladu s cílem transformovat potravinový systém (global food system).

Návrh rada odmítá s tím, že přesahuje rámec působnosti IFOAM a bude nadále téma zdraví zdůrazňovat pouze v komunikačních aktivitách.

 

M72: Rozvíjet pozici v oblasti sociální spravedlnosti

IFOAM OI by měl řešit i sociální otázky, se kterými se bio sektor taktéž potýká (pracovní podmínky, spravedlivé odměňování zemědělců, sdílení hodnoty v celém hodnotovém řetězci, spravedlivý mezinárodní obchod, rovnost mezi pohlavími a třídami, přístup k půdě/ zábory půdy atd.), a měl by být lídrem pokroku v této oblasti.

Návrh rada odmítá s tím, že má příliš široký záběr a některé body jako např. volný mezinárodní obchod jsou příliš problematické (příliš mnoho rozdílných názorů).

Rada souhlasí s tím, že sociální spravedlnost je základem všech udržitelných potravinových systémů, tedy i EZ a proto se neustále zasazuje o potravinové systémy, které jsou nejen ekonomicky a ekologicky udržitelně, ale i sociálně spravedlivé a inkluzivní. Toto deklaruje ve všech svých strategických dokumentech.

Kde může IFOAM pomoci a bude mít větší dopad na praxi je dle rady oblast politiky – prosazování sociálních standardů a přísnějších envi požadavků do ekologických předpisů na úrovni národních politik skrze regionální organizace IFOAM.

 

M73: Povzbudit SoS (Self-organized Structures = samostatně organizovaná seskupení v rámci IFOAM) k provádění konzultací o sociální spravedlnosti

Výzva na členské organizace IFOAM OI, aby intenzivně diskutovali, sdíleli zkušenosti a promovali dobré příklady praxe v oblasti sociální spravedlnosti (viz. M72) a využila se světová síť IFOAM OI.

Návrh míří na členy, rada se nemůže vyjádřit, ale návrh vítá.

 

M74: Sociální spravedlnost v ekologických normách

IFOAM OI by měl prosazovat sociální kritéria v ekologických normách v souladu s normami Mezinárodní organizace práce (ILO) a navázat dialog s tvůrci norem s cílem zavést normy pro sociální spravedlnost, které budou ověřitelné nezávislými certifikačními orgány pro EZ.

Návrh rada podpořila.

 

M75: Mapování programů pro měření osvědčených postupů a dopadu na udržitelnost

IFOAM OI by měl posbírat zkušenosti v oblasti srovnávacích programů, ukazatelů/metrik pro měření pokroku směrem k osvědčeným postupům a dopadům na udržitelnost, v návaznosti na mechanismy odměňování prostřednictvím dalších značek nebo dotací a pobídek.

Cílem je prozkoumat možnosti, jak motivovat a odměnit iniciativy (farmy), které jdou nad rámec klasických regulačních a certifikačních norem v duchu strategie Organic 3.0.

(Pozn.: např. použití grafu/mapy hodnot humusu a dobré praxe = „Humus Charter of Values and Best Practices“ je nový progresivní systém hodnocení hospodaření založeným na dopadu.)

Návrh rada podpořila.

 

M76: Revize hlasovacích práv pro členy sdružení

Návrh je kvalifikovat všechny pobočky (členství ve skupině) jako přidružené členy. Přidružení členové mají plnou viditelnost v adresáři a všechny ostatní členské výhody, ale bez hlasovacího práva. Aktuálně pobočky platí pouze minimální roční poplatek 100 EUR a stávají se členskou organizací s hlasovacím právem. Změna pomůže nastavit spravedlnost v rámci IFOAM OI.

Návrh rada podpořila.

 

M77: Spravedlivá účast v regionálních orgánech IFOAM OI

IFOAM OI by měl zajistit zásadami spravedlivou účast a aktivní spolupráci ve svých regionálních orgánech, aby se žádná členská organizace nestala obětí osobních preferencí uvnitř regionu.

Návrh rada odmítá s tím, že přesahuje rámec působnosti IFOAM.

Nově byla revidována pravidla fungování regionálních sítí (politika č. 23), zahrnují závazek všech členů dodržovat zásady EZ a normy IFOAM. Součástí jsou i postupy podávání stížností. Pokud nejsou tyto procesy v regionálním orgánu nastaveny, platí postupy IFOAM OI.

 

 

 

Úplné znění návrhů naleznete v dokumentu Organics In Action.