ZELENÁ TVRZENÍ: boj proti greenwashingu musí být založen na metodách podporujících přechod k udržitelnějším potravinovým systémům

BRUSEL, 22. BŘEZNA 2023 – IFOAM OE vítá zveřejnění iniciativy Evropské komise „Substantiating Green Claims“ a zejména uznání, že metodiky analýzy životního cyklu (LCA), jako je environmentální stopa produktu (PEF), nejsou relevantní pro hodnocení dopadu na životní prostředí.

Jan Plagge, prezident IFOAM OE, uvádí: „Boj proti greenwashingu, poskytování smysluplných informací spotřebitelům o dopadech potravinářských výrobků na životní prostředí a podněty výrobcům k přijetí reálných udržitelných postupů jsou zásadní pro přechod k udržitelným potravinovým systémům.”

Eduardo Cuoco, ředitel IFOAM OE, dodává: „Vítáme zlepšení, která Komise provedla v návrhu na doložení ekologických tvrzení. Metoda environmentálnní stopy produktu (PEF) skutečně není navržena, aby odrážela realitu komplexních zemědělsko-potravinářských systémů ve více dimenzích. PEF řádně nezohledňuje používání vstupů, jako jsou pesticidy, negativní a pozitivní externality různých zemědělských a výrobních metod na biologickou rozmanitost, kvalitu půdy, odlesňování ani planetární hranice.“

IFOAM OE podporuje myšlenku ochrany spotřebitelů před klamavým, ekologickým značením potravin, ale domnívá se, že metodiky hodnocení ekologické hodnoty potravinářských výrobků by měly být řádně projednány a sladěny s cíli strategií „ Z farmy na vidličku“ a „strategií EU pro biodiverzitu.“ Systémy environmentálního označování by měly být hodnoceny z hlediska jejich schopnosti podporovat přechod k udržitelnějším potravinovým systémům založeným na agroekologické vizi. Proto je třeba věnovat zvláštní pozornost regulaci systémů environmentálního značení a stanovování požadavků na ně. Připravovaný legislativní rámec pro udržitelné potravinové systémy představuje příležitost k diskusi na toto téma za konzultace všech zúčastněných stran, včetně nevládních organizací a občanů.

Eric Gall, zástupce ředitele IFOAM OE, říká: „Odlišné metodiky směřují k různé budoucnosti zemědělství a potravinářství a mělo by se o tom otevřeně diskutovat. EU potřebuje otevřenou diskusi o nejlepších metodikách, které by spotřebitelům poskytly podrobné a nezkreslené informace o dopadech různých metod výroby zemědělsko-potravinářských produktů na životní prostředí a zároveň zohlednily klíčové obavy evropských občanů a priority evropských strategií.

Podrobnější informace naleznete v originálním znění tiskové zprávy IFOAM OE.

Užitečné odkazy:

Poziční dokument IFOAM OE ohledně značení udržitelnosti & Planet-score

Otevřený dopis občanů, zemědělců, maloobchodníků a zpracovatelů kritizující metodiku PEF uplatňovanou na potravinářské výrobky