Infoservis z IFOAM Organics Europe březen 2022

Evropa a svět se ocitají ve znepokojivé době. Kromě klimatické krize a krize biologické rozmanitosti máme nyní v Evropě válku. Ruská invaze na Ukrajinu ještě více destabilizovala již tak nestabilní zemědělské trhy. Odhalila zranitelnost našeho potravinového systému: naši závislost na dovozu např. energie, hnojiv a krmiv. Obavy o potravinovou bezpečnost vyvolaly novou vlnu pochybností ohledně splnitelnosti cílů strategií EU Od zemědělce ke spotřebiteli a Biodiverzita, klíčových součástí evropské Zelené dohody. Argumentem je nutnost vzdání se environmentálních omezení kvůli potřebě zvýšit produkci v EU. IFOAM OE společně s dalšími organizacemi zdůrazňují, že tyto výzvy k rušení environmentálních politik jsou mylné.

 

IFOAM OE zaslal 17. března dopis poslancům v souvislosti s hlasováním Evropského parlamentu o usnesení o potravinové bezpečnosti. Cílem bylo na praktických příkladech zemědělských postupů připomenout poslancům EP, že s podporou SZP a strategie Od zemědělce ke spotřebiteli je možné produkovat zdravé potraviny v dostatečném množství bez syntetických pesticidů a hnojiv a zároveň zachovat biologickou rozmanitost, ukládat uhlík v půdě a zvýšit odolnost naší produkce potravin vůči rostoucím dopadům změny klimatu.

 

IFOAM OE ve společném dopise 85 organizací z 10. března dále vyzval zástupce Komise, aby nepodkopávali environmentální a sociální pokrok, kterého může evropská Zelená dohoda pomoci dosáhnout. Hlavní výzvou bylo, aby Komise neodkládala potřebnou reformu směrnice o udržitelném používání pesticidů a zajistila, aby reforma byla dostatečně ambiciózní a obsahovala právně závazné cíle pro snížení rizik a používání chemických pesticidů v souladu se strategií Od zemědělce ke spotřebiteli. Citována byla zpráva Mezinárodního panelu pro změnu klimatu z února 2022, která zdůraznila, že rozvoj zemědělství sice přispívá k potravinové bezpečnosti, ale neudržitelná zemědělská expanze, částečně způsobená nevyváženým stravováním, zvyšuje zranitelnost ekosystémů a lidí a vede k soutěži o půdu a vodní zdroje.

 

Výzvu k transformaci potravinového systému pro zajištění potravinové bezpečnosti a odmítnutí krátkozrakých návrhů jako je opuštění udržitelných zemědělských postupů zmíněných ve strategii Od zemědělce ke spotřebiteli podpořilo formou dopisu 19. března na 300 vědců z předních univerzit EU i mimo ni. „Soustředění se na krátkodobá řešení, aniž by se zvážily dlouhodobé důsledky nebo širší souvislosti, zhoršuje budoucí rizika, včetně hrozby překročení kritických bodů zvratu přírodních systémů naší planety. Investice do přechodu na zdravé a udržitelné potravinové systémy jsou nyní nezbytné pro zvýšení naší odolnosti vůči budoucím krizím a zajištění bezpečné a obyvatelné planety pro příští generace.“

Dne 23. března předložila Komise sdělení „Zajištění potravinového zabezpečení a posílení odolnosti potravinových systémů“, které stanovuje opatření EU k řešení dopadů války na Ukrajině na zemědělské trhy. Ve sdělení Komise uvádí, že udržitelnost potravinového systému je základním předpokladem potravinového zabezpečení. Sdělení dodává, že inovace prostřednictvím výzkumu, znalostí, technologií, agroekologie a zavádění osvědčených postupů mohou zmírnit tlak na vstupní náklady, aniž by byla narušena výrobní kapacita, což povede k dlouhodobému pokroku v produktivitě za účelem dosažení ekologické transformace. Ekologické zemědělství je uvedeno jako příklad udržitelné praxe, která používá omezené množství externích vstupů a je méně vystavena růstu cen. Kromě toho Komise posuzuje také možnosti nových pravidel pro nové genomické techniky, které mají potenciál vytvořit odrůdy rostlin, jež jsou méně náchylné k měnícím se teplotám a klimatickým hrozbám, odolnější vůči škůdcům rostlin a účinněji využívají hnojiva. Komise poskytne podpůrný balíček ve výši 500 milionů EUR na podporu nejvíce postižených zemědělců.

 

Sdělení stanovuje opatření ve třech oblastech: (1) zajistit potravinovou bezpečnost na Ukrajině a v dalších oblastech světa, (2) zajistit stabilitu potravinového systému EU podporou zemědělců a zachováním cenové dostupnosti pro občany, (3) zajistit udržitelnost našeho potravinového systému v nadcházejících letech. Více v projevu eurokomisaře Janusze Wojciechowského.

 

Dne 24. března přijal Parlament usnesení „Potřeba naléhavého akčního plánu EU pro zajištění potravinové bezpečnosti v EU a mimo ni ve světle ruské invaze na Ukrajinu“, v němž podpořil strategii Od zemědělce ke spotřebiteli jako správný politický směr, který má zajistit větší odolnost a nezávislost evropského zemědělství (413 poslanců pro, 120 proti a 49 se zdrželo hlasování). IFOAM OE v tiskové zprávě uvádí: „Strategie Od zemědělce ke spotřebiteli zůstává dnes více než kdy jindy vhodným politickým směrem pro přizpůsobení našeho zemědělského systému současným i budoucím krizím. Válka proti Ukrajině vyvolává oprávněné obavy z růstu cen a dostupnosti některých zemědělských vstupů, konkrétně obilovin pro krmení zvířat a syntetických hnojiv. Nutí nás také přehodnotit náš systém výroby potravin, aby byl nezávislejší na vnějších vstupech, méně náročný na vstupy a odolnější. Pro dosažení těchto cílů již existují praktická agronomická řešení. Motivace a pomoc zemědělcům při rozšiřování stávajících agroekologických řešení by měla být prioritou tvůrců politik.“

 

Výsledkem jednání jsou však také ústupky v klíčových prvcích pro biologickou rozmanitost: např. umožnění zemědělcům v roce 2022 pěstovat plodiny na tzv. EFA plochách využívaných v ekologickém zájmu; v případě nutnosti povolit použití přípravků na ochranu rostlin a hnojiv na těchto plochách; přehodnocení cíle 10% omezení produkčních ploch ve prospěch biodiverzity. Komise dále odložila zveřejnění návrhu nařízení o udržitelném používání pesticidů (SUD), které má zahrnovat cíle na snížení pesticidů. Podle IFOAM OE je odložení SUD zneužitím současné situace a politickou chybou. Rozhodnutí posiluje mylnou představu, že potravinová bezpečnost závisí na používání syntetických pesticidů. IFOAM OE bude nadále prosazovat, aby Komise zachovala ambiciózní reformu, včetně právně závazných cílů pro snížení používání syntetických pesticidů, s vhodnými novými ukazateli pro měření pokroku ve snižování pesticidů a jasným uznáním role ekologického zemědělství při snižování závislosti na syntetických pesticidech.

 

Nařízení EU o ekologickém zemědělství

IFOAM OE dokončil online průvodce k výkladu nařízení EU o ekologickém zemědělství. Nařízení a jeho sekundární právní předpisy jsou konsolidovány seskupením do oblastí, např. zpracovatelé biopotravin tak najdou všechny požadavky relevantní pro jejich činnost uvedené v logickém pořadí a bez nutnosti otevírat a konzultovat mnoho různých právních aktů; články jiných právních předpisů EU uvedené v novém nařízení EU o ekologickém zemědělství jsou dostupné jedním kliknutím; zvýrazněny jsou hlavní změny oproti předchozímu nařízení o EZ; nechybí komentáře a vysvětlení nejasných bodů. V případě zájmu o přístup k online průvodci kontaktujte ČTPEZ.

Nová pravidla pro vegetativní rozmnožovací materiál pro ekologickou produkci přináší dlouho očekávanou nápravu pro producenty pěstebního materiálu (včetně ovocných stromů, bobulovin a okrasných rostlin). Podle zpřesněného delegovaného aktu (DA) mohou být všechny ekologicky vypěstované sazenice a rostlinný rozmnožovací materiál pocházející z konvenčního osiva a matečných rostlin (pokud není k dispozici ekologický materiál) uváděny na trh s logem ekologického zemědělství. IFOAM OE úpravu vítá, protože veškerá produkce v certifikovaných ekologických podmínkách by měla být označena jako ekologická a DA zajistí pokračování produkce osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu v ekologických podmínkách.

 

Běžící konzultace k novým právním předpisům EU s vlivem na EZ – sledujte vývoj:

Dohody o udržitelnosti v zemědělství – cílem iniciativy je připravit pokyny v rámci reformy společné organizace trhů (SOT) usnadňující posouzení, zda dohody o udržitelnosti přijaté zemědělskými podniky a dalšími subjekty v potravinovém řetězci splňují podmínky pro udělení výjimky z pravidel EU v oblasti hospodářské soutěže. To pomůže zemědělským producentům plnit prostřednictvím spolupráce normy udržitelnosti a zlepšit jejich postavení na trhu. Veřejná konzultace probíhá do 23. května a přijetí pokynů Komisí se předpokládá ve 4. čtvrtletí 2023.

 

IFOAM OE se v této souvislosti zúčastnil tematické skupiny pro udržitelné dohody, kterou organizovala Evropská síť pro rozvoj venkova, a prezentoval zde konkrétní příklady udržitelných dohod, které lze realizovat a jak by mohly zemědělcům nabídnout kompenzační odměnu a prospět životnímu prostředí. Konkrétně se jedná o článek 210 o vertikálních a horizontálních iniciativách pro udržitelnost v rámci SOT.

Certifikace pohlcování uhlíku – cílem iniciativy je konzultovat pravidla EU pro sledování, hlášení a ověřování pravosti pohlcování uhlíku zemědělci, lesníky a průmyslovým odvětvím. Veřejná konzultace běží do 2. května. IFOAM OE svoji odpověď připravuje. Bude vycházet z dříve zaslané odezvy k iniciativě uhlíkového zemědělství, kde zdůraznil, že je důležité nezaměřovat se pouze na sekvestraci uhlíku, ale brát v úvahu i další environmentální dopady odvětví využívání půdy, jako je vyplavování dusičnanů do podzemních vod, znečištění ovzduší, zdraví půdy nebo ztráta biologické rozmanitosti.

Zdraví půdy – ochrana a obnova půdy a udržitelné hospodaření s půdním fondem je iniciativou, jejímž výsledek bude návrh zákona o zdraví půdy, který byl oznámen ve strategii EU pro půdu do roku 2030. Obsahem zákona mají být podmínky pro zajištění zdravé půdy, možnosti monitoringu půdy a pravidla vedoucí k zajištění udržitelného využívání půdy. První kolo konzultací bylo uzavřeno 16. března, druhá veřejná konzultace proběhne ve 2. čtvrtletí 2022 a přijetí zákoba se předpokládá v 2. čtvrtletí 2023. IFOAM OE ve své odpovědi vítá iniciativu Komise vytvořit právní rámec pro ochranu a obnovu půdy. Zdůrazňuje, že přechod na EZ může přispět k obnově a ochraně zemědělské půdy posílením sekvestrace uhlíku v půdě, zvýšením biologické rozmanitosti a zamezením nežádoucích účinků díky zákazu používání syntetických pesticidů a hnojiv. Půda v EZ má obvykle vyšší zásoby organického uhlíku a lepší strukturu, díky čemuž je odolnější vůči extrémním povětrnostním jevům, jako jsou sucha a povodně. IFOAM OE proto žádá Komisi, aby uznala EZ jako postup pro udržitelné využívání zemědělské půdy.

 

IFOAM OE podporuje řadu osvětových a informačních kampaní, aktuálně avizuje:

Kampaň Kupujte lepší potraviny, zahájená 14. března 2022, cílí na veřejné nákupy potravin a její snahou je, aby byla do rámcové iniciativy pro udržitelný potravinový systém (kterou Evropská komise zveřejní do konce roku 2023) zahrnuta povinná kritéria pro veřejné zakázky na potraviny. Kampaň ukáže, jak může veřejné stravování přispět k udržitelným, zdravým a spravedlivým potravinovým systémům, které prosazuje strategie EU Od zemědělce ke spotřebiteli a cíle udržitelného rozvoje OSN.

Iniciativu Dobré potraviny Dobré zemědělství GFGF, která přináší již pátým rokem Evropské akční dny, které proběhnou od 1. do 31. října 2022. Cílem je realizovat co nejvíce akcí v Evropě, které pomohou přesvědčit politiky, aby zastavili průmyslové zemědělství a podpořili ekologický a sociální přechod v oblasti potravin a zemědělství. Tématem letošního ročníku jsou pesticidy!

Kampaň Rok ekologického zemědělství společně s oslavou výročí IFOAM OE a 50. výročí IFOAM OI. Snahou je sdílet předpřipravená sdělení, vlastní krátká videa a hashtagy na sociálních sítích: #YearOfOrganics a #OrganicsEurope20.

Kampaň k Evropským cenám za ekologické zemědělství, kdy je vyhlašováno celkem 8 kategorií a přihlášky lze zasílat online od 25. března do 8. června 2022. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 23. září 2022 v Bruselu při příležitosti Evropského dne ekologického zemědělství. Více informací na webu ČTPEZ.

 

Akce v kalendáři:

4. online webinář projektu RELACS na téma, jak omezit používání anthelmintik ve stádě, registrace ZDE.

Diskutujme o ekologickém zemědělství! – online pravidelné webináře pro členy:

4. Ekologický textil

5. Revize směrnice o udržitelném používání pesticidů

17. 6. Evropský kongres EZ 2022(European Organic Congress, Bordeaux, Francie)

29. 7. 2022 BIOFACH (veletrh a kongres, Norimberk, Německo)

8. – 2. 9. Konference EZ pro mladé (IFOAM OE Youth Event, Frick, Švýcarsko)

 

Zajímavá publikace:

Zveřejněna byla nejnovější zpráva Změna klimatu 2022: dopady, adaptace a zranitelnost Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC). Zpráva se zabývá dopady změny klimatu na ekosystémy, biologickou rozmanitost a člověka. Změna klimatu způsobená člověkem se velmi zřetelně projevuje i v našem potravinovém systému, kde dopady změny klimatu, například klimatické extrémy, negativně ovlivnily produkci potravin a celosvětově snížily potravinovou bezpečnost. Neudržitelná expanze zemědělství zvyšuje zranitelnost ekosystémů a lidí. Zpráva IPCC s vysokou mírou jistoty uvádí, že agroekologické postupy a další zemědělské přístupy, které pracují s přírodními procesy, podporují potravinovou bezpečnost, zdraví a pohodu, biologickou rozmanitost a ekosystémové služby. Přechod na ekologické zemědělství a agroekologické postupy je klíčový pro snížení nepříznivých dopadů změny klimatu a přizpůsobení se jim. Zpráva zdůrazňuje, že k přechodu na udržitelné potravinové systémy musí dojít nyní a nelze jej dále odkládat.