Infoservis z IFOAM Organics Europe březen 2024

Březnový zpravodaj přináší informace o stanovisku IFOAM OE k snahám členských států o odložení zákona proti odlesňování. Dále se zaměřuje na podporu Evropské unie v propagaci udržitelných zemědělských produktů a také podává přehled o proměně školních jídelen jako kroku k zdravějšímu, spravedlivějšímu a udržitelnějšímu potravinovému systému.

Stanovisko IFOAM OE k snahám členských států odložit zákon proti odlesňování (EUDR) – některé členské státy EU, v čele s Rakouskem a s podporou Finska, Polska, Slovenska, Slovinska a Švédska, se snaží oslabit provádění nařízení EU proti odlesňování (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1115 o dodávání na trh Unie a vývozu z Unie některých komodit a produktů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů  – EUDR) a zmírnit požadavky pro členské státy EU. Jejich odůvodnění spočívá v tom, že EUDR by negativně ovlivnilo udržitelné a menší zemědělské a lesnické praxe v EU, zatímco třetí země by měly zakázáno dovážet do EU.

K této problematice se vyjádřil zástupce ředitele IFOAM OE, Eric Gall: „Ekologické zemědělství se snaží snížit vnější vstupy a sladit výrobu potravin s planetárními hranicemi, rozhodně by nemělo být používáno jako záminka pro oslabení environmentální legislativy. Hnutí za ekologické potraviny a zemědělství plně podporuje rozhodné kroky k zabránění odlesňování z dovozu. Pravidla ekologické živočišné výroby se přesně zaměřují na omezení počtu zvířat na hektar, aby byl v souladu s únosností půdy. Je správné hájit malovýrobu potravin a zamezit administrativní zátěži zemědělců, ale lze toho dosáhnout, aniž by se snížila ambice chránit naše společné životní prostředí.“

Evropská unie podporuje propagaci udržitelných zemědělských produktů – Evropská komise oznámila rozpočet ve výši 185,9 milionu eur pro rok 2024, zaměřený na podporu propagačních aktivit týkajících se udržitelných a vysoce kvalitních zemědělsko-potravinářských produktů EU. Rozpočet je určen pro aktivity v rámci Evropské unie pro propagaci na mezinárodní úrovni.  Z celkového rozpočtu je 40 milionů eur vyhrazeno speciálně pro podporu ekologického zemědělství. Tento krok reflektuje rostoucí zájem EU o podporu udržitelného rozvoje a ekologických iniciativ.

Organizace, které se zabývají propagací ekologických zemědělských produktů, mají nyní příležitost získat spolufinancování svých aktivit. K tomu je nutné podat žádost nejpozději do 14. května 2024. Je důležité, aby zájemci prověřili, zda jejich produkty splňují kritéria způsobilosti, která jsou specifikována na internetových stránkách Evropské komise. Tyto informace jsou dostupné ve všech úředních jazycích EU.

Kromě finanční podpory nabízí Evropská komise také různé nástroje, které mohou pomoci zájemcům najít vhodné projektové partnery a efektivně využít nabízené prostředky.

Iniciativa je součástí širšího úsilí EU o propagaci udržitelnosti a kvality ve zpracování a výrobě potravin. Je očekáváno, že podpora pomůže zvýšit povědomí o udržitelných zemědělských produktech a podpoří jejich tržní pozici v rámci EU i na mezinárodní úrovni.

Více informací naleznete na stránkách  Evropské komise a SZIF.

Proměna školních jídelen – krok ke zdravému, spravedlivému a udržitelnému potravinovému systému – na konferenci Open Food Conference, uspořádané belgickým předsednictvím, se 12. března sešla skupina řečníků, aby diskutovali o roli školních jídelen v podpoře zdravého, spravedlivého a udržitelného evropského potravinového systému. Toto setkání, organizované koalicí nevládních organizací Buy Better Food zdůraznilo význam veřejných zakázek.

Vincent Demaison z regionu Dordogne ve Francii sdílel úspěchy místního programu, který garantuje 100% biopotravin ve školním stravování. Díky spolupráci s bohatou sítí místních zemědělců a využitím cirkulárního přístupu se program snaží propojit děti s potravinami, které konzumují.

Orsolya Diófási – Kovács z Budapešti v Maďarsku představila práci města v identifikaci možností pro začlenění udržitelnosti do nákupu potravin pro školní jídelny. Představila klíčové strategie, které město uplatňuje v této oblasti.

Tamara Bruning z belgického Gentu mluvila o ambiciózní strategii města, která zahrnuje inovativní nákupní platformu. Tato platforma umožňuje malým zemědělcům přístup k veřejným zakázkám města, podporujícím lokální ekonomiku a udržitelnou produkci potravin.

Peter Defranceschi z organizace Local Governments for Sustainability (ICLEI) představil manifest koalice Buy Better Food. Manifest vyzývá k zavedení minimálních standardů pro školní jídelny, které jsou v souladu s cílem evropského ekologického hnutí – podporují udržitelné zásobování a ekologicky šetrné zemědělské a potravinářské praktiky.

Sdílené zkušenosti jsou příkladem toho, jak mohou školní jídelny aktivně přispívat k vytváření zdravějšího, spravedlivějšího a udržitelnějšího potravinového systému v Evropy.

Stručný přehled současné, minulé a budoucí práce IFOAM OE – zajímá vás, co stálo za úspěchy IFOAM OE, jaké je jejich politické zaměření, plány do budoucna a další zajímavosti? Prohlédněte si jejich nejnovější brožuru pro rok 2024.

Akce:

14. – 15. 4 Natural & Organic Products Expo – výstava v oboru přírodních a ekologických produktů, která, se koná v Londýně (již od roku 1997). Tato akce nabízí příležitost seznámit se s nejnovějšími trendy a inovacemi v oblasti ekologie a udržitelnosti.

25.4. Zdraví půdy a globální potravinová bezpečnost: výzkum a inovace pro produktivní a udržitelné zemědělství (TP Organics) – akce se koná v L42 Business Center v Bruselu a zaměřuje se na výzkum a inovace pro produktivní a udržitelné zemědělství. Hlavním tématem jsou klíčové faktory v transformaci potravinových a zemědělských systémů. Máte příležitost setkat se s odborníky a zapojit se do diskusí o biologických vstupech, zdraví půdy a alternativách k pesticidům a syntetickým hnojivům. Více informací včetně programu a registrace naleznete na webových stránkách TP Organics.

17.4. Konference AGROMIX – Agroecology Europe a projekt AGROMIX Horizon pořádají konferenci s tématem „Agrolesnictví pro budoucnost evropského zemědělství“ v konferenčním centru Square Brussels. Setkání má za cíl výměnu informací ohledně agroekologie a agrolesnictví mezi politiky, farmáři a výzkumníky. Budou zde také prezentovány výsledky projektu AGROMIX, zaměřeného na odolné a efektivní využití půdy v Evropě. Pro další informace navštivte  webovou stránku TP Organics.

27. – 28.5 Partnerství v ekologickém zemědělství – poznejte nejnovější trendy v ekologickém zemědělství na akci pořádané společností Arvalis, poblíž Paříže. Událost představuje příležitost k setkání s předními evropskými odborníky v oblasti ekologického pěstování rostlin.