Infoservis z IFOAM Organics Europe červen 2023

Červnový zpravodaj se věnuje hlasování o návrhu zákona EU o obnově přírody, novým právním předpisům pro ekologickou produkci a jejich aktualizaci a nabízí zajímavá videa ohledně nových GMO a udržitelných potravinových systémech.

Zemědělci si přejí obnovu přírody Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí 15. června 2023 hlasoval o návrhu zákona EU o obnově přírody. Po dlouhém hlasování neměli poslanci Evropského parlamentu ve výboru pro životní prostředí většinu hlasů pro uvedený pozměňovací návrh Komise.

Po hlasování o pozměňovacích návrzích k návrhu Komise dne 15. června, které pokračovalo 27. června, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin nakonec návrh zákona EU o obnově přírody v pozměněném znění zamítl. Konečný výsledek hlasování byl 44 hlasů pro, 44 proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin předloží plénu návrh na zamítnutí návrhu Komise. Parlament jako celek pak musí zaujmout stanovisko, pravděpodobně na červencovém plenárním zasedání ve Štrasburku.

Ekologičtí zemědělci značně nesouhlasí s neoprávněným odporem, kterému legislativa v uplynulých měsících čelila a odmítají názor, že zákon o obnově přírody ohrozí potravinovou bezpečnost nebo že ztíží práci zemědělců. Naopak, největší hrozbou pro potravinovou bezpečnost je ztráta biologické rozmanitosti a klimatická krize. Máme agronomické znalosti potřebné k produkci potravin při současné ochraně ptáků a opylovačů, ukládání uhlíku do půdy, zakládání krajinných prvků a ochraně rašelinišť. Miliony zemědělců jsou připraveny přijmout udržitelnější postupy, pokud dostanou potřebnou technickou agronomickou podporu.

Ekologičtí zemědělci ukazují, že ochrana přírody a produktivní zemědělské systémy mohou jít ruku v ruce. Ekologické zemědělství ukazuje, že životaschopné hospodářství může zvýšit úrodnost půdy, zachovat biologickou rozmanitost, chránit vodní plochy a zároveň ukládat uhlík do půdy.

IFOAM OE zaslal dopis členům Výboru pro životní prostředí, aby zdůraznil podporu ekologického hnutí zákonu o obnově přírody. Obnovení biologické rozmanitosti a zabránění degradace ekosystémů má zásadní význam pro odolné a produktivní zemědělské systémy.

 

Aktualizace právních předpisů  

Ekologická sůl – organizace IFOAM OE zaslala dopis členům Zemědělského výboru Evropského parlamentu, aby odmítli návrh Evropské komise k nařízení v přenesené pravomoci, kterým se stanoví pravidla produkce pro ekologickou mořskou sůl a další druhy ekologické soli pro potraviny a krmiva.

IFOAM OE oceňuje úsilí Evropské komise v oblasti vypracování podrobných pravidel produkce pro ekologickou sůl. Návrh nařízení, který Komise přijala na začátku května, však zdaleka nesplňuje očekávání ekologického sektoru, pokud jde o zohlednění ekologických zásad.

Ve středu 28. června 2023 rozhodl zemědělský výbor Evropského parlamentu (34 hlasů pro, 7 proti) vyslovit námitky proti aktu v přenesené pravomoci Evropské komise. IFOAM OE nadále sleduje regulační proces.

Často kladené otázky k pravidlům ekologického zemědělství – dne 12. června byla zveřejněna nová, aktualizovaná verze dokumentu Evropské komise „Časté dotazy k pravidlům ekologického zemědělství“. Dokument byl doplněn o nová témata týkající se pravidel pro skupiny hospodářských subjektů a rozmnožovací materiál rostlin.

Zveřejnění nových předpisů/konsolidace předpisů:

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1202 ze dne 21. června 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/2325, pokud jde o uznávání některých kontrolních orgánů a kontrolních subjektů pro účely dovozu ekologických produktů do Unie

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1195 ze dne 20. června 2023, kterým se stanoví pravidla pro podrobnosti a formát informací, jež mají členské státy zpřístupnit o výsledcích úředních šetření případů kontaminace produkty či látkami, které nejsou povoleny pro použití v ekologické produkci

Konsolidovaný text: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306 ze dne 21. října 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o pravidla týkající se úředních kontrol zásilek ekologických produktů a produktů z přechodného období určených k dovozu do Unie a o pravidla týkající se potvrzení o kontrole

 

Nová videa:

Video o nových GMO – IFOAM OE uveřejnil video o nových geneticky modifikovaných organismech (GMO) a nových genomických technikách (NGT). Video vysvětluje, co jsou GMO a NGT a proč je důležitá jejich regulace na úrovni EU přísnými ustanoveními (hodnocení rizik), sledovatelností v celém dodavatelském řetězci a označení.

Video o udržitelných potravinových systémech (SFS Law) – Good Food Good Farming, aliance občanské společnosti, která vede kampaně za udržitelné potraviny a zemědělství v celé Evropě a sdružuje organizace působící na místní, vnitrostátní a unijní úrovni s cílem vyvíjet tlak na rozhodující činitele, aby se změnila politika EU v oblasti potravin a zemědělství, zveřejnila video o legislativním rámci zákona o udržitelných potravinových systémech. IFOAM OE podporuje tuto iniciativu, která vyzývá Evropskou komisi, aby letos na podzim předložila ambiciózní návrh zákona o udržitelných potravinových systémech (SFS), který by mohl zastřešit veškerou potravinovou politiku a stanovit průřezové normy. IFOAM rovněž spolupodepsal manifest k zákonu o udržitelných potravinových systémech.

 

Akce a ohlédnutí:

21.6. – 22.6. 2023 – General Assembly & Council meeting – IFOAM OE zvolil novou správní radu, prezidenta (opět Jan Plagge) a jeho zástupce. Byla také odhlasována rezoluce o NGT, dále byl schválen např. finanční rozpočet, pracovní postupy, byla představena politická stanoviska a nové návrhy prováděcích nařízení Evropské komise.

23.09.2023 – Evropský den ekologického zemědělství – tento významný den je vyhlašován od roku 2021 a je příležitostí k propagaci biosektoru, zhodnocení pokroku Evropy na cestě k dosažení cíle 25 % ekologicky obhospodařované půdy do roku 2030, výměně znalostí a šíření příkladů dobé praxe v tomto oboru.

25.09.2023 – Evropské ceny za ekologické zemědělství – Evropská komise, Evropský hospodářský
a sociální výbor, Evropský výbor regionů, IFOAM OE a COPA-COGECA společně již podruhé vyhlásí ceny EU za ekologické zemědělství. Bude uděleno osm ocenění v sedmi kategoriích.

26.09.2023 – 28.09.2023 European Organic Congress 2023 – evropský ekologický kongres pořádaný
ve španělské Cordobě. Připojte se k letošnímu kongresu a diskutujte o klíčových politických tématech, zapojte se do diskuse o ekologickém zemědělství s předními tvůrci politik, rozšiřte své kontakty, zjistěte, jak se odvětví vyvíjí a jak bude vypadat budoucí oblast ekologického zemědělství.