Infoservis z IFOAM Organics Europe duben 2023

Hlavními tématy měsíce byly národní strategické plány SZP, udržitelné školní stravování, projekt ECO-READY a využívaní znalostí z živých laboratoří.

Udržitelné školní stravování zrychlí změny potravinového systému – ve dnech 22.-23. března 2023, během konference „Small Farm to Fork Procurement“, IFOAM OE spoluorganizoval odpolední zasedání věnované udržitelnosti školního stravování v rámci projektu SchoolFood4Change. Společně s tvůrci politik, zadavateli veřejných zakázek, odborníky na potravinový systém a organizacemi občanské společnosti se diskutovalo o osvědčených postupech a minimálních povinných kritériích pro zadávání veřejných zakázek na potraviny a o připravovaném zákonu o udržitelných potravinových systémech a jeho regulačním rámci. Konferenci zahájilo předání veřejné zakázky Manifesto (o udržitelném nákupu potravin) poslankyni Evropského parlamentu Karin Karlsbro.  Byly také představeny osvědčené postupy pro udržitelnost školního stravování se zaměřením na ekologické produkty, dopravu bez fosilních paliv, snížení množství odpadu, standardy pro dobré životní podmínky zvířat atd. Den byl zakončen zajímavými diskusemi, na kterých se mimo jiné mluvilo o připravovaném zákoně o udržitelných potravinových systémech, zárukách EU pro děti a školském programu EU. Diskutující došli k závěru, že je potřeba větší integrace politik, financování, reálné cíle, více výzkumných činností, jasné minimální normy a politický závazek na vysoké úrovni, abychom se mohli zasadit o zdravé a udržitelné školní stravování pro všechny děti v EU.  Detailnější informace na webu IFOAM OE.

Zemědělci v rámci inovací využívající a sdílejí znalosti z živých laboratoří – ekologické živé laboratoře a majákové farmy v Evropě“ je studie TP Organics (evropské technologické platformy zaměřené na ekologické zemědělství a potraviny). Studie byla zadána maďarskému Výzkumnému ústavu ekologického zemědělství ÖMKi. Byla provedena analýza sedmi „živých laboratoří“ a pěti „majákových farem“ v ekologickém sektoru v Evropě. Tyto iniciativy zavedly nejen technologické, ale také sociální, ekonomické, organizační a řídicí inovace. Uplatněním různých přístupů a metodik se jim podařilo najít lokální ekologická řešení a zlepšit sdílení znalostí a inovací. Hlavním výsledkem studie je soubor opatření, která mají zajistit, aby ekologické „živé laboratoře“ a „majákové farmy“ dosáhly svého plného potenciálu s cílem zlepšit sdílení znalostí pomocí vzdělávacích kurzů, školení a sociálních médií, propojit ekologický sektor aj. Studie rovněž poukazuje na potřeby ekologických zemědělců a dalších subjektů, které nejsou v současné době dostatečně uspokojovány prostřednictvím stávajících zemědělských znalostních a inovačních systémů (AKIS). Navrhuje se nová evropská poradenská síť pro ekologické zemědělství, která by měla vyřešit problém nepropojenosti a nedostatečného zastoupení ekologických podniků v národních AKIS.

Národní strategické plány SZP – velký krok na cestě k 25% zemědělské půdy EU v ekologickém zemědělství – do konce roku 2022 dokončily členské státy EU své strategické plány SZP, včetně podpory ekologického zemědělství v letech 2023-2027. Poprvé všechny země EU poskytují podporu ekologickému zemědělství a stanovily cíle pro plochu ekologické půdy do roku 2027 a 2030. Od roku 1990 většina členských států EU podporuje přechod na ekologické zemědělství a jeho udržení, což přináší výhody i pro hospodářský rozvoj venkova. Tato podpora byla vyhodnocena v rámci předchozích výzkumných projektů financovaných EU a německou vládou. Nařízení EU definující ekologické zemědělství poskytla právní základ pro politickou podporu i rozvoj trhu. To vedlo v posledních dvou desetiletích ke stálému růstu ekologického sektoru v EU, přičemž plocha půdy v EU27 vzrostla z 4 mil. ha v roce 2000 na téměř 15 mil. ha v roce 2021. Na období 2023-2027 byl zaveden nový rámec SZP, podle kterého členské státy přebírají odpovědnost za definování svých vlastních opatření a EU se zaměřuje na definování strategických cílů SZP, včetně cílů v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti. Členské státy musí prokázat, jak jejich opatření přispějí k dosažení těchto cílů. Kromě toho Zelená dohoda pro Evropu v oblasti klimatu prostřednictvím propojených strategií „Z farmy na vidličku“ a „Strategie EU pro biodiverzitu“ stanovila cíl, aby do roku 2030 bylo 25 % zemědělské půdy EU v ekologickém zemědělství. Akční plán EU pro ekologickou produkci z roku 2021 rovněž vyzval členské státy, aby do svých strategických plánů SZP zahrnuly konkrétní strategie pro podporu ekologické produkce. První analýza IFOAM národních strategických plánů SZP (dokončených v roce 2022) ukazuje, že členské státy usilují o téměř zdvojnásobení podporované plochy do roku 2027 ve srovnání s rokem 2018. Poprvé budou všechny členské státy poskytovat finanční podporu na přechod na ekologickou produkci a její udržování. Všechny členské státy si stanovily cíle pro plochu půdy, která má být ekologická (ve svých strategických plánech SZP nebo ve svých národních akčních plánech pro ekologickou produkci). Pokud se to podaří, mohla by ekologicky obhospodařovaná plocha v EU do roku 2027 dosáhnout 15 % zemědělské půdy, ale stále je před námi cíl 25 % ekologické zemědělské půdy do roku 2030.  Komplexní informace naleznete v dokumentu National CAP Strategic Plans – A Big Step on the Road to 25% Organic.

ECO-READY: rozvoj evropského střediska pro sledování krátkodobých a dlouhodobých strategií odolnosti potravin a zemědělství – projekt ECO-READY usiluje o identifikaci „hnacích sil“ klimatických změn, které ovlivňují potravinovou bezpečnost a biologickou rozmanitost v celé Evropě. Komplexní pochopení zranitelnosti potravinového systému EU umožní vývoj odolných scénářů, které budou dále testovány sítí deseti „Living Labs“ (živých laboratoří) po dobu dvou let. Bude vyhlášena otevřená výzva pro výběr „Living Labs“, aby bylo zajištěno zastoupení všech evropských agroklimatických zón a celého spektra zúčastněných stran. Paralelně, partneři projektu zapojí prostřednictvím průzkumu tvůrce politik, občanskou společnost, odborníky z praxe a spotřebitele, aby identifikovali lokální zájmy a výzvy týkající se potravinové bezpečnosti, biologické rozmanitosti a změny klimatu. Poté, na základě výsledků zavedou soubor akcí, jejichž cílem je vyvolat změny chování spotřebitelů. Výsledky projektu umožní vypracovat krátkodobá i dlouhodobá politická doporučení založená na důkazech a pohotovostních plánech pro zajištění udržitelnosti v dobách krize. Získané znalosti budou zpřístupňovány prostřednictvím e-platformy a mobilní aplikace ECO-READY Observatory. ECO-READY je projekt sdružující 18 evropských partnerů, který byl zahájen v prosinci 2022 na dobu čtyř let.

Infografika a videa:

Mnohostranný přínos ekologického zemědělství pro klima a biologickou rozmanitost v nové infografice – systémový přístup ekologického zemědělství přispívá ke zmírnění dopadů změny klimatu, podporuje adaptaci zemědělců na důsledky změny klimatu, zvyšuje odolnost zemědělských systémů a zároveň chrání a posiluje biologickou rozmanitost. Běžné postupy v ekologickém zemědělství, jako je střídání plodin a používání organických hnojiv a skutečnost, že ekologičtí zemědělci nepoužívají syntetické pesticidy a hnojiva, vedou mimo jiné k těmto přínosům:

Průměrný výkon ochrany klimatu 1082 kg CO2 ekv/ha/rok

Dodatečná sekvestrace 450 kg uhlíku/ha/rok

O 28-39 % méně vyplavování dusičnanů

O 30 % více druhů a opylovačů

Snížení eroze půdy o 22 % a ztráty půdy o 26 %

O 40 % méně emisí NOx/ha

Tyto a mnoho dalších přínosů ekologického zemědělství pro klima a biologickou rozmanitost naleznete v nové infografice na webu IFOAM.

Udržitelné veřejné zakázky: strategická páka na cestě k udržitelnějšímu potravinovému systému – nová infografikaudržitelné zadávání veřejných zakázek má nespočet výhod, které z něj činí strategickou páku k nastartování změn v potravinovém systému. Zvýšení podílu biopotravin ve veřejných zakázkách má např. velmi pozitivní dopad na snížení množství odpadu, lidské zdraví, rozpočty jídelen, životní prostředí, spokojenost zaměstnanců nebo výsledky škol. Například město Kodaň dokázalo dosáhnout 90% podílu ekologických surovin ve školním stravování bez dodatečných nákladů díky snižování množství odpadu, školení a také posílení postavení zaměstnanců kuchyně.

Nová videa o ekologické péči o zdraví rostlin a aktualizace SUR – IFOAM OE zveřejnil nová videa o ekologickém přístupu k péči o zdraví rostlin a nařízení o udržitelném používání pesticidů (SUR)

Ekologický přístup k péči o rostliny a jeho přínos pro životní prostředí

Doporučení IFOAM pro nařízení o udržitelném používání pesticidů (SUR) 

Proč chce IFOAM změnit harmonizovaný ukazatel rizik (HRI-1) zvolený pro hodnocení používání pesticidů a snižování rizik

Akce v kalendáři:

22.5. – 23.5. Organic Food Conference 2023 – chcete si pochutnat na skvělých italských biopotravinách a zároveň diskutovat o ekologickém zemědělství? Nenechte si ujít naši konferenci o biopotravinách, která se koná v italském Sansepolcru. Konference je určena zejména pro zpracovatele biopotravin, obchodníky, dovozce a kontrolní orgány. Pořadatelem je IFOAM OE ve spolupráci s projektem Aboca & BEING Organic v EU

25.5. 2023 Let’s Discuss Organic Session 4 – Analytical (laboratory) methods which can be used as a tool for the verification of the compliance of the organic production rules – online konference o analytických (laboratorních) metodách jako nástrojích k ověřování shody s pravidly ekologické produkce. Nepromarněte šanci a registrujte se.

30.5. 2023 A Soil Deal for Europe and Beyond  –  mise na téma potravinové  bezpečnosti, biologické rozmanitosti a odolnosti vůči klimatu v závislosti na zdravé půdě. Hlavním cílem mise „Dohoda o půdě pro Evropu“ je vytvořit 100 „živých laboratoří a majáků”, které povedou k přechodu na zdravou půdu do roku 2030. Registraci naleznete na webových stránkách této akce.

7.- 8.6. 2023 Organic Food and Eco Living Iberia 2023 – blíží se čtvrtý ročník veletrhu Organic Food & Eco Living Iberia, který je místem setkání profesionálů v oblasti ekologického zemědělství na mezinárodní úrovni. Veletrh se bude konat na výstavišti IFEMA MADRID.

Nabídka práce v IFOAM:

IFOAM OE hledá pracovníka pro projekty a partnerství, který by pracoval jako interní konzultant v Bruselu. Více informací na webových stránkách IFOAM.