Infoservis z IFOAM Organics Europe květen 2023

Květnový zpravodaj se věnuje převážně podpoře „živých laboratoří a majáků“, národním strategickým plánům SZP, ukončení projektu BIOFRUINET, udržitelným potravinovým systémům a směrnici o průmyslových emisích.

Přechod ke zdravé půdě v Evropě: IFOAM OE podporuje laboratoře Soil Living Labs – IFOAM OE podporuje zakládání živých půdních laboratoří (Soil Living Labs) v rámci mise EU „A soil deal for Europe“, která má podpořit přechod ke zdravé půdě. Odhaduje se, že více než 60 % půdy v EU není zdravých. Cílem mise je urychlit přechod na zdravou půdu do roku 2030. Vytvoření 100 „živých laboratoří a majáků“ v rámci této iniciativy urychlí vývoj a zavádění řešení ze strany správců půdy a zvýší informovanost veřejnosti. IFOAM OE se účastní rámcového partnerství financovaného EU s názvem „SOILL – Support Structure for SOIL Living Labs“, které bude poskytovat podporu síti „živých laboratoří a majáků“ pro zdravou půdu. Projekt, který vede Evropská síť živých laboratoří (ENoLL) a do něhož je zapojeno 47 partnerů, je v současné době ve fázi přípravy grantové dohody a jeho zahájení je plánováno na leden 2024. Na základě zkušeností získaných z projektů financovaných EU, jako jsou PREPSOIL  a NATI00NS, bude SOILL zajišťovat specializované budování kapacit, výměnu znalostí, propagaci
a pravidelné monitorování s cílem podpořit, koordinovat, rozšířit a propagovat „živé laboratoře
a majáky“.

Národní strategické plány SZP: na cestě k dosažení cíle 25 % zemědělské půdy v ekologii  – projekt programu Horizont Evropa OrganicTargets4EU podporuje dosažení cílů stanovených ve strategii EU „Z farmy na vidličku“ a „Strategii EU pro Biodoverzitu“, zejména dosažení 25 % podílu ekologicky obhospodařované zemědělské půdy a výrazný nárůst ekologické akvakultury do roku 2030. V rámci projektu, Nic Lampkin (z Thünenova institutu) dokončil první analýzu strategických plánů SZP pro všechny členské státy EU do roku 2022. Přestože dosažení cíle 25 % zemědělské půdy v ekologii do roku 2030 zůstává výzvou, výsledky jsou slibné. Všechny členské státy budou poprvé poskytovat finanční podporu na přechod na ekologické zemědělství a jeho udržování. Z analýzy vyplývá, že ve srovnání s údaji z roku 2018 členské státy usilují o téměř zdvojnásobení podporované plochy do roku 2027 a stanovují cíle pro ekologickou půdu, ať už ve svých strategických plánech SZP, nebo v národních akčních plánech pro ekologické zemědělství. Se současnými plány by EU mohla do roku 2027 dosáhnout 15 % ekologické zemědělské půdy, zatímco k dosažení cíle 25 % do roku 2030 by bylo zapotřebí dalšího úsilí. Přesto je uznáván závazek Evropské komise splnit svůj cíl a členských států realizovat národní akční plány. V nadcházejících měsících se bude v rámci projektu OrganicTargets4EU zkoumat, jak se akční plány přizpůsobily současným výzvám a také zde bude zahrnuta analýza pro ekologickou akvakulturu. Kompletní zpráva bude k dispozici v červenci 2023.

Projekt BIOFRUITNET: vytváření silnějších sítí v ekologickém ovocnářství – po třech letech shromažďování informací od zemědělců z 18 evropských zemí skončil projekt BIOFRUITNET programu Horizont 2020, jehož cílem bylo shromažďovat a sdílet znalosti v oblasti ekologického ovocnářství. Projekt identifikoval klíčové překážky v systémech ekologického pěstování jádrového, peckového a citrusového ovoce v různých regionech a jako východisko použil zkušenosti a osvědčené postupy zemědělců. Síť BIOFRUITNET vytvořila více než 150 vizuálně atraktivních materiálů, včetně videí, podcastů a vzdělávacích kurzů, které mají podpořit zavádění osvědčených postupů. Tyto materiály budou po dobu tří let k dispozici na webových stránkách projektu a budou průběžně aktualizovány.  Dlouhodobě dostupné budou na stránkách Organic Farm Knowledge. Projekt klade důraz na prohlubování znalostí o škůdcích a chorobách, podporu funkční biodiverzity, výzkum prospěšných látek a alternativních metod, financování šlechtění odolných odrůd a podporu demonstračních projektů.

Nový newsletter IFOAM OEkvětnový zpravodaj IFOAM OE se převážně zabývá úspěchem konference o biopotravinách, klimatickými změnami, pozičním dokumentem o nakládání s rezidui pesticidů v ekologických produktech a GMO.

Politický hotspot, květen 2023 – hotspot se věnuje návrhu zákona EU o obnově přírody. Tento návrh čelí značné opozici, která vedla k jeho zamítnutí ve výborech Evropského parlamentu pro zemědělství a rybolov. Kritici tvrdí, že obnova přírody ohrožuje potravinovou bezpečnost a neúměrně zatěžuje zemědělce a lesníky. Cílem návrhu je řešit drastický pokles biologické rozmanitosti a zhoršení stavu půdy v EU stanovením právně závazných cílů pro různé ekosystémy, včetně zemědělství. Jednání byla náročná a debaty se soustředily na argumenty (částečně falešné) o dopadu na produkci potravin. Opozici tvoří konzervativní, liberální a pravicoví poslanci, kteří blokují pokrok v oblasti obnovy přírody. Organizace jako IFOAM OE zákon podporují a zdůrazňují význam ochrany biologické rozmanitosti pro produkci potravin. Další kroky zahrnují hlasování v parlamentním výboru pro životní prostředí a hlasování na plénu, které je naplánováno na červenec nebo září 2023.

Více než 300 organizací se spojilo, aby vyslalo silný signál Fransovi Timmermansovi a požadovalo posun k udržitelným potravinovým systémům založeným na důkazech namísto neopodstatněných nadějí na nové GMO – více než 300 organizací podepsalo dopis, v němž vyzývají výkonného místopředsedu Evropské komise pro Zelenou dohodu Franse Timmermanse, aby dodržoval zásadu předběžné opatrnosti a zachoval předpisy týkající se geneticky modifikovaných organismů (GMO). Dopis zdůrazňuje, že je důležité chránit environmentální ambice Zelené dohody EU. Timmermans během své návštěvy v Evropském parlamentu diskutoval o různých tématech, včetně revize legislativy o osivech, zákona o obnově přírody, nařízení o udržitelném používání pesticidů (SUR) a nových genomických technikách (NGT). Organizace zdůrazňují nutnost transparentnosti GMO pro dosažení cíle Zelené dohody, kterým je rozšíření ekologického zemědělství.

Představení zprávy FPC o zákonu o udržitelných potravinových systémech: politická doporučení pro smysluplný přechod – Koalice pro potravinovou politiku (Food Policy Coalition – FPC) uspořádala v Bruselu své první osobní setkání, na kterém představila svou zprávu „Zákon o udržitelných potravinových systémech: politická doporučení pro smysluplný přechod.“ FPC zdůraznila potřebu komplexního právního rámce pro udržitelné potravinové systémy, který by zahrnoval všechny aspekty od výroby až po spotřebu. Jejich zpráva nastínila klíčové priority, včetně přijetí přístupu k potravinovým systémům, vytvoření příznivého potravinového prostředí a zajištění odpovědnosti a spravedlnosti v celém potravinovém řetězci. FPC zdůraznila, že legislativní rámec pro udržitelné potravinové systémy představuje zásadní příležitost pro transformační posun směrem k ekologicky šetrným, spravedlivým a zdravým potravinovým systémům.

Evropská rada a Evropský parlament prosazují své postoje ohledně směrnice o průmyslových emisích  – výbory Evropského parlamentu pro životní prostředí a zemědělství hlasovaly o revizi směrnice EU o průmyslových emisích (IED – Industrial Emissions Directive), která reguluje emise z velkých chovů hospodářských zvířat. Výbor pro životní prostředí, který vede tento spis, přijal zprávu, v níž je návrh zahrnout do směrnice chovy prasat a drůbeže s více než 200 VDJ, chovy skotu nad 300 VDJ a smíšené chovy nad 250 VDJ. Tato hranice je vyšší než návrh Evropské komise (150 VDJ). Rada ministrů životního prostředí se dohodla na prahových hodnotách 350 VDJ pro skot a prasata, 280 VDJ pro drůbež a 350 VDJ pro smíšené farmy. Po parlamentním hlasování v červenci 2023 budou zahájena jednání s Radou.

 Akce a ohlédnutí:

22.5. – 23.5. Organic Food Conference – Konference o biopotravinách se konala v toskánském Sansepolcru a sešla se zde široká škála účastníků, od organizací a společností až po univerzitní studenty, média atd., aby se podělili o své nadšení pro biopotraviny a udržitelnost. Ohlédnutí za konferencí je shrnuto na webových stránkách IFOAM OE.

30.05.2023 – Politická debata pořádaná společností TP Organics na téma Dohoda o půdě pro Evropu (A Soil Deal for Europe and Beyond) – debata zaměřená na výzkum, inovace a ochranu půdy.

23.09.2023 – Evropský den ekologického zemědělství – tento významný den je vyhlašován od roku 2021 a je příležitosti ke zviditelnění celého biosektoru, šíření příkladů dobré praxe, inovací a pokroku v tomto oboru.

25.09.2023 – Evropské ceny za ekologické zemědělství – Evropská komise, Evropský hospodářský a sociální výbor, Evropský výbor regionů, IFOAM OE a COPA-COGECA společně již podruhé vyhlásí ceny EU za ekologické zemědělství. Bude uděleno osm ocenění v sedmi kategoriích.

26.09.2023 – 28.09.2023 – European Organic Congress 2023 – evropský ekologický kongres pořádaný v Cordobě, kde se sejdou vedoucí představitelé ekologického sektoru, aby diskutovali o naléhavých tématech, vyměňovali si poznatky a zkoumali strategie pro zvýšení spotřeby ekologických produktů.

Nabídka práce v IFOAM:

IFOAM OE hledá pracovníka na pozici koordinátora politiky pro vstupy a ekologický textil, který by pracoval jako interní konzultant. Více informací naleznete na webových stránkách IFOAM OE.