INFOSERVIS Z IFOAM ORGANICS EUROPE KVĚTEN 2024

Květnový zpravodaj se věnuje se dostupným praktickým znalostem o pěstování meziplodin, představuje navrhovaná opatření Evropské komise týkající se nekalých obchodních praktik a informuje o účasti IFOAM OE na americkém „Týdnu ekologického zemědělství.“ Dále nabízí informace o bezplatné online výměně znalostí o ekologickém zemědělství, právním sporu ohledně označení ECO-SCORE a přináší aktuální informace o legislativním návrhu k novým genomickým technikám.

Dostupné praktické znalosti o pěstování meziplodin v ekologickém zemědělství – projekt IntercropVALUES spojuje vědce a lokální odborníky z celé Evropy, kteří zkoumají přínosy pěstování meziplodin pro zdraví půdy, efektivitu hnojení, kontrolu plevelů a nemocí a kvalitu produktů. Rovněž se zabývá vhodnými stroji, inovativními technikami zpracování potravin a novými tržními příležitostmi pro produkty z meziplodin. Projekt zahrnuje 13 případových studií společných inovací (CICS).  Z toho pět studií se zaměřuje na ekologické zemědělství (ve Francii, Německu, Itálii, Švýcarsku a Spojeném království), zatímco zbývajících osm pokrývá kombinované zemědělské praktiky (v Dánsku, Švédsku, na ostrově Réunion (Francie), Španělsku, Francii, Srbsku, Řecku a Mozambiku). Celkově je IntercropVALUES multidisciplinární projekt zahrnující 27 účastníků z 15 zemí na třech kontinentech, zastoupený různými organizacemi, včetně IFOAM OE.

Navrhovaná opatření Evropské komise týkající se nekalých obchodních praktik – v dubnu 2024 představila Evropská komise svůj dokument „Pozice zemědělců v potravinovém řetězci: další kroky,“ který se zaměřuje na opatření proti nekalým obchodním praktikám.  Komise plánuje vytvořit observatoř EU pro zemědělsko – potravinářský řetězec k monitorování výrobních nákladů, marží a obchodních praktik. Komise také publikovala zprávu o implementaci směrnice o nekalých obchodních praktikách ve všech členských státech,  dále má v úmyslu posílit organizace výrobců potravin a snížit administrativní zátěž při jejich uznávání a podpořit dobrovolné systémy spravedlivého obchodu s cílem zlepšit odměňování zemědělců.

IFOAM OE na „Týdnu ekologického zemědělství“ – 11. – 19. května se prezident IFOAM OE Jan Plagge a ředitel Eduardo Cuoco zúčastnili „Týdne ekologického zemědělství“ v USA. Během své návštěvy se rovněž setkali s kolegy z  Rodale Institute. Tato nezisková organizace v Pensylvánii provádí výzkum ekologického zemědělství od roku 1947. Dlouhodobé pokusy pracovníků této organizace ukázaly, že výnosy v ekologickém zemědělství mohou odpovídat konvenci. Během akce proběhlo setkání s klíčovými partnery v severoamerickém ekologickém sektoru, včetně partnerů např. z Wisconsinské univerzity nebo z Kanadské asociace pro obchod s biopotravinami (Canada Organic Trade Association). Jan Plagge hovořil například o možnostech a výzvách exportu ekologických produktů a zdůraznil význam dohod (z hlediska obchodu i ekvivalence) pro růst ekologických trhů. Eduardo Cuoco informoval o Evropském akčním plánu pro ekologické zemědělství a o strategiích k dosažení cíle Zelené dohody EU.

Bezplatná online výměna znalostí v ekologickém zemědělství  – ekologické a agroekologické systémy jsou znalostně náročné a vyžadují kvalifikovaný přístup. Výzkumné priority vycházejí z potřeb zemědělců a nejnovější výzkumy jsou přístupné zemědělcům a poradcům. Efektivní tok znalostí mezi vědci, zemědělci a poradci urychlí přechod k udržitelným potravinovým a zemědělským systémům. Příkladem tohoto sdílení znalostí je platforma Organic Farm Knowledge, která od roku 2016 stimuluje výměnu znalostí mezi ekologickými zemědělci, poradci a vědci. Nabízí přibližně 800 materiálů z 22 projektů financovaných EU. V dubnu 2024 tvořili 28 % z 20 000 uživatelů platformy ekologičtí zemědělci. Platforma poskytuje praktická doporučení přeložená do 16 jazyků (včetně češtiny) a podporuje komunikaci mezi zemědělci a poradci napříč státy a regiony. V rámci projektu OrganicTargets4EU se platforma rozšiřuje o nová témata (ekologická certifikace a akvakultura). Platforma je financována z programu EU Horizon 2020.

Nové genomické techniky: jaké jsou další kroky – Evropská komise navrhla regulaci nových genomických technik (NGT) k přizpůsobení stávajícího rámce genetického inženýrství. V předloze legislativního návrhu je přijat přístup založený na rizikových charakteristikách plodin NGT a rozdělení do kategorií „rostliny NGT kategorie 1“ a „rostliny NGT kategorie 2“. Rostliny NGT kategorie 1 jsou méně regulovány než rostliny kategorie 2: nevyžaduje se již žádné hodnocení rizik, sledovatelnost a označování – pouze postup ověřování a veřejný registr, který má usnadnit transparentnost na úrovni osiva. Pro rostliny kategorie 2 se stále z velké části uplatňuje stávající legislativní rámec pro GMO. Evropský parlament se 7. února 2024 dohodl na své pozici (na plenárním zasedání) a 24. dubna odhlasoval první čtení textu, což znamená, že nově zvolený Evropský parlament nemůže znovu zahájit diskusi o svém postoji před konáním trialogu. Tento proces byl urychlen kvůli nadcházejícím evropským parlamentním volbám. Text získal podporu převážně od konzervativních skupin. Evropská rada se stále snaží dosáhnout společné pozice, přičemž hlavním sporným bodem jsou patenty a jejich dopad na evropský šlechtitelský sektor. Další otázky zahrnují označování a ochranu pro ekologické produkty a produkty bez GMO. Jakmile Rada EU dosáhne obecného přístupu, mohou začít trialogová jednání. Tento proces bude záviset na politické vůli a rozsahu diskusí, zvláště kolem kontroverzních otázek, jako jsou vědecká platnost kritérií ekvivalence NGT a konvenčních rostlin a legislativní oddělení rostlin NGT kategorií 1 a 2. Následující předsednictví Maďarska od července do prosince 2024 bude klíčové pro další postup diskusí.

ECO – SCORE: organizace ekologického zemědělství dosáhly dohody ukončující právní spory s ADEME, YUKA a jejími partnery – v lednu 2023 podala organizace IFOAM OE a její francouzští členové (IFOAM FRANCE) právní žalobu proti společnostem ADEME a YUKA u Pařížského soudního dvora a poté odvolání u INPI (Národní institut duševního vlastnictví). Spor se týkal ECO-SCORE – označení, které vyjadřuje dopad potravinářských výrobků na životní prostředí. Nakonec bylo dosaženo dohody, která ukončila tyto právní procesy. Dohoda stanovuje, že ADEME stáhne označení ECO-SCORE pro zemědělský a potravinářský sektor a YUKA (a partneři této společnosti) také přestane do konce roku 2024 používat uvedené označování. Všechny strany se shodují na důležitosti poskytování spolehlivých informací o environmentálním dopadu výroby potravin. Více informací naleznete v tiskové zprávě IFOAM OE.

Akce:

1.-2. 7 National Organic Conference (Národní ekologická konference ve Velké Británii) – od roku 2008 pořádá OF&G každoroční konferenci, která spojuje zemědělce, výzkumníky a výrobce potravin. Letos se konference uskuteční na farmě Kingsclere Estates v Hampshire, s přednáškami a prohlídkami farmy, zaměřenými na podporu nových účastníků a ukázkami příkladů dobré praxe.

4.-5.7. Sustainable Foods Summit – konference o udržitelných potravinách se bude konat v Amsterdamu a zaměří se na témata rozmanitosti potravin, inovací a greenwashingu. Součástí akce bude také udílení cen Sustainable Food Awards.