Infoservis z IFOAM Organics Europe leden 2024

Lednový infoservis se věnuje odložení nařízení o udržitelném používání pesticidů, přináší nové vydání zpravodaje IFOAM OE v českém jazyce, upozorňuje na nedostatky metody PEF v zemědělsko-potravinářském průmyslu a představuje projekt EU-FarmBook.

Nařízení o udržitelném používání pesticidů (SUR) – po týdnech protestů po celé Evropě oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, že nařízení o udržitelném používání pesticidů (SUR) bude odloženo jako ústupek zemědělcům. Tento krok, ačkoli nebyl neočekávaný, znamená zrušení další části strategie EU Farm to Fork.

Komise vysvětlila stažení tohoto nařízení tím, že se stalo „symbolem polarizace“. Toto stanovisko následuje po listopadovém rozhodnutí Evropského parlamentu, který zamítl SUR a hlasoval pro jeho vrácení zpět parlamentnímu výboru. V blízké době se neočekává předložení nového návrhu.

Newsletter IFOAM OE v českém jazyce – nové vydání zpravodaje IFOAM OE je k dispozici v českém jazyce. Toto vydání se zaměřuje především na aktuální témata, která jsou klíčová pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj, jako jsou např. nové genomické techniky (NGT), udržitelné potravinové systémy, Společná zemědělská politika EU, změna klimatu, nebo ochrana půdy a biologické rozmanitosti.

Zelená tvrzení: IFOAM OE upozorňuje na nedostatky metodiky PEF pro zemědělsko-potravinářský průmysl – během jednání o návrhu směrnice o zelených tvrzeních v Evropském parlamentu, ekologické hnutí varovalo poslance EP před potenciálně negativními dopady na agropotravinářský sektor, pokud by byla pro hodnocení na potravinářských produktech zvolena nevhodná metodika, kterou je například metodika environmentální stopy produktu (PEF).

Eric Gall z IFOAM OE sdělil, že metodika PEF je pro agropotravinářské produkty nevhodná, protože přehlíží dopady různých výrobních metod na biodiverzitu a podporuje intenzivní zemědělství na úkor agroekologických praktik.

Quentin Chancé z CNRS, koordinátor vědecké expertní skupiny pro označování udržitelnosti CESIAe zdůraznil, že metodika PEF je pro agropotravinářské produkty zcela nevhodná, protože její zjednodušený přístup nedokáže zachytit složité interakce v zemědělství, což vede ke zkresleným environmentálním hodnocením. Naopak prosazuje komplexnější metodiky, které přesně odrážejí jedinečné výzvy a dopady zemědělského sektoru.

Sabine Bonnot, členka vědecké rady ITAB (francouzský technický institut ekologického zemědělství) upozorňuje, že metodika PEF není čistě vědecky podložena a má strukturální nedostatky zejména ve vztahu k sektorům potravin, ryb a textilu. Dle Sabine Bonnot musíme také zdůraznit potřebu relevantních metodik podporovaných občanskou společností, především z důvodu budování důvěry spotřebitelů a boje proti greenwashingu.

Ekologické hnutí dále vyzvalo europoslance, aby se vyvarovali prosazování greenwashingu v zemědělsko-potravinářském sektoru prostřednictvím PEF a ponechali dveře otevřené metodikám, které lépe odrážejí složitost a dopady zemědělských výrobních metod na životní prostředí.

Tiskovou zprávu si můžete přečíst na webu IFOAM OE.

Projekt EU-FarmBook se v rámci programu Horizont Europe zaměřuje na vytváření online platformy pro sdílení zemědělských a lesnických znalostí na různých úrovních, včetně regionální, národní a EU. Tato platforma integruje výstupy z EU financovaných výzkumných a inovačních projektů, čímž poskytuje praktické informace zemědělcům, lesníkům a poradcům. Projekt staví na předchozích iniciativách EURAKNOS a EUREKA, které se zaměřovaly na mapování a analýzu zemědělských znalostí a poptávky po nich. EU-FarmBook klade důraz na zlepšení vyhledatelnosti, dostupnosti, kompatibility a opakovatelného využití dat a usiluje o uspokojení potřeb uživatelů. Jako interaktivní a vícejazyčné centrum se platforma řídí zásadami FAIR dat a podporuje různé vzdělávací a demonstrační programy. Hmatatelný dopad EU-FarmBook je vytvářen prostřednictvím komunikace zaměřené na praxi, ukázek na farmách a rozsáhlých vzdělávacích programů. Společně se souvisejícími projekty modernAKIS a ATTRACTISS podporuje EU-FarmBook aktéry AKIS členských států a servisní místa EIP-AGRI v rámci vícestranného přístupu.

Kromě toho má projekt ambici stát se hlavním referenčním bodem pro zemědělce, lesníky a poradce a zahrnuje řadu specifických cílů, jako je shromažďování relevantních poznatků, rozvoj a údržba přístupné digitální platformy, vytvoření partnerství EU-FarmBook, efektivní komunikace a šíření výsledků, vývoj udržitelné obchodní strategie a vytváření celoevropského „společenství praxe“. Další informace o projektu a jeho cílech naleznete na webových stránkách EU-FarmBook.

Dne 8. února 2024 proběhlo předběžné spuštění platformy EU-FarmBook, na kterém bylo možné získat podrobnější informace o projektu. Při této příležitosti se účastníci mohli dozvědět více o způsobech, jakými projekt EU-FarmBook podporuje výměnu znalostí, a také o nastavení a funkcích zařízení v rámci platformy.

Akce:

19. – 21. 2. Mezinárodní konference ekologického pěstování ovoce (ecofruit 2024) – konference, která je již dvacátým pokračováním série setkání, si klade za cíl spojit evropské výzkumníky, poradce a zájemce o ekologické ovocnářství. Tato událost poskytuje platformu pro sdílení nejnovějších poznatků v oblasti ekologického pěstování ovoce. Dále nabízí příležitosti pro navazování nové spolupráce a budování profesních sítí. Poprvé je toto setkání pořádáno v hybridním formátu, což umožňuje globální příspěvky týkající se ekologického pěstování ovoce z různých částí světa.

27.2. Organic Masterclass Session 2, praktické metody a techniky obhajoby v odborném kontextu – kurz se zaměřuje na praktické techniky podpory ekologické politiky a lobbingu (např. na příklady úspěšných vnitrostátních politik, inovace zemědělských podniků, motivaci přechodu zemědělských podniků do ekologického zemědělství, zadávání veřejných zakázek a účinné mechanismy financování). Je navržen tak, aby poskytoval cennou podporu a poznatky pro aktivity v oblasti propagace ekologického zemědělství. Kurz je založen na interaktivních sezeních s důrazem na praktické tipy, osvědčené postupy a na zapojení účastníků do diskusí.