Infoservis z IFOAM Organics Europe prosinec 2023

Prosincový zpravodaj se věnuje převážně návrhu nařízení o produkci rozmnožovacího materiálu rostlin a jeho uvádění na trh, obchodním dohodám mezi Spojeným královstvím a EU, podpoře mezinárodní spolupráce EU v oblasti výzkumu a inovací pro transformaci zemědělsko-potravinářských systémů a také vývoji nové technologie ke šlechtění v ekologickém zemědělství.

Výbory Evropského parlamentu zahájily práci na návrhu nařízení o produkci rozmnožovacího materiálu rostlin a jeho uvádění na trh – výbory AGRI a ENVI Evropského parlamentu začaly pracovat na návrhu nařízení o rozmnožovacím materiálu rostlin, což je téma, které není tak v popředí, ale přesto je důležité pro práci mnoha šlechtitelů a zemědělců a souvisí s nařízením o nových genomických technikách (NGT). Nařízení nahradí několik směrnic, které regulují uvádění rostlinného rozmnožovacího materiálu na trh a stanovují pravidla pro testování a registraci odrůd. IFOAM OE je v neustálém dialogu s odborníky ohledně osivářství a příslušnými institucemi EU.

Pokračující obchodní dohoda o rovnocennosti byla potvrzena Spojeným královstvím a EU dohoda o obchodu mezi Spojeným královstvím a EU, která nabyla účinnosti 1. května 2021, obsahuje ustanovení o nutném přehodnocení ekvivalence v oblasti ekologického zemědělství do konce roku 2023. V uplynulém roce Velká Británie a EU přezkoumávaly stávající ekologické předpisy obou stran. Dne 6. prosince 2023 obě strany potvrdily pokračování ve vzájemném uznání ekvivalenci svých ekologických legislativ a podnikly nezbytné kroky, aby zajistily pokračování obchodu s ekologickými produkty mezi Spojeným královstvím a EU po roce 2023.

Podrobnosti o uznání ekologických exportů z UK jsou k dispozici na webu Evropské komise. Informace o uznání ekologických produktů EU Spojeným královstvím jsou dostupné na webových stránkách britské vlády.

Je důležité si uvědomit, že ekologické produkty dovážené ze Spojeného království do EU, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska vyžadují COI, které je vydáno v systému TRACES NT EU. Ekologické produkty exportované z EU, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska do Spojeného království COI nepotřebují až do 1. února 2025. Produkty by měly pocházet ze země, odkud se vyvážejí, což znamená, že produkty musí být vyrobeny nebo zpracovány ve Spojeném království, aby mohly být vyváženy do EU jako ekologické a naopak.

Podpora mezinárodní spolupráce EU v oblasti výzkumu a inovací za účelem transformace zemědělsko-potravinářských systémů – těsně před výroční konferencí EU Agricultural Outlook uspořádala organizace TP Organics setkání s názvem „Mezinárodní spolupráce EU v oblasti výzkumu a inovací za účelem transformace zemědělsko-potravinářských systémů“ a ukázala, proč je potřeba více finančních prostředků na výzkum. Akce zdůraznila důležitost ekologických a agroekologických praktik pro EU, které jsou klíčové pro zlepšení zdraví půdy a adaptaci na klima. Investice do výzkumu a inovací rozvijí zemědělství v rozvojových zemích a jsou nezbytné pro reakci EU na globální výzvy. Byly prezentovány dva projekty financované z programu Horizon 2020: UPSCALE, zaměřený na využití push-pull technologie v subsaharské Africe pro integraci agroekologického managementu a IntercropVALUES, zkoumající výhody hospodaření mezi sklizněmi pro návrh produktivních, rozmanitých, odolných a ekologicky šetrných systémů. Akce zahrnovala také debatu o prioritách pro spolupráci v zemědělství, se zaměřením na spolupráci mezi Afrikou a EU. Událost se konala v rámci Konference Food 2030 (organizované Generálním ředitelstvím pro výzkum a inovace Evropské komise) a EU Agri-Food Days (organizovaných Generálním ředitelstvím pro zemědělství a rozvoj venkova).

Nový digitální nástroj pro šlechtitele, výrobce osiva a obchodníky –   v rámci projektu LiveSeeding (projekt, který je financovaný EU, podporuje šlechtění rostlin pro přechod k udržitelnějším potravinovým systémům) je vyvíjen nový digitální nástroj „OHMTrack“ sloužící k zajištění sledovatelnosti ekologického heterogenního materiálu.  Alfa verze nástroje byla vydána v říjnu 2023 a bude testována v roce 2024, přičemž zpětná vazba od partnerů projektu pomůže vylepšit konečnou verzi tohoto nástroje. Rozvoj „OHMTrack“ byl prezentován na workshopech o sledovatelnosti ekologického heterogenního materiálu mezi červencem a zářím 2023.

Boření mýtů o GMO v ekologickém zemědělství – v souvislosti s letošními volbami se EU instituce intenzivně zaměřují na mnoho důležitých dokumentů a snaží se urychlit legislativní návrhy. Nicméně rychlý legislativní proces nemusí být vždy prospěšný pro potravinářství a zemědělství. Je to vidět na příkladu návrhu Komise o nových genomických technikách (NGT), který je kontroverzním tématem s mnoha otázkami, jako je ochrana životního prostředí a svoboda výběru občanů a výrobců potravin. Po publikaci návrhu probíhají dva paralelní procesy: jednání v Radě ministrů zemědělství a jednání v Evropském parlamentu. Rada ministrů dosud nemá stanovisko, ale lze očekávat pokračující úsilí belgického předsednictví. V tomto politickém kontextu se ekologický sektor stává častým cílem útoků sektoru podporujícího NGT, který chce zabránit tomu, aby nové genomické techniky byly povinně sledovatelné a označované.

Newsletter IFOAM OE – nový newsletter shrnuje události za poslední 3 měsíce. V tomto zpravodaji se můžete dozvědět např. podrobnosti o vývoji v EU v oblasti nových genomických technik (NGT), o hlasování k zákonu o obnově přírody, o dalších krocích na cestě k budoucí společné zemědělské politice (SZP), o prioritách ekologického zemědělství a agroekologie v oblasti výzkumu a inovací pro zajištění udržitelných potravinových a zemědělských systémů, nebo o nových nástrojích, které budou k dispozici zemědělským odborníkům a šlechtitelům, producentům osiv a obchodníkům.

 

Akce a ohlédnutí:

7. 12. 2023 Regulace plevelů v ekologickém zemědělstvítento webinář byl součástí projektu IPMWORKS financovaného EU. Projekt podporuje zavádění strategií integrované ochrany proti škůdcům na základě celoevropské sítě zemědělců.

13. – 14. 12. 2023 Podnikání v odvětví ekologického osivářství a šlechtění rostlin – webinář, jehož cílem bylo posílit znalosti a dovednosti potřebné k zahájení podnikatelské činnosti v odvětví ekologického osivářství a šlechtění rostlin. Webinář byl organizován v rámci projektu LiveSeeding.

13. – 16. 2. 2024 BIOFACH/VIVANESS – největší světový veletrh biopotravin. Na této události se účastníci věnují diskusím o aktuálních tématech, navazují kontakty s experty a získávají informace o nejnovějších trendech a politickém vývoji. Veletrh slouží jako důležité setkávací místo pro ekologické podnikatele z celého dodavatelského řetězce, zástupce svazů, orgány státní správy a další podporovatele, kteří spolupracují na výměně zkušeností a vzájemném učení.

19. – 21. 2. 2024 Mezinárodní konference o ekologickém pěstování ovocetato konference navazuje na dvacet předchozích konferencí, jejichž cílem bylo setkání evropských výzkumníků, poradců a zainteresovaných odborníků z praxe v oblasti ekologického ovoce. Na konferenci bude příležitost ke komunikaci a diskusi o nejnovějších výsledcích výzkumu v ekologické produkci ovoce a k navazování kontaktů a k zahájení nové spolupráce.