Infoservis z IFOAM Organics Europe říjen 2021

Ukončení éry pesticidů?, pozvánky a kalendář akcí, zajímavé publikace, nové právní předpisy v EZ, Farm to fork pod lobbistickým tlakem a další…

Závěry z konferencesouhrnný článek10 hlavních zajímavostí, nahrávky budou k dispozici na webu konference koncem listopadu.

Odkazy na 4 studie: Společného výzkumného střediska EU (JRC), Ministerstva zemědělství USA (USDA), univerzity ve Wageningenu (WUR), univerzity v Kielu.

IFOAM OE s dalšími 26 organizacemi vydal společné prohlášení, ve kterém vyzývá EU, aby se postavila za strategii F2F a za její cíle, které umožní měřit pokrok při jejím naplňování.

IFOAM OE uvádí naopak studie podporující F2F: Strategie F2F – ambiciózní a realistická cesta inovací pro evropský potravinový systém (IDDRI) zdůrazňující potřebu zajistit odolné evropské zemědělství v kontextu stále křehčích zemědělských systémů, F2F může napravit náš potravinový systém (Zelení/EFA) zdůrazňující nutnost nastavit udržitelné a spravedlivé potravinové systémy.

Iniciativa tak navázala na předchozí úspěšnou evropskou iniciativu „Konec doby klecové“, kterou podpořilo více než 1,3 milionů občanů. Výsledkem je, že Evropská komise 30. června 2021 oznámila svoje rozhodnutí revidovat do roku 2023 legislativu EU, která postupně do roku 2027 ukončí používání klecí při chovu hospodářských zvířat v celé Evropě.

Běžící konzultace k novým právním předpisům EU s vlivem na EZ:

  1. Udržitelné potravinové systémy – cílem je implementovat novou politiky pro udržitelné potravinové systémy, jejichž součástí jsou zelené veřejné zakázky (GPP) a v rámci nich je snahou ukotvit minimální podíl biopotravin (dle evropského APEZ).  Veřejná konzultace k úvodní posouzení dopadů probíhala od 28. září do 26. října, druhá konzultace bude spuštěna v 1. čtvrtletí 2022 a přijetí nové legislativy se předpokládá ve 4. čtvrtletí 2023. Stanovisko IFOAM OE.
  1. Obnovení udržitelných uhlíkových cyklů – cílem iniciativy je podpořit rozvoj udržitelných řešení pro pohlcování uhlíku. Součástí bude akční plán na podporu uhlíkového zemědělství a vytvoření regulačního rámce, který bude upravovat certifikaci odstraňování uhlíku.

Komise zahájila veřejnou konzultaci k plánu iniciativy od 9. září do 7. října. IFOAM OE ve svém komentáři zdůraznil, že není vhodné se soustředit pouze na opatření na snížení emisí skleníkových plynů ze zemědělství a zvýšení sekvestrace uhlíku, ale současně podporovat ochranu biodiverzity a obnovu ekosystémů vzhledem k provázanosti cílů v oblasti biodiverzity a klimatu. Zbytkové zemědělské emise, které zůstávají i po ambiciózním snížení emisí, by měly být kompenzovány ukládáním uhlíku do zemědělské půdy, nikoli však čistě lesnickou kompenzací. A dále trhy s uhlíkem by neměly být pro ostatní odvětví způsobem, jak snížit své čisté emise skleníkových plynů prostřednictvím opatření v zemědělství, ale uhlíkové neutrality by mělo být dosaženo v rámci každého odvětví. Místo trhů s uhlíkem, které s sebou nesou problémy týkající se monitorování a ověřování, by se pozornost měla zaměřit na to, jak lze nové a stávající veřejné prostředky, jako je SZP, využít k co nejlepší motivaci příznivých postupů hospodaření.

Stanovisko IFOAM OE.

  1. Statistika zemědělských podniků – aktualizace pravidel týkající se zemědělských vstupů a výstupů na trh. Účelem iniciativy je aktualizovat pravidla sestavování statistik zemědělských podniků v EU, včetně ekologického zemědělství. Veřejné konzultace byly ukončeny a 12. října byl přijat poslanci Evropského parlamentu návrh nařízení o statistice zemědělských vstupů a výstupů (SAIO). Dle IFOAM OE návrh přináší zlepšení statistik EZ, např. vytvoření podkategorií ekologického zemědělství pro statistiky o používání přípravků na ochranu rostlin (POR) a o rostlinné výrobě (plocha a vyprodukované množství). Zpráva rovněž navrhuje shromažďovat přesnější údaje o POR, což znamená alespoň množství a název použitých účinných látek podle druhu plodiny, dávku aplikace, datum aplikace a plochu, na které byl POR použit. Tyto údaje by měly být podle zprávy rovněž zveřejňovány. Nakonec se zemědělští poslanci EP vyslovili pro sběr údajů nejen o pesticidech a hnojivech, ale také o biocidech a veterinárních přípravcích. Návrh nařízení bude dále zpřesňován a neočekává se, že by se trialogy začaly vést dříve než v roce 2022.
  2. Přechod na síť údajů o udržitelnosti zemědělských podniků – cílem je rozšíření stávající sítě shromažďující údaje o zemědělských podnicích v EU tak, aby zahrnovala údaje o jejich environmentálních a sociálních postupech (přeměna zemědělské účetní datové sítě (FADN) na síť údajů o udržitelnosti zemědělských podniků (FSDN). Veřejná konzultace skončila v červenci, legislativní návrh se očekává v 2. čtvrtletí 2022. Stanovisko IFOAM OE.

Akce v kalendáři:

(Jak může EZ přispět k 50% snížení používání pesticidů)

Zajímavá publikace:

Přinášíme dva průzkumy na téma udržitelné potravinové systémy: