Infoservis z IFOAM Organics Europe únor 2022

Evropská komise, Evropský hospodářský a sociální výbor, Evropský výbor regionů, IFOAM Organics Europe a COPA-COGECA společně vyhlásily vůbec první ceny EU za ekologické zemědělství. Více informací v článku na webu platformy.

 

IFOAM evropský i mezinárodní vyzývá své členy a všechny zástupce a příznivce EZ k podpoření oslav jednak jejich výročí (20. let IFOAM Organics Europe a 50. let IFOAM Organics International) a dále roku 2022 jako Roku ekologického zemědělství. Možností je řada, např. sdílením krátkých vzkazů a videí zveřejněných v rámci IFOAM platformy, sdílením hashtagů #OrganicsEurope20 a #YearOfOrganics na sociálních sítích, využitím předpřipravených sdělení ve vlastní komunikaci a propagaci aj.

 

Evropský trh s biopotravinami dosáhl 52 miliard EUR a meziročně vzrostl o 15 %, což představuje nejvyšší tempo růstu za posledních deset let. Nejnovější údaje vychází ze Světové ročenky ekologického zemědělství, kterou pravidelně vydává Výzkumný ústav ekologického zemědělství ve Švýcarsku (FiBL) a IFOAM Organics International. Více informací v článku na webu platformy.

 

Komise aktualizovala dokument s nejčastějšími dotazy k Nařízení o EZ (2018/848), který byl poprvé zveřejněn v říjnu 2019. Obsahuje odpovědi na otázky týkající se různých oblastí: Oblast působnosti; Označování a logo; Systém certifikace; Pravidla produkce; Přechodná opatření.

 

  1. a 2. února proběhly Informační dny Komise k propagační politice EU, která od loňského roku dává prioritu ekologických a udržitelným potravinám. ČTPEZ se zúčastnila online setkání, kde byly představeny cíle politiky, pravidla podávání projektů (do 21. 4.) a vybrané podpořené projekty. Pro podrobnější přehled Komise vytvořila infografiku. Další informace IFOAM OE.

 

IFOAM OE zpracoval třetí studii s cílem podpořit své členy při vyjednávání o finální podobě Strategických plánů SZP. Publikace Hodnocení podpor pro EZ v návrzích Strategických plánů SZP (2023-2027) obsahuje posouzení přiměřenosti opatření a rozpočtu na rozvoj EZ. Ze studie vyplývá, že v řadě zemí není stanoven ambiciózní cíl pro rozsah EZ v roce 2027 a tam, kde je, chybí často dostatečný rozpočet. V několika zemích budou platby pro EZ nižší než v předchozím programovém období. V některých zemích mají ekologičtí zemědělci omezený přístup k platbám u opatření na ochranu životního prostředí (AEKO, ekoschémata apod.) kvůli údajnému dvojímu financování. Většina zemí odhaduje, že EZ bude mít nižší komparativní výhodu než dříve a motivace pro konvenční farmy přejít na ekologický způsob hospodaření se sníží kvůli málo ambiciózním kritériím u ekoschémat. Avízo IFOAM OE ke studii.

Předchozí dvě studie: Rozdíly v ambicích a Perspektivy a vývoj EZ v národních SP SZP.

 

Běžící konzultace k novým právním předpisům EU s vlivem na EZ:

Statistika zemědělských podniků – nově připravované nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice zemědělských vstupů a výstupů (tzv. SAIO) nahradí několik dřívějších předpisů: nařízení (ES) č. 1165/2008, (ES) č. 543/2009 a (ES) č. 1185/2009 a směrnici Rady 96/16/ES. Nařízení zahrnuje pravidla pro sběr dat ze zemědělských podniků v EU ve 4 oblastech: ŽV (stavy zvířat a živočišná produkce), RV (plochy a rostlinná produkce), ceny vstupů a zemědělské produkce, spotřeba hnojiv a prostředků na ochranu rostlin. Významný je návrh rozšíření sběru dat pro EZ a dále dat o spotřebě pesticidům včetně dat o biocidech, veterinárních přípravcích a antibiotikách v krmivech. Na základě podnětu IFOAM OE se ČTPEZ zapojila do připomínkování návrhu nařízení na národní úrovni s cílem podpořit rozšířený sběr dat pro EZ a zachovat ambiciózní návrh každoročního sběru dat k pesticidům. Dobře nastavená pravidla SAIO umožní hodnocení tří ze šesti klíčových cílů F2F: rozsah EZ, snížení používání pesticidů a snížení ztrát živin. Budoucí nařízení SAIO navíc nabízí velkou příležitost zlepšit naše znalosti o tom, jak EZ přispívá k zemědělskému systému EU.

 

Akce v kalendáři:

10. 3. online seminář v rámci projektu Biofruitnet na téma „Inovace v ochraně proti škůdcům a chorobám v ekologickém ovocnářství“. Účastníci si mohou vybrat ze dvou témat, viz program, která budou diskutována paralelně: Biotremologie jako opatření na ochranu proti škůdcům v ekologické produkci ovoce a Živé mulče pro obhospodařování půdy v pásu pod stromy. Registrace možná zde.

10. 3. online webinář v rámci projektu Soil4life na téma „Zdravé politiky pro zdravou půdu: podmínky Zelené dohody“, viz program. Registrace možná zde.

 

Diskutujme o ekologickém zemědělství! – online pravidelné webináře pro členy:

10. 3. Ocenění EU za ekologické zemědělství a Den EZ (plány IFOAM + inspirace z jiných zemí)

14. 3. Evropské partnerství v oblasti výzkumu a inovací pro agroekologické živé laboratoře a výzkumné infrastruktury

 

Zajímavá publikace:

V únoru je každoročně publikována Světová ročenka ekologického zemědělství, kterou vydává Výzkumný ústav ekologického zemědělství ve Švýcarsku (FiBL) a IFOAM Organics International s podporou řady institucí. K dispozici je také interaktivní online databáze. Ročenka vychází od roku 2000 a aktuálně obsahuje statistická data o EZ ze 190 zemí světa (výměru celkové plochy a hlavních kategorií plodin v EZ, počty farem, výrobců, dovozců a vývozců v EZ, počty chovaných hospodářských zvířat v EZ, velikost trhu biopotravin a odhad roční spotřeby biopotravin na osobu, aj.).

Třetím rokem publikuje studie o rozvoji ekologické produkce a biotrhu v Evropě a ve světě Agence Bio, francouzská agentura pro rozvoj a podporu EZ. V lednu agentura vydala studii Ekologický sektor v EU, která mimo základní zemědělská data obsahuje detailnější popis vývoje trhu biopotravin a srovnání politik a podpor pro EZ v EU. Tři zatím publikované studie jsou k dispozici v knihovně Lovíme.bio.