Infoservis z IFOAM Organics Europe únor 2024

Únorový zpravodaj se zaměřuje na tři klíčová témata – poskytuje příležitost pro zpětnou vazbu k novému návrhu, který se týká zlepšení podmínek zvířat během přepravy, informuje o nedávném dosažení neformální dohody mezi evropskými institucemi ohledně certifikace odstraňování uhlíku a dále se věnuje rozvoji mezinárodního obchodu pro ekologické podnikatele z EU a třetích zemí.

Možnost poskytnout zpětnou vazbu k novému legislativnímu návrhu, který se týká se dobrých životních podmínek zvířat během přepravy – dne 7. prosince 2023 přijala Evropská komise návrh nařízení Rady a Evropského parlamentu o ochraně zvířat během přepravy, který má nahradit nařízení Rady (ES) č. 1/2005. Tento návrh se zaměřuje na následující hlavní cíle, které jsou zásadní pro dobré životní podmínky zvířat během přepravy:

snížení problémů se zdravím zvířat během s dlouhých cest;

zajistit zvířatům více prostoru během přepravy;

zlepšit podmínky přepravy zranitelných zvířat;

zabránit vystavení zvířat extrémním teplotám;

usnadnit prosazování pravidel EU o ochraně zvířat, včetně digitalizace;

lépe chránit zvířata vyvážená do zemí mimo EU.

V souladu s digitální agendou EU návrh rovněž předpokládá širší využití moderních technologií. Například použití polohovacích systémů pro nákladní automobily umožní lepší a efektivnější kontroly. Digitalizace také sníží používání papíru a výrazně omezí administrativní zátěž podnikatelů.

Legislativní návrh je založen na řadě vědeckých stanovisek Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a na komplexním a důkladném posouzení Evropskou komisí ohledně dopadů návrhu na dobré životní podmínky zvířat, ekonomiku, životní prostředí a sociální aspekty hlavních změn zahrnutých v tomto návrhu.

Nyní je otevřena možnost zaslat připomínky ve veřejné konzultaci k tomuto návrhu (odkaz na sepsání zpětné vazby i návrh naleznete na webových stránkách Evropské komise ) Text je k dispozici ve všech 23 jazycích EU. Termín pro podání návrhů je do 12. 4. 2024.

Evropské instituce dosáhly neformální dohody k certifikaci odstraňování uhlíku (oxidu uhličitého) – dne 20.2.2024 dosáhly Rada a Parlament předběžné dohody o rámci pro certifikaci odstraňování uhlíku, která však stále ponechává některé otázky otevřené.

Pro uhlíkové zemědělství obsahuje legislativa dvě kategorie:

(1) sekvestrace uhlíku v zemědělství (např. obnova lesů a půdy, hospodaření v mokřadech).

(2) snížení emisí z uhlíkového zemědělství (snížení emisí uhlíku a oxidu dusného z hospodaření s půdou, např. hospodaření s mokřady, postupy bez obdělávání půdy a pěstování krycích plodin, snížené používání hnojiv v kombinaci s postupy hospodaření s půdou).

Dohoda nezahrnuje žádné snížení emisí hospodářských zvířat (revize proběhne v roce 2026). Pozitivní je, že existuje povinný vedlejší přínos pro biodiverzitu pro uhlíkové zemědělství, nicméně formulace se rozšiřuje na: „zdraví půdy a zabránění degradaci půdy“, a proto je oslabena. Použití certifikátů není definováno, ale je vázáno na směrnici o zelených tvrzeních (zatím nedefinovaná) a směrnici o podávání zpráv o udržitelnosti podniků. Dále chybí jasnost ohledně dvojího započítávání a není jasné, jak se vyhnout sociálním dopadům.

Mezinárodním obchod pro ekologické podnikatele z EU a třetích zemí – v současné době probíhá proces obnovy žádostí a schvalování u kontrolních subjektů působících ve třetích zemích. Tento proces je pod časovým tlakem, jelikož první kolo hodnocení musí být dokončeno již do června. Uvedený termín je klíčový pro to, aby do konce roku mohl být vytvořen první seznam subjektů, kteří budou akreditováni na základě splnění evropských standardů. Na přizpůsobení se novým pravidlům se nyní připravují nejen kontrolní organizace, ale i všechny zúčastněné strany v mezinárodním ekologickém obchodě, zahrnující dovozce, velkoobchodníky, maloobchodníky a zpracovatele.

Kontrolní organizace, které vykonávají kontroly ve třetích zemích, se musí nejprve akreditovat u svých národních akreditačních orgánů a následně získat uznání od Evropské komise. Do konce února předložilo 47 kontrolních organizací ze třetích zemí svoji technickou dokumentaci. Evropská komise již posoudila část z nich, přibližně 30 je ve fázi přípravy na konečné rozhodnutí.

Pokud se v procesu hodnocení objeví nesrovnalosti, jsou dotčeným organizacím zasílány dopisy s žádostí o vysvětlení. Na základě opovědí kontrolních organizací pak může Evropská komise rozhodnout o jejich uznání. Tyto organizace následně obdrží dopisy s výsledkem hodnocení.

Seznam organizací, které získaly uznání, bude zveřejněn formou prováděcího nařízení. Důležitým aspektem je, že tento proces nepotřebuje zásah Evropského parlamentu, což je klíčové vzhledem k letošním volbám do EU. O prováděcím nařízení budou hlasovat členské státy v rámci Výboru pro ekologickou produkci (COP).

Hlasování o prvním seznamu uznaných kontrolních organizací se očekává 6. června 2024 a nařízení by mělo být zveřejněno v Úředním věstníku EU v polovině června. Seznam bude průběžně aktualizován (další aktualizace jsou plánovány v polovině července, v září, v listopadu a v prosinci).

Kontrolní organizace ve třetích zemích, které nevyhoví hodnocení, nebudou moci po 1. lednu 2025 vydávat certifikáty COI.

Akce a ohlédnutí:

13. – 16.2. BIOFACH 2024, který je nejvýznamnějším světovým veletrhem pro ekologické potraviny, představoval významnou událost s širokou škálou mezinárodních ekologických produktů a nejnovějších trendů v oboru. Společně s VIVANESS, mezinárodním veletrhem přírodní a ekologické kosmetiky, přilákal přibližně 35 000 návštěvníků ze 128 zemí. Účastníci měli možnost prozkoumat a diskutovat řadu témat, soustředěných na budoucnost ekologického sektoru a udržitelná řešení. Hlavní téma letošního roku bylo „Potraviny pro budoucnost: Ženy a udržitelné potravinové systémy“. Kongres poskytl komplexní platformu pro sdílení a získávání znalostí, podporoval diskuse a rozvoj řešení pro ekologickou transformaci. BIOFACH 2024 také učinil pokroky v oblasti digitálního zapojení, kdy více než 10 000 účastníků se zaregistrovalo na hybridní veletrh, což zdůrazňuje rostoucí význam digitálních platforem v průmyslu.

 25.4. Zdraví půdy a globální potravinová bezpečnost – výzkum a inovace pro produktivní a udržitelné zemědělství (TP Organics) – tato akce se zaměřuje na význam výzkumu a inovací (R&I) pro transformaci potravinářských a zemědělských systémů v kontextu ekologických výzev a potřeby udržitelných zemědělských praktik. Akce nabídne prezentace a diskuse o praktických přístupech k začlenění biologických vstupů do zemědělských praktik s využitím znalostí jak z Evropské unie, tak z Afriky. Registrovat se můžete na webových stránkách IFOAM OE.