Nařízení o udržitelném používání pesticidů (SUR)

IFOAM OE podporuje návrh Evropské komise na revizi nařízení o udržitelném používání pesticidů (SUR), jelikož jde o klíčový nástroj ke snížení dopadu pesticidů na zdraví lidí i na životní prostředí a k naplnění cílů Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ v oblasti snižování pesticidů. Domnívá se však, že návrh SUR, který Komise zveřejnila 22. června 2022, by měl být v několika bodech vylepšen, aby bylo možné dosáhnout a měřit pokrok v plnění stanovených cílů:

je třeba stanovit jasnější a podrobnější definice přípravků na ochranu rostlin a metod snižování používání pesticidů (doporučení 1 a 2),

změnit metodu výpočtu harmonizovaného ukazatele rizik (HRI)-1, který není vhodný pro řádné posouzení používání pesticidů a snížení rizik a jako ukazatel založený na objemu diskriminuje přírodní látky používané v ekologickém zemědělství (doporučení 3),

podporovat EZ v určitých citlivých oblastech na zemědělské půdě (dle čl. 3 odst. 16 návrhu) a umožnit v těchto oblastech, které v některých zemích pokrývají rozsáhlé zemědělské plochy, používání přírodních látek povolených v nařízení EU o EZ 2018/848 (doporučení 4),

zajistit odpovídající implementaci ze strany členských států a dostatečný rozpočet v národních strategických plánech SZP pro zavádění zemědělských postupů zaměřených na snížení používání pesticidů jako je EZ (doporučení 5, 6 a 7),

zvýšit dostupnost alternativ k chemicky syntetizovaným pesticidům pomocí speciálního registračního procesu pro přírodní látky (doporučení 8).

Doporučení 1: Odlišit chemicky syntetizované produkty od přírodních látek

Pojem „chemické přípravky na ochranu rostlin“ je široký a zahrnuje velmi různé produkty, od „chemických látek“ přírodního původu, které se používají i v každodenním životě, jako je hydrogenuhličitan sodný (prášek do pečiva) nebo mastné kyseliny (např. mýdlo), až po syntetické látky s vysokou toxicitou, jako jsou neonikotinoidy. Pro kompletní popis produktů používaných v ochraně rostlin by měl návrh jasně rozlišovat chemicky syntetizované (nebo exogenní) produkty od látek vyskytujících se v přírodě. Proto IFOAM OE doporučuje, aby definice „chemického přípravku na ochranu rostlin“ nezahrnovala látky živočišného nebo minerálního původu. A tyto naopak byly zahrnuty v definici „biologické kontroly“, čímž by byla v souladu s nařízením pro EZ.

Doporučení 2: Odlišit integrovanou ochranu rostlin (IOR) od ekologického zemědělství

V návrhu jsou EZ i IOR definovány jako systémy ochrany proti škůdcům s nízkými vstupy pesticidů. Je třeba doplnit další podrobnosti, aby byl rozdíl mezi oběma přístupy jasnější. IFOAM OE proto navrhuje doplnit nově definici ekologického zemědělství za definici IOR v čl. 3 odst. 15.

Doporučení 3: Použít metody výpočtu hektarové aplikační dávky pro rozšířený harmonizovaný ukazatel rizik (HRI), aby bylo možné řádně měřit používání pesticidů a snižování rizik

Současný harmonizovaný ukazatel rizik HRI-1, přijatý v roce 2019, poskytuje pouze částečný obraz vývoje rizik spojených s používáním pesticidů, protože nezohledňuje způsob, místo a dobu používání pesticidů – tyto informace totiž Komise nemá k dispozici. Metodu výpočtu HRI-1 zpochybnila jak organizace Pesticides Action Network (PAN) Europe, tak Evropský účetní dvůr. Auditoři vysvětlili, že údajné snížení, které uvádí HRI-1, je způsobeno především poklesem prodeje látek, které již nejsou schváleny (látek s nejvyšším koeficientem rizika), a nikoli skutečným snížením používání pesticidů.

HRI-1 vyvolává velké obavy také z pohledu ekologického zemědělství, jelikož jako ukazatel založený na množství nadhodnocuje rizika přírodních látek a podhodnocuje rizika chemicky syntetizovaných pesticidů. Přírodní látky povolené jako pesticidy v EZ jsou používány v mnohem větším množství na hektar než chemicky syntetizované pesticidy, a to z důvodu odlišného způsobu účinku, ale jejich riziko / toxicita je obecně nižší.

Příkladem je ošetření strupovitosti v jablečném sadu o rozloze 1 hektar, kdy jednorázová aplikace hydrogenuhličitanu draselného (přírodního fungicidu, který Komise klasifikovala jako účinnou látku s nízkým rizikem a který se používá jako prášek do pečiva) znamenala dle ukazatele HRI-1 více než 800% vyšší riziko, než aplikace difenokonazolu – syntetického fungicidu, který je kvůli kombinaci toxických a perzistentních vlastností klasifikován jako kandidát na nahrazení (zdroj: GLOBAL 2000).

Srovnání vlivu aplikace hydrogenuhličitanu draselného a difenokonazolu na ukazatel HRI-1

IFOAM OE upozorňuje, že spoléhat se na zavádějící ukazatel pro měření snížení pesticidů je neefektivní a vůči ekologickým zemědělcům nespravedlivé, protože právě oni se snaží najít alternativy k toxickým chemicky syntetizovaným pesticidům. Doporučuje, aby ukazatel používání pesticidů zohledňoval plochu ošetřenou danou dávkou pesticidů (např. ukazatel NODU využívaný ve Francii od roku 2009). IFOAM OE zveřejnil v červnu 2022 možnou metodiku, v níž vysvětluje, že je možné vytvořit lepší ukazatel na základě již dostupných údajů o prodeji pesticidů.

IFOAM OE dále vyzývá orgány EU, aby vylepšily HRI-1 vypuštěním váhového faktoru kategorie 64, který zpětně zvyšuje výchozí úroveň a automaticky spouští snížení pesticidů ve srovnání s výchozí úrovní pro národní cíle snižování pesticidů. Zakázané pesticidy by si měly zachovat stejný váhový faktor jako v době, kdy byly povoleny, aby nedocházelo ke zpětnému zvyšování výchozího stavu.

Nicméně toto zlepšení samo o sobě není dostatečné, protože, jak bylo uvedeno výše, nezohledňuje hektarovou míru aplikace účinných látek. Ta je stanovena pro přípravky na ochranu rostlin – nikoli pro účinné látky – a může se lišit podle druhu rostliny, škůdce a fáze pěstování. Proto IFOAM OE navrhuje jako klíčové zlepšení pro stanovení ukazatele SUR výpočet referenční hektarové aplikační dávky pro každou účinnou látku z hektarových aplikačních dávek všech přípravků na ochranu rostlin, které danou účinnou látku obsahují, s použitím jasného a smysluplného pravidla výpočtu.

Vylepšený HRI-1 = součet všech objemů prodeje účinných látek vydělený příslušnými referenčními hektarovými aplikačními dávkami účinných látek a vynásobený odpovídajícím váhovým faktorem 1, 8, 16, bez 64.

IFOAM OE současně podporuje vyloučení přípravků na ochranu rostlin používaných pro vnitřní účely, jako je skladování, zejména CO2, z metody výpočtu HRI-1. Pokud by se totiž použila metoda výpočtu HRI-1, došlo by k hrubému zkreslení rizika přípravku na ochranu rostlin a zkreslení potenciálního úsilí o snížení emisí.

Doporučení 4: Podpořit EZ v citlivých oblastech, zejména tam, kde se provozuje zemědělství

Pojem „citlivá oblast“ je definován v čl. 3 odst. 16 návrhu SUR (jde např. o plochy využívané širokou veřejností jako parky, rekreační oblasti apod., neprodukční oblasti dle DZES, ekologicky citlivé oblasti jako chráněné oblasti, oblasti Natura 2000, oblasti s vodními zdroji apod.).

IFOAM OE plně souhlasí s tím, že omezení pesticidů v těchto citlivých oblastech je ještě důležitější, ale doporučuje umožnit a podpořit v těchto lokalitách ekologické hospodaření a použití přírodních látek povolených dle nařízení o EZ (2018/848) a produktů biologické kontroly. Tzn. v případě potřeby umožnit použití externích vstupů, jako jsou přípravky na ochranu rostlin, ale pouze pokud se jedná o přírodní látky. Tyto jsou snadněji rozložitelné a nepředstavují problém a úsilí o snížení pesticidů by se mělo zaměřit na syntetické pesticidy, které jsou nově zaváděny do ekosystémů a nejsou snadno biologicky rozložitelné.

Doporučení 5: Podpořit EZ v národních akčních plánech a chránit jej před úlety POR

IFOAM OE vítá požadavek Komise, aby členské státy vypracovaly národní akční plány (NAP), v nichž vysvětlí, jak hodlají dosáhnout svých národních cílů v oblasti snižování pesticidů, a propojily je s částmi strategických plánů SZP, kde současně představí plány na zvýšení EZ a k dosažení cíle Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ dosáhnout 25 % ekologické zemědělské půdy do roku 2030 (návrh čl. 8 odst. 1). Vzhledem ke specifickým vlastnostem ekologického zemědělství by silný důraz na EZ v návrhu SUR učinil z EZ jednu z hlavních pák pro dosažení cílů SUR.

FOAM OE doporučuje v rámci NAP doplnit odstavec chránící EZ před úlety POR (změnou čl. 8 odst. 1), který bude obsahovat opatření ke zpřísnění kritérií pro schvalování přípravků na ochranu rostlin, aby již nedocházelo k případům úletu na sousední plodiny, včetně plodin v ekologickém zemědělství, jako je tomu u těkavých látek (tj. prosulfokarbu nebo pendimethalinu).

Doporučení 6: Stanovit právně závazné cíle k dosažení cílů Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“

IFOAM OE podporuje, aby členské státy musely definovat právně závazné národní cíle v oblasti snižování pesticidů (mezi 35 a 60 % v závislosti na jejich výchozí situaci), avšak pokud se nezmění metoda výpočtu HRI, nebude výpočet snížení používání pesticidů a výpočet snížení rizika pesticidů správně měřen. Při výpočtu cílů členských států by se měla zohlednit „intenzita používání“ pesticidů – doporučení 3 (množství účinných látek vydělené počtem hektarů využívané zemědělské plochy v daném členském státě), (viz čl. 5 odst. 5).

Cíl snížení pesticidů se musí vztahovat jak na riziko, tak na používání pesticidů, protože snížení používání nebude vždy znamenat snížení rizika. Vysoce koncentrované chemicky syntetizované pesticidy jsou účinné i při použití malého množství. V EZ jsou pesticidy na bázi přírodních látek často méně účinné než chemicky syntetizované pesticidy, takže počet aplikací a/nebo použité množství může být důležitější. Přírodní látky jsou však často méně perzistentní v životním prostředí, protože mají přirozené pozadí, takže se mohou rychleji rozkládat pod vlivem biologické aktivity ekosystému. Pokud bychom se dívali pouze na použité množství, nespravedlivě bychom stigmatizovali přírodní látky (používané i v konvenčním zemědělství) a ekologické zemědělství.

Doporučení 7: Stanovit opatření, která zaručí řádné provádění SUR členskými státy (ukazatele, sankce a rozpočet v SZP)

IFOAM OE doporučuje uložit členským státům povinnost stanovit konkrétní a měřitelné cíle a ukazatele, které budou součástí dlouhodobé strategie snižování rizik a používání pesticidů. Důležitým krokem by bylo stanovení souboru ukazatelů založených na výsledcích, např. počet farem zapojených do programu snižování pesticidů, % půdy obhospodařované v rámci IOR, % půdy v EZ, počet POR na bázi přírodních látek uvedených na trh atd. Cíle založené na právních požadavcích (např. školení obsluhy) by neměly být brány v úvahu při hodnocení pokroku dosaženého členskými státy v oblasti snižování pesticidů, neboť členské státy musí tuto povinnost splnit v každém případě.

Dále doporučuje nastavit sankce, které bude moci Komise ukládat členských státům za nedostatečné plnění cílů, a účinné provádění kontrol uplatnění IOR.

Podmínkou pro účinné dosažení cílů směrnice je úzké začlenění SUR do SZP, jelikož na úrovni EU neexistuje žádný vyhrazený rozpočet, který by členským státům pomáhal SUR provádět.

Doporučení 8: Zvýšit počet alternativ pomocí zvláštního postupu registrace přírodních látek

IFOAM OE doporučuje pro zvýšení dostupnosti alternativ k chemicky syntetizovaným pesticidům změnit současný schvalovací proces EU pro účinné látky (nařízení EU č. 1107/2009 ), který je třeba přizpůsobit přírodním látkám. Alternativní metody, jako je například biologická kontrola, nejsou zatím snadno dostupné, zatímco zemědělci jsou k jejich zavádění v SUR vybízeni.

Návrh je zavést přírodní látky jako samostatnou kategorii, a tím dát právní předpoklad pro specializovaný povolovací proces zohledňující specifické vlastnosti těchto látek, zejména jejich předchozí existenci v přírodním prostředí, složitosti a proměnlivosti jejich složení a širšímu spektru jejich použití. Zároveň musí projít přísným hodnocením rizik, aby bylo zajištěno, že budou povoleny pouze přírodní látky, které jsou bezpečné pro lidské zdraví a životní prostředí.

Poziční dokument IFOAM OE shrnutí k pozičnímu dokumentu