Projekt Organic Climate NET

OrganicClimateNET je projekt, který zahrnuje pilotní síť subjektů ekologického zemědělství spolupracujících na testování a implementaci nových přístupů v zemědělství s cílem přispět k vytváření uhlíkově neutrální Evropy odolné vůči změnám klimatu.

Projekt byl zahájen v únoru a je koordinován Výzkumným ústavem ekologického zemědělství (Forschungsinstitut für biologischen Landbau- FiBL ). Projekt podpoří schopnost ekologických farem zmírňovat emise skleníkových plynů a přizpůsobovat se změně klimatu s ohledem na vedlejší přínosy pro biologickou rozmanitost, vodu, půdu a ovzduší. OrganicClimateNET vytvoří pilotní síť 250 ekologických farem ve 12 zemích EU, které budou testovat, zlepšovat a zavádět zemědělské postupy v oblasti klimatu a podpory ukládání uhlíku v půdě.

Hlavním cílem je vytvořit základ pro budoucí zavádění zemědělských postupů podporujících ukládání uhlíku. Jádrem této iniciativy je důraz na vzájemné učení a výměnu znalostí mezi zemědělskými podniky a mezi jednotlivými zeměmi. Za pomoci vyškolených poradců bude 250 zemědělským podnikům umožněno provádět hodnocení uhlíku, vypracovávat individuální strategie a zkoumat, jak mohou svou práci zúročit. Důraz v projektu je na mezistátní spolupráci, kde země s více i méně rozvinutým ekologickým zemědělstvím hrají klíčovou roli. Tato vzájemná interakce umožňuje efektivní výměnu zkušeností a osvědčených metod. Poznatky a údaje shromážděné v průběhu projektu budou sloužit jako příklad pro širší ekologické odvětví a umožní lépe porozumět obchodním modelům uhlíkového zemědělství. Síť OrganicClimateNET vytvoří individualizované strategie uhlíkového zemědělství a přispěje cennými údaji a poznatky k rozvoji účinných strategií v oblasti klimatu. Partnery projektu jsou svazy, univerzity, výzkumné instituce a zemědělští poradci ze 14 zemí.

Jako jeden z partnerů projektu bude IFOAM OE podporovat vytváření strategií v oblasti klimatu. Bude mapovat a hodnotit předběžné výsledky, vytvářet edukační dokumenty a společně s projektovými partnery se bude zapojovat do politických seminářů.

Projekt podpořený programem Horizon Europe a švýcarským Státním sekretariátem pro vzdělávání, výzkum a inovace (SERI) získal financování ve výši 4,9 milionu eur pro období 2024–2028. Tato iniciativa, která zdůrazňuje závazek EU k environmentální udržitelnosti, potvrzuje klíčovou roli ekologického zemědělství v rozvoji odolné a klimaticky neutrální Evropy. Představuje zásadní krok k budoucnosti, kde zemědělství podporuje nejen potravinovou soběstačnost, ale také ochranu životního prostředí.