Půdní agregát – nové video na YouTube

Půdní agregát

Půdní agregáty jsou určující pro strukturu půdy, jsou základní prostorovou a funkční jednotkou půdy. Jsou tvořeny minerálními a organickými složkami, vodou, plyny a mikroorganismy. Vznikají postupným stmelováním půdních částeček za spolupůsobení chemických, fyzikálních a biologických procesů. Podle velikosti lze agregáty rozdělit na mikroagregáty (< 0,25 mm), makroagregáty (0,25 – 5 mm) a megaagregáty (> 5 mm).

Turnover agregátů (tzv. obrat, rozpad makroagregátů a jejich zpětná agregace) je jedním z mechanismů zpřístupňování živin. Zastoupení větších a stabilnějších půdních agregátů je klíčovou kvalitativní charakteristikou půdy. Čím vyšší je jejich podíl, tím větší je infiltrace a retence vody v půdě, tím dokonalejší je ventilace půdy, tím lepší jsou životní podmínky pro půdní organismy, tím odolnější je půda vůči erozi, tím jistější a kvalitnější je úroda, atd. Pochopit dynamické změny půdních agregátů je prvním krokem k navázání partnerského vztahu k půdě a k organismům, kteří toto prostředí obývají.

Podpořeno projektem QK22020056: Metody intenzifikace ekologického hospodaření na orné půdě.

Video na YouTube