Strategická výzkumná agenda (SVA) a Implementační akční plán (IAP) ČTPEZ 2022

ČTPEZ provedla revizi a aktualizaci svých základních dokumentů, které definují prioritní oblasti výzkumu EZ. Podpora vědy, výzkumu a inovací je jedním z klíčových nástrojů pro přechod současných forem zemědělské produkce, výroby a spotřeby potravin na udržitelnější zemědělské a potravinové systémy a dosažení ambiciózního cíle strategie Od zemědělce ke spotřebiteli v rámci Zelené dohody pro Evropu, ekologicky hospodařit na 25 % zemědělské půdy od roku 2030.

Revize SVA zohledňuje cíle a priority národního Akčního plánu ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2021–2027, navržená opatření evropského Akčního plánu pro rozvoj EZ (2021-2027) a dále priority výzkumu na úrovni EU prezentované v roce 2019 ve Strategické výzkumné a inovační agendě pro ekologické zemědělství a agroekologii TP Organics (Evropské technologické platformy pro ekologické zemědělství a biopotraviny), jejímž je ČTPEZ členem.

Implementační akční plán (IAP) navazuje na Strategickou výzkumnou agendu (SVA) ČTPEZ a definuje aktivity a kroky potřebné k naplňování klíčových témat v rámci prioritních oblastí výzkumu, včetně jejich implementace a plánovaných výstupů. IAP slouží zároveň jako nástroj pro sledování plnění a vyhodnocení postupu přípravy vedoucí k řešení klíčových témat.

Strategická výzkumná agenda 2022

Implementační akční plán ČTPEZ 2022