www.ctpez.czO ČTPEZAktuality › Infoservis z IFOAM Organics Europe: říjen 2021

Infoservis z IFOAM Organics Europe: říjen 2021

10.11.21  |    

foto
Ukončení éry pesticidů?, pozvánky a kalendář akcí, zajímavé publikace, nové právní předpisy v EZ, Farm to fork pod lobbistickým tlakem a další...
  • 30. září a 1. října proběhla konference o biopotravinách pořádaná IFOAM OE, letos online a živě z Varšavy ve spolupráci s Polskou komorou pod heslem „Budoucnost biopotravin“. Hlavními tématy konference byly: Evropská zelená dohoda a jak dosáhnout cíle 25 % ekologické půdy do roku 2030; očekávané změny v novém nařízení EU o ekologickém zemědělství; obaly ekologických produktů, značení udržitelných potravin PlanetScore versus NutriScore, výstupy projektu ProOrg a příklady úspěšných inspirativních iniciativ (např. www.foodshift2030.eu). Konference se zúčastnilo více než 150 účastníků působících v ekologickém potravinovém řetězci.

Závěry z konference: souhrnný článek, 10 hlavních zajímavostí, nahrávky budou k dispozici na webu konference koncem listopadu.

  • 19. října schválil Evropský parlament svoji interní zprávu ke strategii F2F (pro 452, proti 170 a 76 se zdrželo). Parlament tím podpořil přechod k udržitelnějším potravinových systémům a dal mandát Evropské komisi k přípravě potřebných legislativních změn pro dosažení nastavených cílů do roku 2030 (snížení používání pesticidů, hnojiv, živočišných antibiotik, navýšení ploch v EZ a ploch pro biodiverzitu). Jednání byla pod silným tlakem některých lobbistických skupin s cílem oslabit strategii a vyjmout ambiciózní cíle ze schvalované zprávy. Především šlo o zveřejnění několika tzv. studií hodnocení dopadů zastrašujících veřejnost negativními dopady implementace strategie, bohužel často s podstatnými metodologickými omezeními (viz. srovnání studií – standardní modely neumí vyhodnotit strukturální změny potravinového systému, tj. změny ve stravování, snížení plýtvání potravinami, agronomické inovace, změny organizace zemědělství i zadávání veřejných zakázek). Žádná ze studií navíc nezmiňuje náklady spojené s nečinností. Některé studie byly financovány zemědělsko-potravinářskou lobby (Copa Cogeca, CropLife, Euroseeds, Fertilizers Europe, Grain Club…), což jim na věrohodnosti nepřidalo. Podobně online diskuze k dopadům strategie F2F sponzorovaná CropLife Europe na Euroactivu.

Odkazy na 4 studie: Společného výzkumného střediska EU (JRC), Ministerstva zemědělství USA (USDA), univerzity ve Wageningenu (WUR), univerzity v Kielu.

IFOAM OE s dalšími 26 organizacemi vydal společné prohlášení, ve kterém vyzývá EU, aby se postavila za strategii F2F a za její cíle, které umožní měřit pokrok při jejím naplňování.

IFOAM OE uvádí naopak studie podporující F2F: Strategie F2F - ambiciózní a realistická cesta inovací pro evropský potravinový systém (IDDRI) zdůrazňující potřebu zajistit odolné evropské zemědělství v kontextu stále křehčích zemědělských systémů, F2F může napravit náš potravinový systém (Zelení/EFA) zdůrazňující nutnost nastavit udržitelné a spravedlivé potravinové systémy.

  • Více než 1 milion občanů požaduje ukončení éry pesticidů. Iniciativa „Zachraň včely a farmáře!“ se stala sedmou evropskou občanskou iniciativou, které se podařilo získat přes milion podpisů a Evropská komise se bude muset zabývat jejími požadavky: 1) snížení používání syntetických pesticidů o 80 % do roku 2030 a o 100 % do roku 2035, 2) zavádění opatření na obnovu biologické rozmanitosti na zemědělské půdě a 3) masivní podpora zemědělců při přechodu na agroekologii. Tisková zpráva Evropské občanské iniciativy a zpráva Hnutí DUHA.

Iniciativa tak navázala na předchozí úspěšnou evropskou iniciativu „Konec doby klecové“, kterou podpořilo více než 1,3 milionů občanů. Výsledkem je, že Evropská komise 30. června 2021 oznámila svoje rozhodnutí revidovat do roku 2023 legislativu EU, která postupně do roku 2027 ukončí používání klecí při chovu hospodářských zvířat v celé Evropě.

  • Nové nařízení EU o ekologickém zemědělství - omezení pro pěstitele ovocných stromků a dalších vegetativních sazenic. S ohledem na potřebu ukončit v budoucnu výjimky a rozvíjet produkci ekologické sadby (rostlinného produkčního materiálu), Komise navrhla nový akt zakazující používání neekologické sadby v EZ a zavádí novou kategorii „povoleno v EZ“ pro sadbu vypěstovanou z neekologického osiva v certifikovaných ekologických podmínkách. Během konzultací se objevil problém s tímto postupem u pěstebního materiálu (ovocných stromků a dalších vegetativních sazenic) do zahradnictví, ovocnářství a vinohradnictví, kde do požadavku EZ byly zahrnuty i mateční rostliny. IFOAM OE navrhuje, vzhledem k implementaci nařízení EZ od 1. 1. 2022, začlenit právní řešení pro ovocné stromy do návrhu o sazenicích a nastavit krátkodobé přechodné řešení. IFOAM OE vyzývá odpovědné národní orgány, aby nepodcenily naléhavost problému. Navrhuje, že produkce ekologického rostlinného produkčního materiálu by měla být povolena i v případě, že není k dispozici žádný ekologický roubovací materiál (za předpokladu, že zbytek procesu je certifikován jako ekologický). Zavedení kategorie „povoleno v EZ“ nepovažuje za vhodné řešení. Důvodů proč chybí matečné rostliny v EZ je více, u ovocných stromů je to kvůli horizontálním ustanovením týkajícím se požadavků na bezviróznost štěpů/odřezků, u drobného ovoce je to kvůli nezbytné fázi in vitro nebo fázi v květináči v procesu produkce. IFOAM OE problematiku vysvětluje v 10minutovém videu.

Běžící konzultace k novým právním předpisům EU s vlivem na EZ:

  1. Udržitelné potravinové systémy - cílem je implementovat novou politiky pro udržitelné potravinové systémy, jejichž součástí jsou zelené veřejné zakázky (GPP) a v rámci nich je snahou ukotvit minimální podíl biopotravin (dle evropského APEZ).  Veřejná konzultace k úvodní posouzení dopadů probíhala od 28. září do 26. října, druhá konzultace bude spuštěna v 1. čtvrtletí 2022 a přijetí nové legislativy se předpokládá ve 4. čtvrtletí 2023. Stanovisko IFOAM OE.
  1. Obnovení udržitelných uhlíkových cyklů – cílem iniciativy je podpořit rozvoj udržitelných řešení pro pohlcování uhlíku. Součástí bude akční plán na podporu uhlíkového zemědělství a vytvoření regulačního rámce, který bude upravovat certifikaci odstraňování uhlíku.

Komise zahájila veřejnou konzultaci k plánu iniciativy od 9. září do 7. října. IFOAM OE ve svém komentáři zdůraznil, že není vhodné se soustředit pouze na opatření na snížení emisí skleníkových plynů ze zemědělství a zvýšení sekvestrace uhlíku, ale současně podporovat ochranu biodiverzity a obnovu ekosystémů vzhledem k provázanosti cílů v oblasti biodiverzity a klimatu. Zbytkové zemědělské emise, které zůstávají i po ambiciózním snížení emisí, by měly být kompenzovány ukládáním uhlíku do zemědělské půdy, nikoli však čistě lesnickou kompenzací. A dále trhy s uhlíkem by neměly být pro ostatní odvětví způsobem, jak snížit své čisté emise skleníkových plynů prostřednictvím opatření v zemědělství, ale uhlíkové neutrality by mělo být dosaženo v rámci každého odvětví. Místo trhů s uhlíkem, které s sebou nesou problémy týkající se monitorování a ověřování, by se pozornost měla zaměřit na to, jak lze nové a stávající veřejné prostředky, jako je SZP, využít k co nejlepší motivaci příznivých postupů hospodaření.

Stanovisko IFOAM OE.

  1. Statistika zemědělských podniků – aktualizace pravidel týkající se zemědělských vstupů a výstupů na trh. Účelem iniciativy je aktualizovat pravidla sestavování statistik zemědělských podniků v EU, včetně ekologického zemědělství. Veřejné konzultace byly ukončeny a 12. října byl přijat poslanci Evropského parlamentu návrh nařízení o statistice zemědělských vstupů a výstupů (SAIO). Dle IFOAM OE návrh přináší zlepšení statistik EZ, např. vytvoření podkategorií ekologického zemědělství pro statistiky o používání přípravků na ochranu rostlin (POR) a o rostlinné výrobě (plocha a vyprodukované množství). Zpráva rovněž navrhuje shromažďovat přesnější údaje o POR, což znamená alespoň množství a název použitých účinných látek podle druhu plodiny, dávku aplikace, datum aplikace a plochu, na které byl POR použit. Tyto údaje by měly být podle zprávy rovněž zveřejňovány. Nakonec se zemědělští poslanci EP vyslovili pro sběr údajů nejen o pesticidech a hnojivech, ale také o biocidech a veterinárních přípravcích. Návrh nařízení bude dále zpřesňován a neočekává se, že by se trialogy začaly vést dříve než v roce 2022.
  2. Přechod na síť údajů o udržitelnosti zemědělských podniků – cílem je rozšíření stávající sítě shromažďující údaje o zemědělských podnicích v EU tak, aby zahrnovala údaje o jejich environmentálních a sociálních postupech (přeměna zemědělské účetní datové sítě (FADN) na síť údajů o udržitelnosti zemědělských podniků (FSDN). Veřejná konzultace skončila v červenci, legislativní návrh se očekává v 2. čtvrtletí 2022. Stanovisko IFOAM OE.

 

Akce v kalendáři:

(Jak může EZ přispět k 50% snížení používání pesticidů)

 

Zajímavá publikace:

Přinášíme dva průzkumy na téma udržitelné potravinové systémy:

  • Eurobarometr (srpen až září 2020), jehož cílem bylo zjistit: jaké jsou znalosti veřejnosti o současném potravinovém systému a jakou mají občané chuť ke změně, jejich zvyklosti při nákupu a konzumaci potravin, co považují za "udržitelnost", posoudit jejich ochotu přejít na zdravější a udržitelnější stravu a zjistit, kdo by měl být za změnu zodpovědný.
  • Průzkum Evropské spotřebitelské organizace (říjen až listopad 2019), která společně s 12 svými členskými organizacemi v 11 zemích EU zjišťovala postoje spotřebitelů k udržitelným potravinám.

 

 

Štítky:  aktuality z IFOAM

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect