www.ctpez.czO ČTPEZAktuality › Infoservis z IFOAM Organics Europe: září 2021

Infoservis z IFOAM Organics Europe: září 2021

7.10.21  |    

foto

Vyhlášen den ekologického zemědělství, publikace srovnávající staré a nové nařízení o EZ, pokračující vyjednávání SZP ve vztahu k cílům F2F, GMO legislativa, pozvánky na akce a mnoho dalšího.

  • Den 23. září byl vyhlášen Evropským dnem ekologického zemědělství. Jde o úspěšné završení úsilí ekologického hnutí v čele s IFOAM Organics Europe, aby Evropská komise ustanovila celoevropský Den pro ekologické zemědělství přislíbený v Akčním plánu pro rozvoj EZ (2021-2027). Vyjádření IFOAM OE zde a TP Organics zde. Tisková zpráva ČTPEZ zde.

 

  • 8. až 10. září proběhl světový kongres EZ, pořádaný 1x za tři roky IFOAM Organics International, jehož je IFOAM OE regionální pobočkou. Kongresu se zúčastnilo 1800 účastníků z 50 zemí a během 3 dnů proběhlo okolo 180 přednášek. Prostřednictvím svého zástupce se zúčastnila i ČTPEZ. Vzhledem k širokému spektru prezentovaných informací (viz program kongresu), ČTPEZ nyní hledá k placené spolupráci odborníky, kteří by byli ochotni připravit z přednášek spadajících do jejich odbornosti stručné shrnutí k využití pro širší zemědělskou veřejnost. Pro registrované účastníky je online platforma kongresu se záznamy přednášek přístupná 3 měsíce po skončení kongresu. V případě zájmu o spolupráci pište na: andrea.hrabalova@ctpez.cz.

 

  • 9. září schválil Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu (COMAGRI) konečnou verzi tří nařízení k SZP na období 2023-2027: Pravidla pro podporu strategických plánů, Pravidla pro financování, řízení a monitorování SZP a Pravidla pro společnou organizaci trhu. Tato nová nařízení musí schválit ještě Evropský parlament (EP) na plenárním zasedání v listopadu 2021. Pokud plénum EP schválí nařízení SZP, mají členské státy lhůtu do 31. prosince 2021 předložit národní strategické plány a poté Evropská komise půlroku na jejich schválení či neschválení. Nová pravidla pro SZP 2023-2027 pak vstoupí v platnost od 1. 1. 2023.

Řada iniciativ vyzývá poslance EP, aby při listopadovém hlasování nařízení SZP zamítli. IFOAM OE sdílí kritiku, že nová SZP není dostatečně ambiciózní, namísto jejího zamítnutí však vyzývá členské státy, aby nastavily ambiciózní národní strategické plány dle cílů Zelené dohody a F2F, vyčlenily potřebné finance na opatření šetrná ke klimatu a životnímu prostředí a zajistili odpovídající rozpočet na rozvoj EZ. IFOAM OE vyzval Evropskou komisi, v otevřeném dopise s dalšími institucemi, aby při schvalování národních strategických plánů SZP důsledně hájila Zelenou dohodu a přistupovala ke schvalování spravedlivě a transparentně.

 

  • 13. a 14. září proběhla valná hromada světového IFOAM Organics International, na které byla mimo jiné zvolena nová rada IFOAM OI (v desetičlenném vedení jsou 3 osobnosti z Evropy: Marco Schlüter (DE), Sarah Compson (UK) a Paul Holmbeck (DK)), bylo rozhodnuto o Tunisu jako destinaci pro další světový kongres EZ 2024, a byla přijata většina z 24 podaných návrhů, a to hlasováním přihlášených zhruba 180 členských organizací. Mezi odsouhlasenými aktivitami je např.: prosazování postoje, že hydroponická produkce není v souladu s ekologickými zásadami; posílení úlohy EZ v oblasti odlesňování; propagace bezorebných technik vhodných pro EZ; zvýšení povědomí o biologické rozmanitosti ve vztahu k zemědělství. IFOAM OE přislíbil aktivní podporu při realizaci. Více zde.

 

  • IFOAM OE připravuje online výklad k novému nařízení EU o ekologickém zemědělství včetně jeho 23 prováděcích aktů, které od roku 2022 nahradí stávající Nařízení Rady (ES) č. 834/2017. Obsahem bude především: zjednodušení struktury předpisů (seskupením oblastí), křížové odkazy na horizontální právní předpisy, zvýraznění hlavních změny oproti stávajícím ekologickým nařízením a výklad IFOAM OE k nejasným nebo méně specifickým bodům. Výklad bude přeložen do jazyků EU, ČTPEZ jej poskytne svým členům k dispozici a bude spolupracovat na jeho prezentaci v ČR.
  • Evropský parlament vyjádřil svůj postoj ke strategii F2F ve formě zprávy z vlastní iniciativy (INI Report), která bude projednávána na plenárním zasedání EP v říjnu 2021. (Pozn.: INI zprávou Evropský parlament žádá Evropskou komisi k předložení legislativních návrhů v určité oblasti.)

Dle zprávy: „Poslanci EP vítají ambice a cíle F2F strategie jako důležitý krok k zajištění udržitelného, spravedlivého, zdravého, k zvířatům šetrného, regionálnějšího, diverzifikovanějšího a odolnějšího potravinového systému, který má zásadní význam pro dosažení cílů stanovených v evropské Zelené dohodě a v cílech udržitelného rozvoje. Pokud jde o EZ, poslanci EP se shodují s Komisí, která uznala EZ jako klíčovou součást přechodu k udržitelnějším potravinovým systémům, stejně jako ambici dosáhnout do roku 2030 25 % ekologické půdy v EU. Poslanci rovněž zdůrazňují význam akčního plánu pro rozvoj ekologického zemědělství. Avšak zatímco ve strategii F2F je EZ prezentováno v kontextu udržitelných veřejných zakázek, ve zprávě EP byla zmínka o EZ v kontextu veřejných zakázek vyňata.

IFOAM OE spolu s dalšími nevládními organizacemi sestavil 10 klíčových priorit a vyzývá poslance EP, aby nastavili svoji INI zprávu o F2F strategii ambiciózně a tyto priority v ní podpořili. Priority nevládních organizací shrnuje Koalice pro potravinovou politiku.

Běžící konzultace k novým právním předpisům EU s vlivem na EZ – sledujte vývoj:

(Evropská komise je odpovědná za plánování, přípravu a navrhování nové evropské legislativy; před schválením nové či upravené legislativy probíhají veřejné konzultace v několika úrovních.)

  • NGT/GMO - návrh právního rámce pro rostliny získané cílenou mutagenezí a cisgenezí a pro jejich potravinářské a krmné produkty. Cílem je zajistit vhodný regulační dohled nad dotčenými rostlinnými produkty, zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví lidí a zvířat a životního prostředí a umožnit inovace a přispět bezpečnými novými genomickými technikami k cílům evropské Zelené dohody a strategie F2F. Komise zveřejnila úvodní studii (počáteční posouzení dopadu) v dubnu 2021 a aktuálně k ní do 22. října probíhá online veřejná konzultace. Klíčová 12titýdenní veřejná konzultace proběhne ve 2. čtvrtletí 2022 prostřednictvím dotazníku na portálu Evropské komise „Podělte se o svůj názor“. Přijetí nové legislativy je předpokládáno ve 2. čtvrtletí 2023.  Stanovisko IFOAM OE
  • Osiva/sadba – cílem je sladit právní předpisy EU pro rozmnožovací materiál rostlin a lesních dřevin s politickými cíli Zelené dohody a souvisejících strategií, podporovat udržitelné systémy odolné vůči změně klimatu a odstranit překážky obchodování na jednotné trhu. Komise zveřejnila úvodní studii v červnu 2021, veřejná konzultace je naplánována od listopadu 2021 do února 2022 na portálu EK „Podělte se o svůj názor“ a přijetí aktualizované legislativy se předpokládá ve 4. čtvrtletí 2022. Stanovisko IFOAM OE.
  • Dobré životní podmínky zvířat - cílem této iniciativy je aktualizovat pravidla EU týkající se welfare zvířat tak, aby lépe zohledňovala nové vědecké studie, aby se rozšířila jejich působnost a bylo snazší je prosazovat – tedy aby se obecně zvýšila úroveň životních podmínek zvířat v EU. Úvodní studii komise zveřejnila v červenci 2021 a do 24. srpna k ní probíhala veřejná konzultace. Druhá veřejná konzultace pro občany a všechny zúčastněné strany bude spuštěna ve 4. čtvrtletí 2021 skrze dotazník na portálu EK. Přijetí nové legislativy se pak předpokládá ve 4. čtvrtletí 2023. IFOAM OE iniciativu vítá a ve své reakci připomněl, že EZ věnuje dobrým životním podmínkám zvířat velkou pozornost a mělo by být považováno za osvědčený postup. Podporuje vytvoření systému označování dobrých životních podmínek zvířat s jasně rozpoznatelným standardem EZ. Jako vzor navrhuje značení vajec (0 až 3), systém označování vhodný i pro další zemědělské produkty. Zavedení systému nepřineslo příliš velké dodatečné náklady ani zátěž a v některých členských státech vedlo k obrovské změně chování spotřebitelů.  Stanovisko IFOAM OE
  • Školní programy Ovoce a zelenina a Mléko do škol – cílem je přezkum a aktualizace pravidel podpory EU školních programů směrem k propagaci udržitelné spotřeby potravin v souladu se strategií F2F. Při aktualizaci se bude vycházet ze zkušeností provozu programů od roku 2017.

Komise zveřejnila úvodní studii v červnu 2021 s navazující veřejnou konzultací do 27. července.  Dalším krokem bude vyjádření zpětné vazby v rámci veřejné konzultace v 1. čtvrtletí 2022. Přijetí finální legislativy je plánováno na 4. čtvrtletí 2023. IFOAM OE zdůraznil především, že zvýšení ambicí v rámci EU školních programů, pokud jde o podíl biopotravin, povede ke zvýšení poptávky po biopotravinách a dá impuls k přechodu zemědělských podniků do EZ, a je tedy jedním ze způsobů, jak se slova a cíle F2F mohou stát skutečností. Stanovisko IFOAM OE

 

Akce v kalendáři:

Na 6. ročníku evropské konference o mědi budou BÖLW, IFOAM OE a Institut Julia Kühna diskutovat možnosti a inovace podporující minimalizaci mědi s výzkumníky i odborníky z praxe. Akce je zaměřena na praxi, odborné úřady, vědu a konzultanty z vinařského, ovocnářského, bramborářského, zelinářského a chmelařského průmyslu.

7. ročník Dnů inovací EZ pořádaný organizací TP Organics jako jediná akce EU zaměřená na výzkum a inovace v EZ, letos pod názvem "Lepší vstupy pro ekologické zemědělství"; představeny budou dva evropské projekty RELACS a Organic-PLUS financované z programu Horizont 2020 a zaměřené na snížení používání sporných vstupů v systémech EZ; registrace do 28. listopadu zde.

4. ročník konference, kde se potkávají členové IFOAM OE a společnosti se zájmem o EZ, aby si vyměnili názory na nové nařízení EU o ekologickém zemědělství a další otázky související s politikou; registrace zatím připravována).

 

Zajímavá publikace:

Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) poskytující vědeckou podporu při procesu tvorby evropských politik vydalo technickou zprávu „Modelování environmentálních a klimatických ambicí v odvětví zemědělství pomocí modelu CAPRI“, ve které se pokouší hodnotit dopady reformující SZP na udržitelnost zemědělství. Zkoumán je dopad čtyř hlavních cílů nové SZP (snížení rizika a používání pesticidů, snížení přebytku živin, zvýšení plochy ekologického zemědělství a zvýšení plochy pro krajinné prvky s vysokou rozmanitostí), a to v rámci tří scénářů (stávající nastavení SZP 2014-2020 a nové nastavení SZP po roce 2020 s cíleným a necíleným využitím opatření nové generace).

Výsledky naznačují, že dosažení cílů v rámci současné SZP přinese významné přínosy pro životní prostředí. Výsledky rovněž ukazují pokles produkce v EU a rozdíly v cenách a příjmech u vybraných zemědělských produktů. Tento dopad lze snížit přibližně o pětinu, pokud se využijí nová opatření SZP zaměřená na rychlejší přechod k udržitelnějšímu zemědělství. Model neumí zakomponovat změny na straně poptávky (snížení plýtvání potravinami, změny stravovacích návyků, zvýšení poptávky po biopotravinách). Z těchto důvodů autoři upozorňují, že nejde publikaci brát jako ryze dopadovou analýzu, ale spíše jako ukázku trendu a dalších významných faktorů, jež je třeba do modelu doplnit.

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect