Monitoring pesticidů v CHKO Moravský kras potvrdil významné průsaky pesticidů a hnojiv do krasového podzemí

Monitoringu pesticidů v chráněných krajinných oblastech byla donedávna věnována jen malá pozornost. Výzkum vodních zdrojů v CHKO Moravský kras, který probíhal v letech 2018–2021, však potvrdil významné průsaky pesticidů a hnojiv z intenzivně obhospodařovaných polí do krasového podzemí. Zjištění je zásadní, protože pesticidy mohou mít negativní vliv na různé druhy organismů. Místa jejich aplikace přitom mohou být i daleko za hranicemi CHKO.

Interaktivní mapa, která vznikla v rámci řešení společného projektu Výzkumného ústavu rostlinné výroby a ALS Czech Republic, zobrazuje přehled detekovaných pesticidních látek včetně jejich metabolitů vyskytujících se ve vodních zdrojích v CHKO Moravský kras i to, jakým způsobem se množství těchto pesticidů mění v závislosti na ročním období. Nálezy jednotlivých pesticidů nedosahují sice vysokých hodnot, riziko však představuje celková suma složená ze širokého spektra pesticidů a pomyslný koktejlový efekt.

Odkaz na mapu:

https://moravskykras.nature.cz/publikace/-/asset_publisher/gq2S8VK4OPJK/content/metodika-pro-hodnoceni-vlivu-subletalnich-davek-pesticidu-na-pudni-zivocichy-s-vyuzitim-omics-pristupu-model-folsomia-candida

Přehled detekovaných pesticidních látek včetně jejich metabolitů vyskytujících se ve vodních zdrojích v CHKO lze zobrazit kliknutím na jednotlivá odběrová místa, umístěná na levé straně mapy.

Celé znění tiskové zprávy VÚRV v.v.i.

 Foto závrty Stanislav Koukal

Foto odběr vody Filip Chaloupka

 Foto závrt Stanislav Koukal