Tisková zpráva 12.5.2021 – Česká republika je blíže naplnění evropského cíle mít čtvrtinu zemědělské půdy v režimu ekologického zemědělství do roku 2030

ČTPEZ, 12. května 2021 – Sektor ekologického zemědělství a biopotravin má jasnou strategii dalšího rozvoje, a to v podobě Akčního plánu ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2021–2027, který v pondělí schválila vláda.

Plán předložený Ministerstvem zemědělství si klade za cíl podporovat růst ekologického zemědělství (EZ) a trh biopotravin v České republice. Obsahuje prioritní oblasti a doporučená opatření, s výhledem do roku 2027, jejichž realizace přispěje k naplnění národních cílů i ambiciózních cílů Evropské unie ve vztahu k životnímu prostředí a transformaci zemědělství k udržitelnějším formám hospodaření.

Akční plán navazuje na nový Evropský akční plán pro ekologickou produkci zveřejněný koncem března. Je v souladu s cíli Společné zemědělské politiky EU a strategiemi Evropské komise Od zemědělce ke spotřebiteli a Biodiverzita podle Zelené dohody pro Evropu.

„Ekologické zemědělství a výroba biopotravin mají dlouhodobě vzrůstající trend. Například trh s biopotravinami v roce 2019 vzrostl o 19 procent. Lidé se také víc zajímají o to, v jaké krajině žijí a jaké jídlo jedí. Chceme proto ekologické zemědělství, co nejvíce podpořit. V Akčním plánu počítáme i se zajištěním financování výzkumu a poradenství, aby měli zemědělci přístup k nejnovějším poznatkům z ekologického zemědělství,“ řekl ministr Miroslav Toman (tisková zpráva MZe.)

Rozvoj EZ je v plánu řešen v pěti prioritních oblastech od ekonomické životaschopnosti ekofarem, přes výrobu a marketing, po spotřebu biopotravin. Čtvrtou oblastí je hodnocení přínosů EZ na životní prostředí a welfare zvířat. Poslední oblast řeší potřeby EZ v oblasti výzkumu, vzdělávání a poradenství.

Stanoveno je šest kvantitativních cílů do roku 2027:

Andrea Hrabalová za ČTPEZ doplňuje nynější startovací hodnoty pro EZ: „Ekologické zemědělství má v ČR 30letou historii od prvních 3 farem v roce 1990 až po dnešních více než 4 600 farem hospodařících na výměře 540 tis. ha. Podíl zemědělské půdy v EZ dosahuje 15%. Dlouhodobě dominují v EZ trvalé travní porosty, avšak podíl orné půdy se každoročně zvyšuje a aktuálně činní 17%. Velmi dynamicky roste v posledních letech trh biopotravin, meziročně o 20 až 30%. Podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů představuje 1,5% a odpovídá průměrné roční útratě za biopotraviny okolo 500 Kč na osobu. V uplatnění biopotravin ve veřejném stravování jsme na úplném začátku a data nejsou zatím k dispozici. Podíl financování projektů cílených na EZ činí 5% a lepší situace není ani v poradenství.“

Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2021–2027

Evropský akční plán pro rozvoj ekologické produkce; v českém jazyce ZDE.

Kontakt:
Lucie Čeňková, PR konzultant: 724 563 343, lucie.cenkova(et)makemyday.cz
Andrea Hrabalová, ČTPEZ: 737 852 515, andrea.hrabalova(et)ctpez.cz

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství (ČTPEZ) sdružuje aktéry z oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání, zemědělské a potravinářské produkce a obchodu, a oborových nevládních organizací. Jejím cílem je vybudování a rozvoj znalostní platformy v oblasti ekologického zemědělství a produkci biopotravin. Byla založena v roce 2009. Aktuálně sdružuje 27 členů. Spolu s PRO-BIO svazem ekologických zemědělců je členem IFOAM. Více informací na ctpez.cz.