UNISECO – porozumění a zlepšení udržitelnosti agroekologických zemědělských systémů v EU

Období realizace: 2018 – 2021

Stručný obsah projektu

Projekt hledá odpověď na otázku – Jak zajistit dostatečné poskytování veřejných statků a současně zachování životaschopné produkce soukromého zboží k zajištění ekonomické a sociální udržitelnosti zemědělských podniků, aniž by byly příliš závislé na veřejných zdrojích (dotacích)?

Cílem je identifikovat a lépe pochopit hnací síly a překážky (ekonomické, sociální, politické) pro další rozvoj a zavádění agroekologických přístupů v zemědělských systémech EU s cílem navrhnout nové, efektivnější a praxí ověřené strategie (opatření, pobídky) pro evropské zemědělství.

Ambicí UNISECO je řešit toto klíčové dilema společným participativním vytvářením vylepšených strategií a pobídek pro zavádění agroekologických zemědělských systémů v případových studiích v 15 evropských zemích. Případové studie zodpoví otázky např.: Jaké jsou bariéry přechodu na agroekologické faremní systémy (AEFS)?, Jaké jsou sociálně-ekonomické a environmentální důsledky přechodu na agroekologické zemědělství?, Proč byly inovační strategie a pobídky úspěšné (nebo neúspěšné) při posilování společného poskytování veřejných statků a soukromého zboží v kontextu konkrétní případové studie?, Jaké ponaučení lze získat pro další případy a budoucí politiky pro podporu vylepšených agroekologických přístupů?

Případovou studii v České republice realizuje Bioinstitut, o.p.s. Vybráno bylo dilema – Jak zachovat ekonomickou životaschopnost mléčných farem v ekologickém zemědělství, jako jedné z forem AEFS, v Kraji Vysočina a současně udržet šetrné hospodaření na orné půdě (vyloučení pesticidů a uplatnění statkových hnojiv bez hnojiv minerálních) s pozitivním dopadem na čistotu vody a zlepšenou úrodnost půdy. V rámci případové studie jsou testovány tři modely – Cool Farm Tool, COMPAS a SMART – k posouzení environmentální, ekonomické a sociální výkonnosti v různých fázích přechodu na AEFS.

Koordinátor konsorcia:
Johann Heinrich von Thuenen-Institut, Německo – Dr. Gerald Schwarz

Koordinátor za ČR:
Bioinstitut, o.p.s. – Ing. Andrea Hrabalová / ÚZEI – Ing. Jaroslav Pražan, Ph.D.

Kontakt: ahrabalova(et)email.cz

Členové konsorcia a další informace o projektu ZDE.

Výstupy projektu

Více o projektu se můžete dozvědět z přeloženého letáčku a krátkého videa s českým přepisem:

  • Video o projektu na YouTube můžete shlédnout ZDE
  • Letáček o projektu ZDE

Zpracovány byly podkladové materiály a prezentace shrnující průběh a výstupy případové studie:

Popis příběhu případové studie ZDE

Souvisí s členy:  Bioinstitut