Inovace systémů pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy pesticidů a hnojiv vedoucí ke snížení znečištění vody a zachování konkurenceschopnosti pěstitelů brambor

Období realizace: 2019 – 2021

Stručný obsah projektu

Řešení projektu bude spočívat v omezení vstupů pesticidních látek využitím botanických pesticidů a dalších biologických přípravků na ochranu rostlin proti hmyzím škůdcům a houbovým chorobám bramboru. Hlavním cílem projektu je inovovat systémy pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů, které povedou ke snížení znečištění vody a zároveň zachovají konkurenceschopnost pěstitelů brambor. Inovace bude spočívat v náhradě přípravků na ochranu rostlin a hnojiv udržitelnými pěstitelskými postupy, které budou v souladu se zásadami ochrany životního prostředí.

Efektivnost navrhovaných opatření bude dokumentována sledováním migrace reziduí pesticidů (syntetických i botanických) a jejich metabolitů v příslušném půdním i vodním ekosystému. Průběžně získané výsledky budou významným kriteriem při optimalizaci pěstebního systému. V první fázi bude ve standardních nádobových testech sledována účinnost biopesticidních látek na vybrané škodlivé činitele (např. mortalita, repelence, inhibice růstu, fungicidní aktivita). Na základě biologické účinnosti vybraných látek budou nejúčinnější z nich dále ověřovány v maloparcelkových polních experimentech. Zde budou již testované základní látky či botanické pesticidy aplikovány samotné nebo v tank-mixu, a to v termínech cílené aplikace proti škodlivým činitelům, tak aby bylo dosaženo nejvyšší účinnosti.

V průběhu řešení projektu budou také vyvinuty a ověřeny pracovní nástroje na likvidaci plevelů na povrchu hrůbků a v brázdách do vzejití porostu, které budou integrovány do pracovní jednotky kompatibilní s kypřičem hrůbků brambor VARIOR 500. Nadějné postupy budou dále ověřovány v poloprovozních pokusech na výzkumné stanici VÚB ve Valečově a na dalších provozních pozemcích pěstitelů brambor hospodařících přímo v oblasti vodní nádrže Švihov.

 

Řešitel: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. – Ing. Pavel Kasal, Ph.D.

Kontakt: kasal(et)vubhb.cz

Řešitelský tým a další informace o projektu ZDE.

Souvisí s členy:  JU, ČZU, MENDELU, VŠCHT, VÚRV