Pěstování pšenice seté ve směsné kultuře za účelem optimalizace výživného stavu půdy, ochrany proti erozi, stabilizace výnosu a kvality produkce

Období realizace: 2019 – 2023

Stručný obsah projektu

Cílem je navrhnout a ověřit technologii pěstování pšenice ve směsné kultuře (mezidruhové směsi pšenice s leguminózou a meziodrůdové směsi pšenice) a doporučit vhodnou skladbu směsí pro různé agroekologické podmínky. Pěstování pšenice ve směsi s leguminózou přispěje k optimalizaci výživného stavu půdy, omezení eroze, lepšímu vsakování vody a dosažení vysoké jakosti produkce (projekt je zaměřen především na zvýšení potravinářské jakosti a stabilizaci výnosů pšenice, kdy leguminóza je vedena jako podpůrná plodina; cílem projektu nejsou podsevy ani luskovinoobilné směsi pro krmení). Pěstování meziodrůdových směsí pšenice v podmínkách výrazných výkyvů počasí a tlaku patogenů přispěje ke stabilizaci výnosů i kvality produkce při současném omezení používání pesticidů.

V rámci projektu budou prověřeny vhodné komponenty do směsných kultur (druhy a odrůdy leguminóz, odrůdy pšenice) z pohledu druhové a odrůdové variability, kompenzační schopnosti, produkční schopnosti a jakosti a tím i vhodnosti pro pěstování ve směsích; současně budou prověřeny různé způsoby zakládání směsných kultur (výsev běžným secím strojem a výsev „row-by-row“ speciálním secím strojem) – to umožní specifikovat pozitiva i případná negativa obou metod. Bude specifikován vliv pěstování směsných kultur pšenice s leguminózou na bilanci živin a organické hmoty s ohledem na eliminaci degradačních procesů půdy; u meziodrůdových směsí pšenice budou prověřeny různé kombinace odrůd s ohledem na dosažení vyšší stability výnosů a jakosti produkce.

Na základě výsledků, zjištěných na různých lokalitách, budou navrženy technologie pěstování pšenice ve směsné kultuře a doporučeny vhodné skladby směsí pro různé půdně-klimatické podmínky. Součástí projektu je i ekonomická analýza navržených technologií z pohledu produkčních i mimoprodukčních funkcí uvedených směsí.

 

Řešitel: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. – Ing. Dagmar Janovská, Ph.D.

Kontakt: janovska(et)vurv.cz

Řešitelský tým a další informace o projektu ZDE.

Souvisí s členy:  JU, ČZU, VÚRV, VH Agroton s.r.o.