Inovace postupů zakládání smíšených kultur vojtěšky seté za účelem zvýšení kvality půdy a výroby zdravotně bezpečné píce

Doba řešení 2019 – 2022

Projekt přispěje ke zvýšení kvality půdy a zajištění výroby zdravotně bezpečných krmiv. Postupy zakládání porostů smíšených kultur vojtěšky seté se zaměřením na kvalitu půdy, výrobu kvalitních a zdravotně bezpečných krmiv budou dlouhodobě udržitelné, umožní podnikům implementujícím výstupy zlepšit bilanci organické hmoty v půdě a stabilizovat produkci píce v kontextu klimatické změny. Hlavním cílem projektu je navrhnout postup zakládání smíšené kultury vojtěšky seté při současné aplikaci inokulantů (bakterie rodu Rhizobium a Azotobacter) a navrhnout technické řešení zapravení inokulantu do půdy s důrazem na zachování životaschopnosti použitých kultur mikroorganismů. Smíšené kultury vojtěšky seté umožní získání biomasy s vyváženým podílem bílkovinných a energetických komponent. Silážovaná biomasa bude bohatá na hrubý protein, zvýšení obsahu energie prostřednictvím travní komponenty umožní zajistit výrobu nejenom kvalitních, ale také zdravotně bezpečných krmiv, kdy zejména v případě silážování vojtěšky je rizikem tvorba biogenních aminů. Navržené postupy a použité inokulanty budou využitelné v ekologickém zemědělství. Postup řešení spočívá v laboratorních a návazně poloprovozních experimentech. Inovativnost spočívá v odděleném výsevu vojtěšky a trávy do samostatných řádků během jedné operace. Výsledkem by měl být postup doporučující optimální poměr řádků vojtěšky a trávy, včetně návrhu vhodné travní komponenty, jež umožní vyrovnané zastoupení obou druhů v porostu v následujících užitkových letech. Doposud využívané vojtěškotravní směsi neumožňují navýšení podílu trávy (vysoká konkurenceschopnost), vysoký podíl vojtěšky neumožní dosáhnout uspokojivé sušiny, nízká sušina zvyšuje riziko tvorby nežádoucích metabolitů v silážích. Využití inokulantů zapravených do půdy souběžně s osivem podpoří konkurenceschopnost vojtěšky, zlepší využití fosforu v půdě, přispěje ke zvýšení úrodnosti půdy.

Koordinátor: Mendelova univerzita v Brně – prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

Kontakt: jiri.skladanka@mendelu.cz

Další řešitelé: Zemědělský výzkum, spol. s r. o.; P & L, spol. s r.o.; FARMA ŽIRO, s.r.o.

Další informace o projektu: ZDE

Souvisí s členy:  MENDELU, VÚP Troubsko