Vývoj alternativních přípravků na ochranu a podporu obranyschopnosti chmele

Období realizace: 2019 – 2021

Hlavnı́m cı́lem projektu je dokončit vývoj rostlinného přı́pravku primárně využitelného k zlepšenı́ obranyschopnosti chmele proti plı́snı́m s potenciálem pro jeho využitı́ v dalšı́ rostlinné produkci. Záměrem projektu je rozšı́řit omezenou nabı́dku přı́pravků použı́vaných při pěstovánı́ chmele, předevšı́m pak v režimu ekologického a integrovaného zemědělstvı́. V rámci řešenı́ projektu bude optimalizována receptura přı́pravku, ověřena jeho stabilita během skladovánı́ a aplikace, jeho rezidua a v neposlednı́ řadě i jeho vliv na výslednou kvalitu produktu. Dále budou stanoveny vhodné termı́ny pro jeho aplikaci v rámci sledu ošetřenı́ chmelového porostu v průběhu vegetace.

Koordinátor: ČZU, Ing. Adéla Fraňková, PhD

Kontakt: frankovaa@af.czu.cz

Další řešitelé: MK AGRO s.r.o.; ZOS Liběšovice s.r.o.

Další informace: ZDE

Souvisí s členy:  ČZU