Infoservis z IFOAM Organics Europe květen 2022

Ohlédnutí za oslavou 20. výročí IFOAM Organics Europe, která proběhla 11. května v Bruselu. Mezi hlavními řečníky vystoupil i výkonný místopředseda Evropské komise Frans Timmermans, který důrazně obhajoval Zelenou dohodu EU a její cíle, včetně cíle 25 % ekologické půdy do roku 2030. Druhý panel diskuzí se zabýval navýšením biopotravin na evropském trhu s mottem „Posílení postavení občanů a účastníků dodavatelského řetězce při přechodu na udržitelné potravinové systémy“. Na závěr diskutovali Wolfgang Burtscher, generální ředitel DG AGRI, a Jan Plagge, prezident IFOAM OE, o možnostech dosažení 25% cíle ekologického zemědělství skrze změny v dodavatelském řetězci. Záznam celé akce najdete na kanálu youtube, souhrn v tiskové zprávě, fotografie na FB a další novinky a aktualizace na webu k 20. výročí.

 

Ohlédnutí za konferencí Farm Demo, spolupořádanou 11. května třemi evropskými projekty programu Horizont 2020 – NERERTITI, IPMWORKS a IPMDecicions, jejichž je IFOAM partnerem. Projekty cílí na rozvoj sítí demonstračních farem pro udržitelné zemědělství. IPMWORKS se zaměřuje na komplexní provádění integrované ochrany proti škůdcům, zatímco NEFERTITI pokrývá širší škálu otázek udržitelnosti. IPM Decisions poskytuje NEFERTITI a IPMWORKS přístup k systémům pro podporu rozhodování. Na projekty bude navazovat projekt Climate Farm Demo programu Horizont Evropa, který bude zahájen v říjnu 2022 a jehož cílem je zvýšit povědomí o řešeních šetrných ke klimatu a vytvořit tematickou síť zemědělských podniků v celé Evropě.

 

Pozvánka na Evropský kongres ekologického zemědělství 2022, který pořádá IFOAM OE společně s INTERBIO Nouvelle Aquitaine 16. a 17. června v Bordeaux ve Francii. Letošní 16. ročník se točí kolem tématu „Ekologičtější budoucnost: Na cestě k dosažení Zelené dohody EU“. Dle zveřejněného programu je tématem diskuze například, jak mohou politiky EU a členských států přispět k dosažení cíle 25 % ekologické půdy do 2030, jakou roli hraje EZ při označování udržitelnosti potravin, jak se vyvíjí trh s biopotravinami ve vybraných zemích; druhý den kongresu bude věnován ekologickému zemědělství jako součásti řešení aktuálních výzev (změny klimatu, poklesu biologické rozmanitosti, transformaci potravinového řetězce, digitalizaci). Avízo na webu ČTPEZ.

 

Pozvánka na první veřejný online seminář projektu ClieNFarms, který proběhne 8. července a jehož tématem je klimaticky neutrální zemědělství při zajištění potravinové bezpečnosti. Projekt ClieNFarms koordinuje francouzský výzkumný ústav INRAE, byl zahájen v lednu 2022 v programu Horizont 2020 a IFOAM je jedním z 33 partnerů. V projektu jsou zapojeny také národní pobočky firem Danone a Nestle. Obsahem projektu je vytvoření 20 případových studií pro klimaticky neutrální zemědělské podniky, v nichž budou testována a hodnocena systémová inovativní řešení s využitím moderních modelovacích přístupů a nástrojů multikriteriálního hodnocení.

 

Pozvánka na Summit o udržitelných potravinách, který proběhne 7. a 8. července v Amsterdamu a jehož partnerem je IFOAM. Od roku 2009 se na summitu o udržitelných potravinách diskutuje o hlavních problémech, kterým čelí potravinářský průmysl v oblasti udržitelnosti a ekoznaček, jako jsou Organic, Fair Trade, Rainforest Alliance atd. Cílem summitu je prozkoumat nové obzory udržitelnosti v potravinářském průmyslu prostřednictvím diskuse o klíčových otázkách tohoto odvětví.

 

IFOAM zpracoval přehled připomínek Evropské komise ke strategickým plánům členských zemí ve vazbě na EZ, tzv. observation letters zveřejněných 17. května. K výsledkům vydal tiskovou zprávu a rozeslal sérii dopisů národním ministerstvům (včetně ČR) a Evropské komisi, kde zdůraznil slabá místa strategických plánů pro rozvoj EZ. Z připomínek vyplývá například, že v Nizozemsku, Dánsku a Irsku jsou nastaveny dle Komise nízké cíle pro plochu EZ; ve Francii, Nizozemsku, Španělsku chybí pro nastavený rozvoj EZ dostatečný rozpočet; ve Finsku, Chorvatsku a na Kypru není poskytována vyšší platba v konverzi; v Rakousku a Portugalsku se navíc IFOAM domnívá, že potenciál rozvoje EZ je vyšší oproti nastaveným cílům a v řadě zemí je omezen vstup ekofarem do dalších environmentálních opatření, tj. využití jeho potenciálu, z obavy dvojího financování.

 

IFOAM uspořádal kulatý stůl k tématu zavádění biopotravin do veřejného stravování při příležitosti spuštění kampaně Buy Better Food. Kulatého stolu se zúčastnilo 22 osob ze 17 různých organizací a ve třech blocích se diskutovalo: a) současné politické nastavení a rozdíly mezi členskými zeměmi v oblasti veřejných zakázek, potřeba dalších údajů apod., b) osvědčené postupy např. měst Paříže a Říma nebo projektu Mouans-Sartoux včetně cenných účinků školení v rámci řetězce a vytváření sítí mezi komunitami, c) potřeby přizpůsobení se v oblast logistiky, dopravy a administrativy včetně schopností zemědělců spolupracovat a reagovat na výběrová řízení a výzvy k předkládání nabídek.

 

Běžící konzultace k novým právním předpisům EU s vlivem na EZ – sledujte vývoj:

Živiny – akční plán pro lepší hospodaření – cílem iniciativy je zavést další opatření v EU s cílem snížit ztrátu živin (dusíku a fosforu) a tím znečištění půdy, vody, ovzduší. Komise navrhla řešit tuto hrozbu pro životní prostředí pomocí Integrovaného akčního plánu pro výživu, který by měl být přijat do konce roku 2022 a přispět k dosažení cíle EU snížit alespoň o 50 % ztráty živin do roku 2030. Veřejná konzultace probíhá od 23. května do 26. srpna. IFOAM OE ve svém stanovisku zdůrazňuje klíčovou roli EZ k dosažení cíle a jeho environmentální i ekonomické výhody: ekonomickou odolnost ekofarem díky nižší závislosti na nestálém trhu syntetických hnojiv a zajištění nižšího znečištění živinami vzhledem k zákazu syntetických hnojiv a přístupu EZ k výživě rostlin. IFOAM dále uvádí potřebu sladit nová recyklovaná hnojiva s pravidly EZ, plánuje spustit novou pracovní skupinu pro recyklovaná hnojiva s cílem vypracovat společné stanovisko k dalším zdrojům recyklovaných vstupů použitelných v EZ.

 

Evropská komise zveřejnila Strategii pro udržitelný a oběhový textil jako výsledek veřejných konzultací z roku 2021. Tato strategie je součástí Akčního plánu pro oběhové hospodářství, který je jedním z pilířů evropské Zelené dohody. Komise ve strategii označila textilní průmysl za jedno z nejvíce znečišťujících odvětví, které má „čtvrtý největší negativní dopad na životní prostředí a změnu klimatu a třetí největší dopad na vodu a využívání půdy“. Strategie Komise se snaží tyto problémy řešit podporou přísnějšího ekologického designu nebo opatření týkajících se například ekologických tvrzení. IFOAM se zasazuje o to, aby byl ekologický textil uznán jako součást řešení na úrovni EU a zmíněn v připravovaných iniciativách Komise týkajících se textilu, viz infografika a nová webová stránka.

 

NGT/GMO – návrh právního rámce pro rostliny získané cílenou mutagenezí a cisgenezí a pro jejich potravinářské a krmné produkty. Cílem je zajistit vhodný regulační dohled nad dotčenými rostlinnými produkty, zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví lidí a zvířat a životního prostředí a umožnit inovace a přispět bezpečnými novými genomickými technikami k cílům evropské Zelené dohody a strategie F2F. Po úvodní konzultaci v roce 2021 nyní běží klíčová veřejná konzultace od 29. dubna do 22. července prostřednictvím dotazníku, přijetí nové legislativy je předpokládáno ve 2. čtvrtletí 2023. IFOAM OE připravuje aktualizaci původního stanoviska.

 

Akce v kalendáři:

16. – 17. 6. Evropský kongres EZ 2022(European Organic Congress, Bordeaux, Francie)

7. – 8. 7. Summit o udržitelných potravinách (Sustainable Foods Summit, Amsterdam, Nizozemsko)

8.7. Online seminář projektu ClieNFarms (online, registrace do 9. června)

26. – 29. 7. BIOFACH (veletrh a kongres, Norimberk, Německo)

29.7. Vědecký den 2022 TP Organics na veletrhu BIOFACH (kongres, Norimberk, Německo)

31.8. – 2. 9. Konference EZ pro mladé (IFOAM OE Youth Event, Frick, Švýcarsko)

11. – 12. 10. Inovační dny EZ (TP Organics’ Organic Innovation Days, Brusel, Belgie)