Infoservis z IFOAM Organics Europe říjen 2022

Hlavními tématy měsíce byly deregulace GMO, reforma SAIO – nařízení o statistice zemědělských vstupů a výstupů s vazbou na sledování spotřeby pesticidů, zavedení evropského Akčního plánu pro integrované hospodaření s živinami, a nová zpráva analyzující podpory ekologického zemědělství v EU v období 2010-2020.

Evropská komise pracuje na novém legislativním návrhu pro „nové genomické techniky“ (NGT), zveřejněn bude v druhém čtvrtletí roku 2023. Očekávaná nová legislativa je důsledkem silného tlaku agrobiotechnologického průmyslu a s největší pravděpodobností zruší regulaci některých produktů z těchto nových technik genového inženýrství.  Tím se vyhnou sledovatelnosti a označování a bude porušeno právo a možnost spotřebitelů a výrobců se těmto produktům vyhnout.

Existuje několik celoevropských a národních petic, jejichž smyslem je zvýšit povědomí veřejnosti o tématu GMO a vyjádřit svůj názor. IFOAM OE doporučuje zapojení se do petice Regulovat a označovat nové GM potraviny, která požaduje:

nové GMO jsou GMO a jako takové by měly být regulovány v souladu se zásadou předběžné opatrnosti. Všechny GMO musí projít přísným hodnocením bezpečnosti a musí být označeny jako geneticky modifikované, aby byla zajištěna transparentnost v celém dodavatelském řetězci pro občany a zemědělce;

je třeba provádět další výzkum environmentálních, biologických a zdravotních rizik nových GMO, jejich socioekonomických dopadů na zemědělce a potravinový systém a vyvíjet metody detekce;

evropští rozhodovací činitelé musí prosazovat a podporovat osvědčená řešení pro udržitelné zemědělství odolné vůči klimatu, jako jsou agroekologické postupy a ekologické zemědělství, a chránit svobodu šlechtitelů, aby mohli fungovat, aniž by byli omezováni dalekosáhlým rozsahem patentů na osiva vyrobená z nových GMO.

Existuje silný tlak na zmírnění požadavků v regulačním rámci, kterým se řídí všechny GMO v EU. Nová zpráva, kterou si v Evropském parlamentu objednali Zelení/EFA, nazvaná „Za kouřovou clonou: Vědci z EU lobbují za deregulaci GMO odhalila, jak jsou vědci lobující za NGT napojeni na biotechnologické firmy, a upozornila na velké riziko přejímání jejich vědeckých názorů tvůrci politik. Další vědecké hlasy se staví proti užívání termínu „precizní šlechtěnípro označování editace genů, což uvádí v omyl Parlament, regulační orgány i veřejnost, protože editace genů není ani precizní, ani šlechtění.

Jak uzavírá IFOAM OE ve svém textu, na základě těchto zjištění je zřejmé, že tvůrci politik musí být velmi kritičtí ke stávajícím tvrzením a měli by žádat o odborné poradenství nezávislé vědce, kteří nemají žádné osobní zájmy na komercializaci geneticky modifikovaných technologií a produktů.

Tématu GMO bude věnována diskuze také na národní konferenci European Agri-Food Sustainability & Innovation, kterou pořádá MZe v rámci českého předsednictví v Praze ve dnech 28. a 29. 11. 2022.

Běžící konzultace k novým právním předpisům EU s vlivem na EZ:

Evropský parlament 4. října schválil nařízení o statistice zemědělských vstupů a výstupů (SAIO). Nyní bude nařízení podrobně rozpracováno prostřednictvím prováděcích a delegovaných aktů. Mít k dispozici více údajů o používání pesticidů pomůže realizovat cíle strategie F2F, podle nichž má být používání pesticidů v celé Evropě do roku 2030 sníženo o 50 %. Zajistí také řádné provádění návrhu nařízení o udržitelném používání pesticidů (SUR), který je nyní projednáván v rámci trialogu.

Reforma SAIO předpokládá, že se údaje o používání pesticidů již nebudou shromažďovat každých pět let a o různých plodinách v různých zemích EU, ale budou se sbírat každé dva roky u společného výběru plodin a od roku 2028 každý rok. K tou je však třeba schválit prováděcí předpis, který požaduje uchovávání záznamů o používání přípravků na ochranu rostlin v elektronické podobě. K iniciativě „Přípravky na ochranu rostlin – záznamy, které mají povinnost vést profesionální uživatelé“ probíhala do 3. listopadu veřejná konzultace, společně s dalšími nevládními organizacemi IFOAM OE vyzývá vlády členských zemí, aby hlasovaly pro přijetí tohoto prováděcího nařízení.

Komise oznámila svůj záměr předložit strategii EU pro hnojiva, která zajistí autonomii a ekologický růst domácí výroby hnojiv, a podpoří hospodářskou stabilitu evropských zemědělců a potravinovou bezpečnost celé společnosti. IFOAM OE žádá uplatnění vyšších environmentálních ambicí v rámci strategie o hnojivech a vyzývá k urychlenému zveřejnění Akčního plánu pro integrované hospodaření s živinami, kdy veřejné konzultace k této iniciativě skončily v srpnu, a přijetí Komisí mělo proběhnout do konce roku 2022.

INMAP (Integrated Nutrients Management Action Plan) poskytuje nejlepší rámec pro řešení bezprostředních problémů týkajících se hnojiv jako součást strategické a holistické strategie pro vyvážené hospodaření s živinami. S ohledem na současnou energetickou krizi by Evropská unie měla být méně závislá na dovozu syntetických hnojiv a měla by podporovat zemědělské postupy, které se opírají o systémové přístupy a alternativy k syntetickým hnojivům, jako jsou organická hnojiva a lepší recyklace živin již obsažených v systému.

 Akce v kalendáři:

5. a 6. 11. Organic Plant-Based Expo (Kodaň, Dánsko) – veletrh biopotravin na rostlinné bázi

14. 11. Nařízení o udržitelném používání pesticidů: Ekologické zemědělství a produkce potravin v EU online webinář od 11:00 do 13:30 pořádaný organizací EU Focus ve spolupráci s českým předsednictvím EU

17. 11. Evropa bez GMO setkání od 10:00 do 13:00 v Evropském parlamentu (Brusel, Belgie)

17. a 18. 11. Cesta vpřed ve strategiích ekologické péče o zdraví rostlin (minimalizace mědi, ale i další strategie související s biodiverzitou) – online konference

29.11.  Uzavírání koloběhu živin: Přetváření zemědělsko-potravinářského systému EU pro větší autonomii a udržitelnost? politický seminář od 13:30 do 15:30 v místnosti SPINELLI 5E1 v Evropském parlamentu (Brusel, Belgie)

30. 11. IFOAM Organics Europe Meets Business (Brusel, Belgie)

 Zajímavé publikace

Politická podpora ekologického zemědělství v Evropské unii 2010-2020; německý Thünen institut vydal v září obsáhlou zprávu, která analyzuje evropské a národní podpory ekologického zemědělství v jednotlivých zemích EU v desetiletém období 2010-2020. Více informací k publikaci včetně odkazu na její stažení v PDF najdete na webu platformy.

Agroekologie a digitalizace – pasti a příležitosti k transformaci potravinového systému; publikace IFOAM OE se věnuje odpovědím na otázku, jak by měla vypadat digitalizace, která je v souladu s hodnotami a zásadami agroekologie, tj. včetně ekologického zemědělství. Digitalizace by neměla být chápána pouze jako technologické řešení současného modelu zemědělství náročného na vstupy, jehož cílem je jen okrajově zmírnit některé jeho destruktivní dopady, ale měla by zajistit/napomoci transformaci potravinového systému. Publikace ke stažení v PDF zde.