Poziční dokument IFOAM o nakládání s rezidui pesticidů v ekologických produktech

IFOAM OE v pozičním dokumentu navrhuje harmonizovaný přístup k řešení případů reziduí pesticidů podle příslušných pravidel stanovených nařízením EU o ekologické produkci. Poziční dokument je závěrečným výstupem projektu „Pesticide Use & Contamination project“, jehož hlavním cílem bylo dohodnout se na společném přístupu ekologického sektoru ohledně problematiky nálezů reziduí pesticidů. Společný postup je nutné stanovit do roku 2025, kdy Evropská komise upřesní stávající pravidla.

Za tímto účelem měl projekt čtyři cíle: 

Pochopení úrovně výskytu a kontaminace pesticidů v potravinářském a zemědělském odvětví se zaměřením na ekologické zemědělství a životní prostředí

Soulad v postupu kontrolních organizací, kontrolních orgánů a ekologických podnikatelů při zjištění přítomnosti reziduí pesticidů

Dosažení spravedlivého a lepšího legislativního rámce s harmonizovanými postupy pro hospodářské subjekty, kontrolní organizace a kontrolní orgány v případě nálezů reziduí pesticidů

Lepší začlenění zásad ekologického zemědělství IFOAM OE do legislativního rámce EU (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh) a větší soudržnost ukazatelů v rámci uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů

Odkazy:

Originál pozičního dokumentu IFOAM OE

Poziční dokument IFOAM OE v českém jazyce

V rámci projektu (a ve spolupráci s FiBL) byly vytvořeny následující výstupy a vědecké zprávy:

Vědecký článek o výskytu pesticidů v životním prostředí (kontaminující i biopotraviny), včetně povrchových a podzemních vod, ovzduší, půdy, planě rostoucích rostlin a činností po sklizni. Článek s názvem „Presence of pesticides in the environment, transition into organic food, and implications for quality assurance along the European organic food chain – A review“ byl publikován ve vědeckém časopise Environmental Pollution;

Stručný přehled založený na pozičním dokumentu byl publikován ve švýcarském časopise Agrar Forschung Schweiz

Zpráva o kontaminujících látkách v potravinářských výrobcích založená na rozsáhlém průzkumu v oblasti ekologického zemědělství  ( 130 odpovědí z 21 zemí EU i mimo EU)

Poziční dokument byl založen na dotazníku zaslaném 220 kontrolním subjektům a orgánům, který znázorňuje rozhodnutí přijatá kontrolními subjekty a orgány v Evropě. V dotazníku bylo uvedeno šest hypotetických případů reziduí

Pilotní studie přestřiků na 5 malých ekologických vinicích ve Švýcarsku

Poziční dokument IFOAM OE je konečný výsledek projektu, který vychází z rozsáhlých studií a interního konzultačního procesu. IFOAM OE bude dokument i nadále zveřejňovat mezi tvůrce politik EU a mezi ekologický i neekologický sektor.